SFS 2007:718 Förordning om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

070718.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1985:613) om
auktorisation av tolkar och översättare;

utfärdad den 13 september 2007.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (1985:613) om auktori-

sation av tolkar och översättare

2

dels att 5 § ska upphöra att gälla,
dels att 1, 4, 15 och 17 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

3

Tolkar och översättare får auktoriseras enligt denna förordning. Auk-

torisationen får avse ett eller flera främmande språk och det svenska tecken-
språket.

Frågor om auktorisation av tolkar och översättare ska prövas av Kammar-

kollegiet.

Kammarkollegiet ska som behörig myndighet, i fråga om tolkar och över-

sättare, fullgöra de uppgifter som följer av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskva-
lifikationer

4, ändrat genom rådets direktiv 2006/100/EG5.

4 §

För att kunna bli auktoriserad ska en tolk eller översättare

1. ha fyllt arton år och inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken

eller vara underkastad någon annan motsvarande inskränkning i en annan
stat,

2. ha fullgjort de kunskapsprov som föreskrivs av Kammarkollegiet, och
3. vara känd för redbarhet och även i övrigt vara lämplig som tolk eller

översättare.

Villkoret i första stycket 2 gäller inte tolkar som visar upp utbildnings-

bevis över fullgjord tolkutbildning vid Tolk- och översättarinstitutet vid
Stockholms universitet eller kompetensbevis eller bevis på formella kvalifi-
kationer som krävs av ett annat EES-land eller Schweiz för att få tillträde till
eller utöva motsvarande yrke i det landet.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L

255, 30.9.2005, s.

22, Celex

32005L0036), ändrat genom rådets direktiv 2006/100/EG (EUT L 363, 20.12.2006,
s. 141, Celex 32006L0100).

2 Förordningen omtryckt 1994:413.

3 Senaste lydelse 2003:201.

4 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22 (Celex 32005L0036).

5 EUT L 363, 20.12.2006, s. 141 (Celex 32006L0100).

SFS 2007:718

Utkom från trycket
den 25 september 2007

background image

2

SFS 2007:718

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

15 §

Auktorisationen ska upphävas för en auktoriserad tolk eller translator

som har fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller blivit underkas-
tad någon annan motsvarande inskränkning i en annan stat.

Auktoriserade tolkar och translatorer är skyldiga att genast anmäla sådana

ändrade förhållanden till Kammarkollegiet.

17 §

6

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Kammarkollegiets beslut att avslå
en ansökan om auktorisation eller bevis enligt 6 § får inte överklagas, om
beslutet beror på att ett kunskapsprov enligt 4 § första stycket 2 inte har god-
känts.

Kammarkollegiets eller domstols beslut om upphävande av auktorisation

gäller omedelbart, om inte något annat beslutas.

Denna förordning träder i kraft den 20 oktober 2007.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

6 Senaste lydelse 1998:1159.