SFS 2007:711 Förordning om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

070711.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag;

utfärdad den 6 september 2007.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2000:605) om årsredovis-

ning och budgetunderlag ska införas en ny paragraf, 9 kap. 3 a §, av följande
lydelse.

9 kap.

3 a §

1 Myndigheten ska i budgetunderlaget lämna uppgifter om förväntade

större förändringar i sitt behov av lokaler. Uppgifterna ska omfatta de tre
närmast följande räkenskapsåren.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1 Tidigare 3 a § upphävd genom 2004:1306.

SFS 2007:711

Utkom från trycket
den 18 september 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007