SFS 2007:721 Förordning med bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter om försäkringstekniska grunder

070721.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med bemyndigande för Finansinspektionen att
meddela föreskrifter om försäkringstekniska
grunder;

utfärdad den 19 september 2007.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om försäkringstekniska

grunder för beräkning av kapitalvärde enligt 3 § lagen (1967:531) om tryg-
gande av pensionsutfästelse m.m.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007. Genom förord-

ningen upphävs Kungl. Maj:ts beslut den 15 december 1967 om bemyndi-
gande för Försäkringsinspektionen att fastställa försäkringstekniska grunder.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)

SFS 2007:721

Utkom från trycket
den 2 oktober 2007

2* SFS 2007:721–726

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

;