SFS 2007:701 Förordning om allmänna vattentjänster

070701.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om allmänna vattentjänster;

utfärdad den 30 augusti 2007.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av 23 § lagen (2006:412) om

allmänna vattentjänster.

2 §

Kommunen får meddela ytterligare föreskrifter om användningen av

allmänna va-anläggningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2007:701

Utkom från trycket
den 11 september 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007