SFS 2007:702 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

070702.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation;

utfärdad den 30 augusti 2007.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation ska ha följande lydelse.

2 §

Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2003:389)

om elektronisk kommunikation.

Post- och telestyrelsen ska för Sveriges del pröva frågor och fullgöra de

uppgifter som åligger den nationella regleringsmyndigheten enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 2887/2000 av den 18 december
2000 om tillträde till accessnät.

Post- och telestyrelsen ska för Sveriges del fullgöra de uppgifter som ålig-

ger den nationella regleringsmyndigheten enligt Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 717/2007 av den 27 juni 2007 om roaming i all-
männa mobiltelefonnät i gemenskapen och om ändring av direktiv 2002/21/
EG

1

.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

EUT L 171, 29.6.2007, s. 32 (Celex 32007R0717).

SFS 2007:702

Utkom från trycket
den 11 september 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007