SFS 2007:705 Regeringens beslut om fastställelse av ändring i stadgarna för Sveriges advokatsamfund

070705.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Regeringens beslut
om fastställelse av ändring i stadgarna för Sveriges
advokatsamfund;

meddelat den 30 augusti 2007.

Sveriges advokatsamfund har den 8 juni 2007 beslutat om ändring av 3 § i

samfundets stadgar

1 samt om införandet av två nya paragrafer, 4 b och

4 c §§, i stadgarna. Samfundet har hos regeringen hemställt om fastställelse
av ändringarna.

Regeringen fastställer att 3, 4 b och 4 c §§ i stadgarna för Sveriges advo-

katsamfund får följande lydelse.

3 §

2 Till ledamot av advokatsamfundet får endast den antas som

1. har hemvist i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska unionen

eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz,

2. har avlagt de kunskapsprov som är föreskrivna för behörighet till do-

marämbete,

3. under minst fem år efter ovannämnda kunskapsprov på tillfredsstäl-

lande sätt utövat praktisk juridisk verksamhet, varvid han eller hon under
minst tre år skall ha ägnat sig åt att yrkesmässigt tillhandagå allmänheten i
rättsliga angelägenheter antingen som anställd hos advokat eller för egen
räkning,

4. vid tiden för ansökningens prövning tillhandagår allmänheten på sätt

som avses i 3,

5. har med godkänt examensresultat genomgått av samfundet särskilt an-

ordnad utbildning,

6. har gjort sig känd för redbarhet, och
7. även i övrigt bedöms lämplig att utöva advokatverksamhet.
Samfundets styrelse får med hänsyn till föreliggande särskilda omständig-

heter medge undantag såvitt gäller första stycket 1, 3, 4 och 5. Detsamma
gäller första stycket 2 beträffande den som är auktoriserad som advokat i en
annan stat i enlighet med där gällande bestämmelser. Undantag från treårs-
kravet i första stycket 3 får avse högst ett år.

Den som har genomgått en utbildning som krävs för att bli advokat i en

stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det eller i Schweiz och som i Sverige genomgått ett prov som visar att han
har tillräckliga kunskaper om den svenska rättsordningen, skall anses upp-

1 Se 1963:580.

2 Senaste lydelse 2002:741.

SFS 2007:705

Utkom från trycket
den 18 september 2007

background image

2

SFS 2007:705

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

fylla kraven enligt första stycket 2, 3 och 5. Provet skall vara anpassat till
den sökandes utbildning och yrkeserfarenhet. �ven den som registrerats en-
ligt 4 a § och som därefter under minst tre år bedrivit faktisk och regelbun-
den advokatverksamhet i Sverige skall, under förutsättning antingen att
verksamheten huvudsakligen omfattat svensk rätt eller att, om verksamheten
inte huvudsakligen omfattat svensk rätt, den registrerade på annat sätt har
förvärvat tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att antas till ledamot i
samfundet, anses uppfylla kraven enligt första stycket 2, 3 och 5.

Den som har blivit auktoriserad som advokat i Danmark, Finland, Island

eller Norge i enlighet med där gällande bestämmelser och som därefter un-
der minst tre år på ett tillfredsställande sätt har tjänstgjort som biträdande ju-
rist på advokatbyrå i Sverige skall anses uppfylla kraven enligt första stycket
2�7.

Den som är försatt i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräld-

rabalken får inte antas till ledamot. Inte heller får den antas till ledamot som
enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde
i vissa fall är förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde.

Lagfaren domare i eller befattningshavare vid domstol eller allmän åkla-

gare eller kronofogde får inte antas till ledamot.

Den som är anställd i stats eller kommuns tjänst i annan befattning än som

sägs i föregående stycke eller hos annan enskild än advokat får inte antas till
ledamot såvida inte styrelsen medger undantag. Vad som nu sagts gäller
dock inte den som är anställd hos ledamot av advokatorganisation inom Eu-
ropeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i
Schweiz.

4 b § I fall som avses i 3 § tredje stycket skall mottagandet av en ansökan
bekräftas inom en månad samt sökanden underrättas för det fall nödvändiga
handlingar skulle saknas. En ansökan skall behandlas och ett motiverat be-
slut fattas så snart som möjligt och senast inom fyra månader från det att en
fullständig ansökan inkommit.

4 c § För att underlätta för en sökande som vill antas som ledamot i en
advokatorganisation inom Europeiska unionen, Europeiska samarbetsområ-
det eller i Schweiz, skall Advokatsamfundet samarbeta med den behöriga or-
ganisationen i den andra staten. De upplysningar som utväxlas inom ramen
för ansökningsförfarandet, skall behandlas konfidentiellt.

Vad som nu har fastställts skall gälla från och med den 1 september 2007.

På regeringens vägnar

MIKAEL ODENBERG

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)