SFS 2007:710 Förordning om ändring i förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning

070710.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:528) om statliga
myndigheters lokalförsörjning;

utfärdad den 6 september 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:528) om statliga

myndigheters lokalförsörjning

dels att 1, 2, 9 och 10 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 4 a, 7, 7 a, 9 a,

10 a och 12 §§, samt närmast före 7 och 12 §§ nya rubriker av följande ly-
delse.

1 §

1 Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen. För affärs-

verken gäller dock inte 9 § andra och fjärde styckena samt 10 §.

2 § En myndighet som enligt beslut av regeringen ska fördela medel från
ett anslag till en annan statlig myndighet får överlåta ansvar och befogenhe-
ter enligt denna förordning till den mottagande myndigheten.

4 a § Att Ekonomistyrningsverket erbjuder myndigheter stöd i lokalför-
sörjningsfrågor framgår av förordningen (2003:884) med instruktion för
Ekonomistyrningsverket.

Uppgiftsskyldighet avseende hyresavtal

7 §

2 Varje myndighet ska lämna uppgifter om ingångna hyresavtal och om

förändringar i dessa till Ekonomistyrningsverket.

Skyldigheten enligt första stycket gäller inte uppgifter som omfattas av

sekretess.

7 a § Bestämmelser om hur en myndighet ska redovisa förväntade större
förändringar i sitt behov av lokaler finns i 9 kap. 3 a § förordningen
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

9 §

3 Inom ramen för de resurser som myndigheten förfogar över får en

myndighet ingå de hyres- och arrendeavtal som myndigheten behöver för sin
verksamhet.

1 Senaste lydelse 1998:1424.

2 Tidigare 7 § upphävd genom 1997:1297.

3 Senaste lydelse 1997:1297.

SFS 2007:710

Utkom från trycket
den 18 september 2007

background image

2

SFS 2007:710

Andra myndigheter än universitet och högskolor får ingå sådana avtal

med en längre löptid än sex år endast efter regeringens medgivande till löpti-
den. Har avtalet en kortare löptid än sex år, krävs i stället regeringens medgi-
vande till den ekonomiska förpliktelsen om resultatet vid en beräkning enligt
följande formel blir större än 6:

(a x z) + b

a

där a = hyres- eller arrendekostnaden per år
z = den avtalade löptiden i antal år, och
b = övriga kostnadsåtaganden i avtalet.

Universitet och högskolor får ingå sådana avtal med en längre löptid än

tio år endast efter regeringens medgivande till löptiden. Har avtalet en kor-
tare löptid än tio år, krävs i stället regeringens medgivande till den ekono-
miska förpliktelsen om resultatet vid en beräkning enligt formeln i andra
stycket blir större än 10. Detsamma gäller myndigheter som enligt beslut av
regeringen är huvudman för högre utbildning och forskning, när de ingår av-
tal om lokaler m.m. för den verksamheten.

Myndigheten ska inhämta yttrande från Ekonomistyrningsverket om så-

dana hyresavtal som kräver regeringens medgivande.

9 a § En myndighet får inte ingå hyresavtal för bostadslägenhet i syfte att
upplåta lägenheten i andra hand för att förse någon enskild med bostad.

Första stycket gäller inte
1. universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434)

och som upplåter bostadslägenhet till

a) utländska studenter inom utbytesprogram med andra länder, eller
b) gästforskare vid universitetet eller högskolan, under förutsättning att de

inte är anställda där,

2. utlandsmyndigheter, eller
3. om något annat följer av lag eller annan författning eller om regeringen

i ett enskilt fall beslutat annat.

10 § Om en planerad lokalförändring förutsätter ökad tilldelning av an-
slagsmedel, höjning av avgifter eller motsvarande får myndigheten besluta
om förändringen endast efter medgivande av regeringen.

Begäran om sådant medgivande ska ges in när myndigheten lämnar sitt

budgetunderlag till regeringen.

10 a § Att Ekonomistyrningsverket samlar in och tillhandahåller uppgifter
om den statliga lokalförsörjningen framgår av förordningen (2003:884) med
instruktion för Ekonomistyrningsverket.

Verkställighetsföreskrifter

12 §

4 Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för

verkställigheten av 7 § första stycket.

4 Tidigare 12 § upphävd genom 1997:1297.

background image

3

SFS 2007:710

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007