SFS 2007:714 Förordning om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken

070714.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag
för projektverksamhet inom den regionala
utvecklingspolitiken;

utfärdad den 6 september 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:596) om bidrag för

projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken

1

dels att i 1 och 2 §§ ordet ”utvecklingspolitiken” ska bytas ut mot ”till-

växtpolitiken”,

dels att rubriken till förordningen ska ha följande lydelse.

Förordning om bidrag för projektverksamhet inom den
regionala tillväxtpolitiken

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av
1 § 2006:1466
2 § 2006:1466.

SFS 2007:714

Utkom från trycket
den 18 september 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007