SFS 2007:700 Förordning om ändring i förordningen (2007:380) om miljöbilspremie

070700.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:380) om
miljöbilspremie;

utfärdad den 30 augusti 2007.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:380) om miljöbilspre-

mie ska ha följande lydelse.

4 §

Om det finns medel för det syfte som anges i 1 §, ska en miljöbils-

premie med 10 000 kronor betalas ut

1. till en fysisk person som under tiden från och med den 1 april 2007 till

och med den 31 december 2009 har förvärvat en ny miljöbil som tidigare
inte har varit påställd enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
och ställer på bilen i enlighet med den förordningen,

2. tidigast sex månader efter den dag då bilen förvärvades, och
3. endast om den person som anges i 1 enligt uppgift i vägtrafikregistret

inte har överlåtit bilen till en ny ägare.

Om det finns särskilda skäl får en miljöbilspremie betalas ut till en fysisk

person som har förvärvat en ny miljöbil trots att villkoret om påställning i
första stycket 1 inte är uppfyllt.

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2007. Den nya bestämmel-

sen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 oktober 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2007:700

Utkom från trycket
den 11 september 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007