SFS 2007:725 Förordning om beslut och protokoll hos regeringen

070725.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om beslut och protokoll hos regeringen;

utfärdad den 19 september 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens innehåll

1 §

I denna förordning finns föreskrifter om

1. expediering av beslut vid regeringssammanträden (2�8 §§),
2. upprättande av koncept till beslut vid regeringssammanträden (9 §),
3. protokollföring vid regeringssammanträden (10�16 §§),
4. protokollföring vid konseljer (17 §),
5. expediering och protokollföring i de regeringsärenden som en departe-

mentschef avgör (18 och 19 §§), och

6. underskrift av beslut och protokollföring i ärenden där statsministern

beslutar (20�22 §§).

Expediering av beslut vid regeringssammanträden

Vilka beslut som ska expedieras

2 §

Beslut vid regeringssammanträden ska expedieras, om besluten gäller

något annat än förhållandena inom Regeringskansliet eller kommittéväsen-
det.

Hur beslut ska expedieras

3 §

Mottagaren ska få ett underskrivet exemplar av beslutet eller en kopia

av ett underskrivet exemplar.

Huvudregler om vem som skriver under beslut

4 §

Ordföranden vid regeringssammanträdet och det statsråd som varit fö-

redragande skriver under beslut om

1. extra val till riksdagen, beslut att begära ett uppehåll i kammarens ar-

bete och beslut att begära att ett uppehåll i kammarens arbete ska avbrytas,

2. propositioner och skrivelser till riksdagen,
3. utfärdande av grundlag eller riksdagsordning och utfärdande av lagar

om ändring i en grundlag eller riksdagsordningen,

SFS 2007:725

Utkom från trycket
den 2 oktober 2007

background image

2

SFS 2007:725

4. utfärdande av andra lagar när dessa inte gäller ändring, förlängning el-

ler upphävande av en lag, och

5. anställningar som justitieråd, regeringsråd, hovrättspresident, kammar-

rättspresident, landshövding eller chef för en myndighet som lyder direkt
under regeringen och anställningar som är jämförbara med dessa.

5 §

Andra beslut än som avses i 4 § och som ska expedieras enligt 2 §,

skrivs under av det statsråd som varit föredragande vid regeringssammanträ-
det och av en huvudman eller annan tjänsteman som berett ärendet. En
chefstjänsteman kan dock bestämma att själv skriva under beslutet tillsam-
mans med statsrådet.

Vem som skriver under när ordföranden har förhinder

6 §

Om ordföranden är förhindrad att skriva under ett beslut enligt 4 §, ska

ett annat statsråd som deltagit i regeringssammanträdet skriva under beslutet
i ordförandens ställe. Den turordning som anges i 7 kap. 8 § regeringsfor-
men ska användas.

Vem som skriver under när ordföranden är föredragande

7 §

När ordföranden är föredragande ska ett beslut som avses i 4 § skrivas

under av ordföranden och ett annat statsråd som deltagit i regeringssamman-
trädet. Ordföranden eller den som enligt 6 § skriver under i ordförandens
ställe bestämmer vem av de andra statsråden som ska göra detta.

Vem som skriver under när den som varit föredragande har förhinder

8 §

Om det statsråd som varit föredragande är förhindrad att skriva under

ett beslut enligt 4 eller 5 §, ska ett annat statsråd som deltagit i regeringssam-
manträdet skriva under beslutet i den föredragandes ställe. Ordföranden eller
den som enligt 6 § skriver under i ordförandens ställe bestämmer vem av de
andra statsråden som ska göra detta.

Upprättande av koncept till beslut vid regeringssammanträden

9 §

För varje sådant beslut vid ett regeringssammanträde som inte ska ex-

pedieras enligt 2 § ska det finnas en handling (koncept) som innehåller be-
slutet i original.

Protokollföring vid regeringssammanträden

Huvudprotokoll och underprotokoll

10 §

Protokollet vid ett regeringssammanträde ska bestå av ett huvudpro-

tokoll och ett underprotokoll för varje departement.

