SFS 2007:703 Förordning om tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

070703.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95)
om vissa internationella sanktioner;

utfärdad den 6 september 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Genomförande av sanktioner

1 §

Lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner ska tillämpas i

fråga om Iran i enlighet med

1. rådets gemensamma ståndpunkt 2007/140/GUSP av den 27 februari

2007 om restriktiva åtgärder mot Iran

1,

2. rådets gemensamma ståndpunkt 2007/246/GUSP av den 23 april 2007

om ändring av gemensam ståndpunkt 2007/140/GUSP om restriktiva åtgär-
der mot Iran

2.

Denna förordning träder i kraft den 13 september 2007.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 EUT L 61, 28.2.2007, s. 49 (Celex 32007E0140).

2 EUT L 106, 24.4.2007, s. 67 (Celex 32007E0246).

SFS 2007:703

Utkom från trycket
den 11 september 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007