SFS 2007:715 Förordning om upphävande av förordningen (1996:615) med instruktion för Institutet för psykosocial medicin

070715.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1996:615) med
instruktion för Institutet för psykosocial medicin;

utfärdad den 6 september 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (1996:615) med instruktion för

Institutet för psykosocial medicin ska upphöra att gälla vid utgången av sep-
tember 2007.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2007:715

Utkom från trycket
den 18 september 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007