SFS 2007:707 Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

070707.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i personuppgiftsförordningen
(1998:1191);

utfärdad den 6 september 2007.

Regeringen föreskriver

1 att bilaga 3 till personuppgiftsförordningen

(1998:1191)

2 skall ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om
skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31, Celex
31995L0046).

2 Förordningen omtryckt 2006:1221.

SFS 2007:707

Utkom från trycket
den 18 september 2007

background image

2

SFS 2007:707

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Bilaga 3

Mellan Europeiska unionen och tredjeland gäller följande internationella

överenskommelse om överföring av uppgifter i lufttrafikföretags passagerar-
förteckningar (Passenger Name Record).

Tredjeland

Överenskommelse

Amerikas förenta stater

Avtal den 26 juli 2007 mellan Euro-
peiska unionen och Amerikas förenta
stater om lufttrafikföretags behand-
ling av passageraruppgifter (PNR)
och överföring av dessa till Förenta
staternas Department of Homeland
Security.

3

3 EUT L 204, 4.8.2007, s. 18 (Celex 22007A0804).