Underprotokollet för varje departement ska delas in i två serier, serie A

och serie B. De delar av underprotokollet som innehåller uppgifter för vilka
sekretess kan gälla bildar serie B. �vriga delar bildar serie A.

background image

3

SFS 2007:725

Vad huvudprotokollet ska innehålla

11 §

Huvudprotokollet ska innehålla

1. uppgifter om vilka statsråd som är närvarande, vem som är ordförande

och vem som är protokollförare, och

2. en förteckning över de ärenden som handläggs vid sammanträdet och

för varje ärende en uppgift om vilket statsråd som är föredragande.

Vad underprotokollen ska innehålla

12 §

Underprotokollen ska för varje ärende återge det beslut som expedie-

rats enligt 2 § eller som finns i ett koncept enligt 9 §.

Skiljaktiga meningar ska också antecknas i underprotokollen.

Undantag för ärenden som hör till två eller flera departement

13 §

Regeringens beslut i ett ärende som hör till två eller flera departement

kan tas in i huvudprotokollet och inte i underprotokollet. Detsamma gäller
skiljaktiga meningar i ett sådant ärende.

Protokollförare

14 §

Protokollförare är den tjänsteman i Regeringskansliet som rättschefen

i Statsrådsberedningen utser.

Underskrift och justering av protokoll

15 §

Protokollen skrivs under av protokollföraren.

16 §

Varje föredragande justerar underprotokollet för de ärenden som han

eller hon har föredragit. Om ett beslut har tagits in i huvudprotokollet enligt
13 §, justerar föredraganden också huvudprotokollet.

Ordföranden justerar därefter huvudprotokollet.

Protokollföring vid konseljer

17 §

Protokoll förs vid konseljer.

Protokollförare är den tjänsteman i Regeringskansliet som rättschefen i

Statsrådsberedningen utser.

Protokollen skrivs under av protokollföraren och justeras av statsminis-

tern.

Expediering och protokollföring i de regeringsärenden som en
departementschef avgör

Expediering av beslut

18 §

Beslut i de regeringsärenden som en departementschef avgör med

stöd av lagen (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden
skrivs under av departementschefen och av en huvudman eller annan tjänste-
man som berett ärendet.

background image

4

SFS 2007:725

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Besluten ska expedieras. Mottagaren ska få ett underskrivet exemplar av

beslutet eller en kopia av ett underskrivet exemplar.

Protokollföring

19 §

Protokoll ska föras vid handläggningen av de regeringsärenden som

avses i 18 §.

Protokollet ska upprättas i form av en förteckning över de ärenden som

har avgjorts under en kalendermånad. Förteckningen ska ange när varje
ärende avgjordes och vem som fattade beslutet. För varje ärende ska ett ex-
emplar av det beslut som har expedierats fogas till förteckningen.

Protokollet skrivs under av departementschefen och visas upp för statsmi-

nistern för påteckning före utgången av följande kalendermånad.

Underskrift av beslut och protokollföring i ärenden där
statsministern beslutar

Underskrift av beslut

20 §

Statsministern skriver under förordnanden för övriga statsråd, för de-

partementschefer och för ställföreträdare för statsministern.

Protokollföring

21 §

Protokoll ska föras vid handläggningen av de ärenden där statsminis-

tern beslutar om

1. förordnanden eller entlediganden av statsråd, departementschefer eller

ställföreträdare för statsministern, och

2. förordnanden att ett ärende eller en grupp av ärenden, som hör till ett

visst departement, ska föredras av ett annat statsråd än departementschefen.

22 §

Protokollförare är den tjänsteman i Regeringskansliet som rättschefen

i Statsrådsberedningen utser.

Protokollet skrivs under av protokollföraren och justeras av statsminis-

tern.

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2007, då förordningen

(1975:1) om protokoll och expeditioner i regeringsärenden m.m. ska upp-
höra att gälla.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

Christina Weihe
(Statsrådsberedningen)