SFS 2007:709 Lag om ändring i lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden

070709.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:193) om Sjätte AP-
fonden;

utfärdad den 30 augusti 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:193) om Sjätte

AP-fonden

dels att 3 kap. 3 § skall upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 2 § skall ha följande lydelse.

3 kap.

2 § Sjätte AP-fonden får placera de medel som styrelsen förvaltar

1. i aktier i svenska och utländska aktiebolag,
2. i sådana konvertibler eller teckningsoptioner som har utfärdats av

svenska och utländska aktiebolag,

3. som riskkapital i svenska och utländska ekonomiska föreningar samt
4. i andelar i svenska och utländska kommanditbolag.
Fonden får inte förvärva så många aktier som är upptagna till handel på en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet att dessa uppgår till 30 procent eller mer av samt-
liga aktier i ett aktiebolag eller, om aktierna har olika röstvärde, att röstetalet
för aktierna uppgår till 30 procent eller mer av röstetalet för samtliga aktier i
bolaget. Detta gäller inte förvärv av aktier i ett svenskt eller utländskt riskka-
pitalbolag.

Av fondens tillgångar, värderade till marknadsvärdet, får högst tio procent

vara utsatt för valutakursrisk.

Fonden får inte vara komplementär i ett kommanditbolag.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222.

SFS 2007:709

Utkom från trycket
den 18 september 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007