SFS 2007:704 Förordning om vissa sanktioner mot Iran

070704.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om vissa sanktioner mot Iran;

utfärdad den 6 september 2007.

Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om förbud och andra åtgärder
för att i Sverige genomföra vissa sanktioner mot Iran, som har antagits av
Europeiska unionens råd genom rådets gemensamma ståndpunkt 2007/140/
GUSP av den 27 februari 2007 om restriktiva åtgärder mot Iran

1, ändrad ge-

nom rådets gemensamma ståndpunkt 2007/246/GUSP av den 23 april 2007
om ändring av gemensam ståndpunkt 2007/140/GUSP om restriktiva åtgär-
der mot Iran

2. Förordningen innehåller även föreskrifter som kompletterar

bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 423/2007 av den 19 april 2007
om restriktiva åtgärder mot Iran

3.

Definitioner m.m.

2 § För tillämpningen av denna förordning gäller samma definitioner som
har beslutats genom artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 423/2007 av den 19
april 2007 om restriktiva åtgärder mot Iran.

Med krigsmateriel avses i denna förordning sådan materiel som är uppta-

gen i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

Med paramilitär utrustning avses sådan utrustning som är upptagen i bila-

gan till denna förordning.

3 § Bestämmelsen om tillståndsmyndigheter i 6 § gäller i stället för mot-
svarande bestämmelse i 3 § förordningen (1997:969) om import- och export-
reglering.

Förbud att köpa, importera eller transportera krigsmateriel
m.m.

4 § Det är inte tillåtet att från Iran köpa, importera eller transportera krigs-
materiel och paramilitär utrustning samt reservdelar till sådan materiel och
utrustning. Förbudet gäller oavsett om materielen eller utrustningen har sitt
ursprung inom Irans territorium eller inte.

1 EUT L 61, 28.2.2007, s. 49 (Celex 32007E0140).

2 EUT L 106, 24.4.2007, s. 67 (Celex 32007E0246).

3 EUT L 103, 20.4.2007, s. 1 (Celex 32007R0423).

SFS 2007:704

Utkom från trycket
den 11 september 2007

2* SFS 2007:703–716

background image

2

SFS 2007:704

Detta förbud gäller inte fordon, ej avsedda för strid, som har tillverkats el-

ler utrustats med skottsäkert material och som är avsedda som skydd för Eu-
ropeiska unionens och dess medlemsstaters personal i Iran.

Förbud mot att leverera, sälja eller överföra paramilitär
utrustning till Iran

5 § Det är inte tillåtet att direkt eller indirekt leverera, sälja, överföra eller
genom Sverige transportera paramilitär utrustning till Iran eller för använd-
ning i eller till förmån för Iran, oavsett om utrustningen har sitt ursprung
inom Sverige eller inte.

Förbud mot att utan tillstånd tillhandahålla viss materiel och
teknik samt vissa tjänster till Iran

6 § Det är inte tillåtet att utan tillstånd, till fysiska eller juridiska personer,
enheter eller organ i Iran eller för användning i Iran,

1. direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera sådan mate-

riel eller teknik som avses i artikel 3.1 i rådets förordning (EG) nr 423/2007
av den 19 april 2007 om restriktiva åtgärder mot Iran, eller

2. direkt eller indirekt tillhandahålla sådant tekniskt bistånd, sådana för-

medlingstjänster, sådana investeringar eller sådan finansiering eller sådant
finansiellt stöd som avses i artikel 5.2 i rådets förordning (EG) nr 423/2007
av den 19 april 2007 om restriktiva åtgärder mot Iran.

Tillstånd enligt första stycket meddelas av Inspektionen för strategiska

produkter eller, beträffande kärnämnen och material m.m. som finns i bilaga
II till rådets förordning (EG) nr 423/2007 och som tillhör kategori AO, av
Statens kärnkraftinspektion.

Gemensamma bestämmelser om transporter

7 § Förbuden enligt 4 och 5 §§ gäller även transport av materiel på fartyg
och luftfartyg som är registrerade i Sverige.

Tillsyn m.m.

8 § Inspektionen för strategiska produkter och Tullverket ansvarar var och
en inom sitt ansvarsområde för tillsyn över förbudet enligt 4 och 5 §§. In-
spektionen för strategiska produkter, Statens kärnkraftinspektion och Fi-
nansinspektionen ansvarar var och en inom sitt ansvarsområde för tillsyn
över förbudet enligt 6 §. Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsverket och Tullverket an-
svarar var och en inom sitt ansvarsområde för tillsyn över förbudet enligt
7 §.

Myndigheterna ska i sin tillsyn samråda med varandra och lämna varan-

dra de uppgifter som behövs för tillsynen.

Denna förordning träder i kraft den 13 september 2007.

background image

3

SFS 2007:704

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

background image

4

SFS 2007:704

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Bilaga

Förteckning över paramilitär utrustning

Med paramilitär utrustning avses följande utrustning, om den inte samtidigt
upptas i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel:

1. Eldrörsvapen med kaliber < 20 mm.
2. Ammunition speciellt utformad för eldrörsvapen enligt punkten 1.
3. Vapensikten.
4. Bomber och andra explosiva laddningar.
5. Explosiva ämnen.
6. Utrustning till skydd mot konventionella stridsmedel.
7. Övningsmateriel för militär verksamhet.
8. Spanings- och mätutrustningar med militära prestanda för observation i

mörker.

9. Utrustning för tillverkning av utrustning enligt punkterna 1–8.
10. Speciell teknologi och mjukvara för utrustning enligt punkterna 1–9.