SFS 2007:713 Förordning om regionalt tillväxtarbete

070713.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om regionalt tillväxtarbete;

utfärdad den 6 september 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om

1. regionalt tillväxtarbete,
2. regionala utvecklingsprogram, och
3. statliga myndigheters roll i det regionala tillväxtarbetet.
Bestämmelser om bidrag för projektverksamhet inom den regionala till-

växtpolitiken finns i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverk-
samhet inom den regionala tillväxtpolitiken.

Bestämmelser om förvaltning av EG:s strukturfonder för att genomföra

strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning samt
strukturfondsprogram för territoriellt samarbete finns i förordningen
(2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder.

2 §

Med regionalt tillväxtarbete avses i denna förordning insatser för att

skapa hållbar regional tillväxt och utveckling.

Det regionala tillväxtarbetet består bland annat av att regionala utveck-

lingsprogram utarbetas och genomförs. Inom ramen för tillväxtarbetet kan
regionala tillväxtprogram utarbetas.

Det regionala tillväxtarbetet benämndes tidigare regionalt utvecklings-

arbete.

3 §

Det regionala tillväxtarbetet bedrivs i syfte att uppfylla den regionala

tillväxtpolitikens mål och främja en hållbar regional tillväxt.

Den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap

och sysselsättning 2007�2013 är vägledande för det regionala tillväxtarbetet.

4 §

Det regionala tillväxtarbetet bör utformas och bedrivas i sektorsöver-

gripande samarbete mellan aktörer på lokal och nationell nivå. Arbetet kan
också utformas och bedrivas i samarbete med aktörer på europeisk nivå.
Samordning med regionala planer inom ramen för det nationella struktur-
fondsprogrammet, kommunernas översiktsplanering, landsbygdsprogram-
met, program för de areella näringarna, lokala utvecklingsavtal samt länspla-
ner för regional transportinfrastruktur ska särskilt eftersträvas i arbetet. Vi-
dare ska samordning med arbetet för energiomställningen eftersträvas.

SFS 2007:713

Utkom från trycket
den 18 september 2007

background image

2

SFS 2007:713

Ansvaret för det regionala tillväxtarbetet

5 §

Av lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional an-

svarfördelning följer att de regionala självstyrelseorganen har ansvaret för
det regionala tillväxtarbetet i de län som ingår i försöksverksamheten.

I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen anges vilka uppgifter på

området regionalt tillväxtarbete de kommunala samverkansorganen har i de
län där sådana har inrättats.

I de län där regionalt självstyrelseorgan eller samverkansorgan inte har in-

rättats ska länsstyrelsen ansvara för det regionala tillväxtarbetet.

6 §

Ansvaret för det regionala tillväxtarbetet innefattar skyldighet att

1. utarbeta ett regionalt utvecklingsprogram och samordna genomförandet

av programmet,

2. löpande följa utvecklingen i länet och de funktionella analysregionerna

i länet i förhållande till regionala och nationella mål, och

3. följa upp, låta utvärdera och till regeringen årligen redovisa resultaten

av det regionala tillväxtarbetet.

Med funktionell analysregion avses en region där människor kan bo och

arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande resor mellan hem och arbete.
Indelningen av landet i funktionella analysregioner görs av Verket för nä-
ringslivsutveckling med utgångspunkt från omfattningen av arbetspend-
lingen över kommungränserna.

Regionala utvecklingsprogram

7 §

Det regionala utvecklingsprogrammet ska utgöra en samlad strategi för

ett eller flera läns regionala tillväxtarbete. Utvecklingsprogrammet binder
samman planeringsprocesser med betydelse för en hållbar regional utveck-
ling och underlättar samverkan mellan länen.

Det regionala utvecklingsprogrammet ligger till grund för regionala struk-

turfondsprogram, territoriella program, regionala tillväxtprogram samt andra
relevanta regionala program och insatser.

8 §

Det regionala utvecklingsprogrammet ska upprättas utifrån en analys

av de särskilda utvecklingsförutsättningarna i länen.

9 §

I det regionala utvecklingsprogrammet ska mål, inriktningar och prio-

riteringar i arbetet anges. Programmet ska innehålla en plan för uppföljning
och utvärdering.

10 §

Det regionala utvecklingsprogrammet ska utarbetas i samråd med

kommuner och landsting. Samråd bör också ske med näringsliv och organi-
sationer. Programmet ska ligga till grund för samverkan mellan kommuner,
landsting, statliga myndigheter, näringsliv och organisationer.

11 §

När det regionala utvecklingsprogrammet har fastställts ska den läns-

styrelse eller det organ som ansvarar för programmet samordna insatserna
för genomförandet. Samordningen ska ske i samverkan med kommuner och

background image

3

SFS 2007:713

landsting. Samordning bör även ske med näringsliv, organisationer och stat-
liga myndigheter.

12 §

Den länsstyrelse eller det organ som har ansvaret för det regionala

tillväxtarbetet ska löpande följa upp det regionala utvecklingsprogrammet
och se till att det utvärderas på ett ändamålsenligt sätt.

13 §

När ett regionalt utvecklingsprogram har fastställts eller ändrats ska

det gällande programmet ges in till regeringen.

Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet

14 §

Statliga myndigheter ska, inom sina verksamhetsområden, verka för

att målet för den regionala tillväxtpolitiken uppnås. I myndigheternas verk-
samhetsplanering ska därför insatser som bidrar till att uppnå målen i de re-
gionala utvecklingsprogrammen och till det regionala tillväxtarbetet i övrigt
beaktas.

15 §

Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet ska

grundas på prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkur-
renskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007�2013. Myndigheternas
medverkan ska ske i samverkan med den länsstyrelse eller det organ som har
ansvaret för det regionala tillväxtarbetet.

16 §

De statliga myndigheterna ska

1. prioritera myndighetsgemensamma insatser i det regionala tillväxtarbe-

tet,

2. beakta möjligheter till decentralisering av sina verksamheter,
3. i god tid samråda med länsstyrelsen samt, i förekommande fall, det or-

gan som samordnar det regionala tillväxtarbetet i länet i frågor om kom-
mande beslut som är av väsentlig betydelse för regionens tillväxt,

4. när verksamhetsminskningar övervägs samråda med andra berörda stat-

liga myndigheter, kommuner, landsting, näringsliv och organisationer om
möjligheter att genom samordning eller samverkan upprätthålla eller ut-
veckla verksamheten, och

5. informera den länsstyrelse eller det organ som har ansvaret för det regi-

onala tillväxtarbetet om pågående eller planerad verksamhet som har bety-
delse för regionens tillväxt.

17 §

De regionala statliga myndigheterna ska informera sig om det regio-

nala utvecklingsprogrammets mål för länets utveckling och redovisa för den
länsstyrelse eller det organ som ansvarar för det regionala tillväxtarbetet hur
myndigheterna i sina verksamhetsplaner avser att bidra till målen i de regio-
nala utvecklingsprogrammen.

Särskilt om länsstyrelsens ansvar

18 §

Länsstyrelsen har i samtliga län ansvaret för att

1. följa upp hur andra statliga myndigheter tillämpar det regionala utveck-

lingsprogrammet,

background image

4

SFS 2007:713

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

2. främja och samordna andra statliga myndigheters insatser för regional

tillväxt i länet, och

3. i förekommande fall, löpande informera samverkansorganet eller själv-

styrelseorganet om andra statliga myndigheters insatser för regional tillväxt i
länet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008. Genom förordningen

upphävs förordningen (2003:595) om regionalt utvecklingsarbete.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)