SFS 2007:719 Förordning om ändring i förordningen (2007:632) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

070719.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:632) om ändring i
förordningen (1993:221) för Sveriges
lantbruksuniversitet;

utfärdad den 13 september 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:221) för Sveriges

lantbruksuniversitet

dels att 5 kap. 2 och 2 a §§ i stället för deras lydelse enligt förordningen

(2007:632) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse,

dels att ikraftträdandebestämmelsen till förordningen (2007:632) om änd-

ring i nämnda förordning ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen (2007:632) om ändring i nämnda förordning

ska införas två nya paragrafer, 5 kap. 2 c och 2 d §§, av följande lydelse.

5 kap.

2 §

För utbildningen på grundnivå eller avancerad nivå vid Lantbruksuni-

versitetet gäller i övrigt 6 kap. 1–3, 6–9, 10 § första, tredje och fjärde styck-
ena, 11–24 §§, samt 7 kap. 1–8, 11–28 och 30–33 §§ högskoleförordningen
(1993:100).

2 a §

De krav på särskild behörighet som ställs ska anges i områdesbehö-

righeter. Var och en av dessa områdesbehörigheter består av behörighetskur-
ser och sådana meritkurser som avses i 7 kap. 18 § högskoleförordningen
(1993:100). Behörighetskurser är de kurser i ett visst ämne som ställs som
krav enligt 7 kap. 8 § första stycket 1 högskoleförordningen.

Områdesbehörigheter kan också omfatta sådana krav som anges i 7 kap.

8 § första stycket 2 högskoleförordningen.

2 c §

Högskoleverket får meddela föreskrifter om vilken områdesbehörig-

het som ska gälla för ett utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare
och som leder till en sådan yrkesexamen som anges i bilagan till denna för-
ordning.

2 d §

Lantbruksuniversitetet får, i den mån krav på särskild behörighet

ställs, bestämma vilka områdesbehörigheter som ska gälla för andra utbild-
ningar än de som avses i 2 c §.

SFS 2007:719

Utkom från trycket
den 25 september 2007

background image

2

SFS 2007:719

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2007 i fråga om 5 kap.

2 c § och i övrigt den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Maria Wetterling
(Jordbruksdepartementet)