SFS 2007:708 Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

070708.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:9) om
utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för
kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 6 september 2007.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2004:9) om utjämnings-

bidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och bilagan till
förordningen ska ha följande lydelse.

6 §

1

Koncentrationsindexet beräknas som kvoten av andelen personer med

verkställda beslut per den 1 oktober 2006 i kommunen och andelen personer
med verkställda beslut i landet per den 1 oktober 2006, upphöjt med en ex-
ponent som justerar för koncentrationens effekt på standardkostnaden.

Personalkostnadsindexet för respektive kommun beräknas dels utifrån

kostnadsuppgifter från räkenskapssammandragen 2006, dels utifrån den
kostnad som beräknats enligt 4 § första stycket för bidrags- och avgiftsåret
2008, på följande sätt.

Ett belopp motsvarande 70 procent av skillnaden mellan en beräknad per-

sonalkostnad per kommun för 2006 och den personalkostnad som ingår i den
i andra stycket nämnda och för 2006 beräknade kostnaden, adderas till sist
nämnda kostnad, multiplicerad med det koncentrationsindex som beräknats
för samma år. Den erhållna summan divideras med den i andra stycket
nämnda och för 2006 beräknade kostnaden, multiplicerad med koncentra-
tionsindexet för samma år.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:1084.

SFS 2007:708

Utkom från trycket
den 18 september 2007

background image

2

SFS 2007:708

Bilaga

2

Beräkningsmetoder och närmare detaljer för
kostnadsutjämningen

Nettoprisindex

Uppräkning till bidrags- och avgiftsårets kostnadsnivå sker med hjälp av ut-
vecklingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i
nettoprisindex för respektive år används följande: 2007 (1,8) och 2008 (1,5).

Genomsnittskostnaden

Koncentrationsindex (K-IX)

P123k05 = Antal personer i personkrets 1�3 med verkställda beslut i kom-
munen den 1 oktober 2006.
P123r05 = Antal personer i personkrets 1�3 med verkställda beslut i landet
den 1 oktober 2006.
p = Exponent som justerar för koncentrationens effekt på standardkostna-
den. Exponenten uppgår till �0,16.
ik05 = Antal invånare i kommunen den 31 december 2006.
ir05 = Antal invånare i landet den 31 december 2006.
Beräkning av koncentrationsindexet enligt följande formel:
((P123k05/ik05) / (P123r05/ir05))

p.

Personalkostnadsindex (PK-IX)

Personalkostnadsindexets beräkning

A = Externa löner.
B = Entreprenad och köp av verksamhet.
C = Interna köp och övriga interna kostnader.
D = Internt fördelade kostnader enligt kommunnyckeln.
E = Internt fördelade kostnader enligt SCB-nyckeln.
F = Interna intäkter.
G = Ersättning från Försäkringskassan enligt lagen (1993:389) om assistans-
ersättning.
H = Ersättning till Försäkringskassan enligt lagen (1993:389) om assistans-
ersättning.
J = Försäljning av verksamhet till andra kommuner.
S = Standardkostnad enligt tidigare beräkning exklusive koncentrations-
index.
Sk = Standardkostnad inklusive koncentrationsindex.

2 Senaste lydelse 2006:1290.

background image

3

SFS 2007:708

Beräknade personalkostnader

Lönekostnader inklusive personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) för 2006
enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:52.

Tillkommer 86 procent av köp av verksamhet, övriga interna kostnader,

internt fördelade kostnader.

Avgår 86 procent av ersättning från Försäkringskassan, försäljning till an-

dra kommuner, interna intäkter.

Tillkommer kommunens beräknade personalkostnad för köpta verksam-

heter avseende personlig assistans.

Steg 1

Lönekostnaden (A) x PO-pålägg + 0,86 x (B+C+D+E) � 0,86 x (F+G+J) +
0,86 x 0,23 x ((H/0,23) � G) = beräknade personalkostnader.

Steg 2

Personalkostnader ersatta via den första beräknade standardkostnaden för
2006 multiplicerad med 86 procent = 0,86 x S.

Steg 3

Mellanskillnaden av steg 1 och steg 2 av överskjutande personalkostnader
ersätts med 70 procent = (Lönekostnaden (A) x PO-pålägg + 0,86 x
(B+C+D+E) � 0,86 x (F+G+J) + 0,86 x 0,23 x ((H/0,23) � G) � (0,86 x S)) x
0,7.

Indexet erhålls genom att standardkostnaden inklusive koncentrationsin-

dexet adderas med värdet av steg 3 dividerat med standardkostnaden inklu-
sive koncentrationsindexet = (Sk + steg 3) / Sk.

Slutlig standardkostnad

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007