SFS 2007:717 Förordning om ändring i förordningen (2006:1591) om statligt stöd till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel

070717.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1591) om statligt
stöd till åtgärder för främjande av distribution av
förnybara drivmedel;

utfärdad den 13 september 2007.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2006:1591) om statligt stöd

till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel ska ha föl-
jande lydelse.

2 § Stöd får ges till den som ansöker om stöd för kostnader enligt 1 §, om
de stödberättigande åtgärderna påbörjas senast den 31 december 2008 och
avslutas senast den 31 december 2009.

Stöd får inte ges till en åtgärd som
1. följer av skyldighet i lag eller annan författning,
2. avser löpande underhåll,
3. ligger inom den normala verksamheten och ändå skulle ha genomförts,
4. har påbörjats innan beslut om stöd enligt denna förordning har fattats

och som är lönsam på kort sikt, eller

5. har utförts av någon som inte har F-skattebevis eller ett intyg eller an-

nan handling som visar att utföraren i sitt hemland genom registrering eller
på annat sätt är underkastad motsvarande kontroll i fråga om betalning av
skatter och avgifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2007:717

Utkom från trycket
den 25 september 2007

2* SFS 2007:717–720

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007