SFS 2007:704 Förordning om vissa sanktioner mot Iran

070704.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om vissa sanktioner mot Iran;

utfärdad den 6 september 2007.

Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om förbud och andra åtgärder
för att i Sverige genomföra vissa sanktioner mot Iran, som har antagits av
Europeiska unionens råd genom rådets gemensamma ståndpunkt 2007/140/
GUSP av den 27 februari 2007 om restriktiva åtgärder mot Iran

1, ändrad ge-

nom rådets gemensamma ståndpunkt 2007/246/GUSP av den 23 april 2007
om ändring av gemensam ståndpunkt 2007/140/GUSP om restriktiva åtgär-
der mot Iran

2. Förordningen innehåller även föreskrifter som kompletterar

bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 423/2007 av den 19 april 2007
om restriktiva åtgärder mot Iran

3.

Definitioner m.m.

2 § För tillämpningen av denna förordning gäller samma definitioner som
har beslutats genom artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 423/2007 av den 19
april 2007 om restriktiva åtgärder mot Iran.

Med krigsmateriel avses i denna förordning sådan materiel som är uppta-

gen i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

Med paramilitär utrustning avses sådan utrustning som är upptagen i bila-

gan till denna förordning.

3 § Bestämmelsen om tillståndsmyndigheter i 6 § gäller i stället för mot-
svarande bestämmelse i 3 § förordningen (1997:969) om import- och export-
reglering.

Förbud att köpa, importera eller transportera krigsmateriel
m.m.

4 § Det är inte tillåtet att från Iran köpa, importera eller transportera krigs-
materiel och paramilitär utrustning samt reservdelar till sådan materiel och
utrustning. Förbudet gäller oavsett om materielen eller utrustningen har sitt
ursprung inom Irans territorium eller inte.

1 EUT L 61, 28.2.2007, s. 49 (Celex 32007E0140).

2 EUT L 106, 24.4.2007, s. 67 (Celex 32007E0246).

3 EUT L 103, 20.4.2007, s. 1 (Celex 32007R0423).

SFS 2007:704

Utkom från trycket
den 11 september 2007

2* SFS 2007:703�716

background image

2

SFS 2007:704

Detta förbud gäller inte fordon, ej avsedda för strid, som har tillverkats el-

ler utrustats med skottsäkert material och som är avsedda som skydd för Eu-
ropeiska unionens och dess medlemsstaters personal i Iran.

Förbud mot att leverera, sälja eller överföra paramilitär
utrustning till Iran

5 § Det är inte tillåtet att direkt eller indirekt leverera, sälja, överföra eller
genom Sverige transportera paramilitär utrustning till Iran eller för använd-
ning i eller till förmån för Iran, oavsett om utrustningen har sitt ursprung
inom Sverige eller inte.

Förbud mot att utan tillstånd tillhandahålla viss materiel och
teknik samt vissa tjänster till Iran

6 § Det är inte tillåtet att utan tillstånd, till fysiska eller juridiska personer,
enheter eller organ i Iran eller för användning i Iran,

1. direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera sådan mate-

riel eller teknik som avses i artikel 3.1 i rådets förordning (EG) nr 423/2007
av den 19 april 2007 om restriktiva åtgärder mot Iran, eller

2. direkt eller indirekt tillhandahålla sådant tekniskt bistånd, sådana för-

medlingstjänster, sådana investeringar eller sådan finansiering eller sådant
finansiellt stöd som avses i artikel 5.2 i rådets förordning (EG) nr 423/2007
av den 19 april 2007 om restriktiva åtgärder mot Iran.

Tillstånd enligt första stycket meddelas av Inspektionen för strategiska

produkter eller, beträffande kärnämnen och material m.m. som finns i bilaga
II till rådets förordning (EG) nr 423/2007 och som tillhör kategori AO, av
Statens kärnkraftinspektion.

Gemensamma bestämmelser om transporter

7 § Förbuden enligt 4 och 5 §§ gäller även transport av materiel på fartyg
och luftfartyg som är registrerade i Sverige.

Tillsyn m.m.

8 § Inspektionen för strategiska produkter och Tullverket ansvarar var och
en inom sitt ansvarsområde för tillsyn över förbudet enligt 4 och 5 §§. In-
spektionen för strategiska produkter, Statens kärnkraftinspektion och Fi-
nansinspektionen ansvarar var och en inom sitt ansvarsområde för tillsyn
över förbudet enligt 6 §. Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsverket och Tullverket an-
svarar var och en inom sitt ansvarsområde för tillsyn över förbudet enligt
7 §.

Myndigheterna ska i sin tillsyn samråda med varandra och lämna varan-

dra de uppgifter som behövs för tillsynen.

Denna förordning träder i kraft den 13 september 2007.

background image

3

SFS 2007:704

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

background image

4

SFS 2007:704

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Bilaga

Förteckning över paramilitär utrustning

Med paramilitär utrustning avses följande utrustning, om den inte samtidigt
upptas i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel:

1. Eldrörsvapen med kaliber < 20 mm.
2. Ammunition speciellt utformad för eldrörsvapen enligt punkten 1.
3. Vapensikten.
4. Bomber och andra explosiva laddningar.
5. Explosiva ämnen.
6. Utrustning till skydd mot konventionella stridsmedel.
7. �vningsmateriel för militär verksamhet.
8. Spanings- och mätutrustningar med militära prestanda för observation i

mörker.

9. Utrustning för tillverkning av utrustning enligt punkterna 1�8.
10. Speciell teknologi och mjukvara för utrustning enligt punkterna 1�9.