SFS 2007:724 Förordning om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet

070724.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1984:14) om
kärnteknisk verksamhet;

utfärdad den 19 september 2007.

Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (1984:14) om kärnteknisk

verksamhet ska ha följande lydelse.

17 §

1 Statens kärnkraftinspektion prövar frågor om godkännande enligt 5 §

andra stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet om inte annat föl-
jer av 19 § första stycket 3 denna förordning. Kärnkraftinspektionen får för-
ena ett godkännande med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med
lagen om kärnteknisk verksamhet.

Kärnkraftinspektionen får meddela sådana föreskrifter om undantag eller i

det enskilda fallet ge sådan dispens från kravet på godkännande som avses i
5 § fjärde stycket lagen om kärnteknisk verksamhet. Kärnkraftinspektionen
får meddela sådana föreskrifter eller ge sådan dispens endast om

1. uppdraget utförs under tillståndshavarens ledning,
2. frågan inte ska prövas av Statens strålskyddsinstitut enligt 19 § andra

stycket, och

3. det kan ske utan att syftet med lagen åsidosätts.
Kärnkraftinspektionen ska med eget yttrande lämna över ett ärende om

godkännande som avses i första stycket till regeringens prövning, om ären-
det har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt.

Kärnkraftinspektionen ska, innan ett ärende överlämnas enligt tredje

stycket, ge Statens strålskyddsinstitut tillfälle att yttra sig i fråga om villkor
eller föreskrifter som behövs med hänsyn till strålskyddet.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:521.

SFS 2007:724

Utkom från trycket
den 2 oktober 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007