SFS 2007:720 Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

070720.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges
lantbruksuniversitet;

utfärdad den 13 september 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:221) för Sveriges

lantbruksuniversitet

1

dels att nuvarande 5 kap. 2 b § ska betecknas 5 kap. 2 e §,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 kap. 2 b §, av föl-

jande lydelse.

5 kap.

2 b §

Högskoleverket får meddela föreskrifter om vilka områdesbehörig-

heter som ska finnas.

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2007.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Maria Wetterling
(Jordbruksdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1020.

SFS 2007:720

Utkom från trycket
den 25 september 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007