SFS 2007:716 Förordning om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

070716.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder
för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor;

utfärdad den 6 september 2007.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1999:382

) om åtgär-

der för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalie-
olyckor ska ha följande lydelse.

Bilaga

1

Denna bilaga består av DEL 1 som innehåller en förteckning av farliga äm-
nen och DEL 2 som innehåller en förteckning av särskilda kategorier av far-
liga ämnen.

DEL 1 – FARLIGA ÄMNEN

Farliga ämnen

Mängd i ton för tillämpning av
lägre

högre

kravnivån

kravnivån

Propylenoxid

5

50

Metanol

200

200

4,4’-metylenbis (2-kloranilin)
eller dess salter, i pulverform

0,01

0,01

Metylisocyanat

0,15

0,15

Syre

200

200

Toluendiisocyanat

10

100

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
2. För verksamhet som har påbörjats före den 1 januari 2008 och som ge-

nom denna förordning omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att fö-
rebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor eller som
omfattas på en annan kravnivå än tidigare gäller följande:

1 Senaste lydelse 2005:817.

SFS 2007:716

Utkom från trycket
den 18 september 2007

background image

2

SFS 2007:716

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

– handlingsprogram ska upprättas och anmälan ska ges in till tillsynsmyn-

digheten senast den 31 mars 2008,

– säkerhetsrapport och intern plan för räddningsinsatser ska ges in till till-

synsmyndigheten senast den 30 juni 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

;