SFS 2007:727 Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

070727.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1515) med
instruktion för Regeringskansliet;

utfärdad den 27 september 2007.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1996:1515) med in-

struktion för Regeringskansliet

1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

Christina Weihe
(Statsrådsberedningen)

1 Förordningen omtryckt 2006:1427.

SFS 2007:727

Utkom från trycket
den 9 oktober 2007

background image

2

SFS 2007:727

Bilaga

2

1 Statsrådsberedningen

1.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

regering, Regeringskansliet,
kommittéväsendet, med undantag av kommittéberättelsen,
europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär, med undantag av

frågor om Europeiska unionens utvidgning,

användningen av de flygplan som staten anskaffat för statschefens och

den högsta civila och militära ledningens resor.

1.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär, med undantag av

frågor om Europeiska unionens utvidgning.

1.3 Myndigheter m.fl.

Svenska institutet för europapolitiska studier,

Harpsundsnämnden.

2 Justitiedepartementet

2.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

riksdagen med undantag av ärenden om Utrikesnämnden,
grundlagarna,
kommittéberättelsen,
språkvård i förvaltningen,
rikets vapen och flagga,
vallagen (2005:837), folkomröstningslagen (1979:369),
lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och ytt-

randefrihetsgrundlagens områden,

rikets judiciella indelning samt, i den mån sådana ärenden inte hör till nå-

got annat departement, domstolsväsendet,

arrendenämnderna, hyresnämnderna,
rättshjälp,
dispaschörverksamhet,
fastighetsregistreringen, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

Sveriges advokatsamfund,
åklagarväsendet,
polisväsendet,
allmän ordning och säkerhet, allmänna sammankomster,
åtal för brott, förordnande av domstol,

2 Senaste lydelse 2006:1427.

background image

3

SFS 2007:727

utlämning och överlämnande för brott, internationell rättslig hjälp i brott-

mål, internationellt samarbete rörande lagföring för brott,

kriminalvård,
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,
fideikommissförfattningar, dock inte förlängning av fideikommiss eller

inlösen av fideikommissegendom av kulturhistoriska skäl,

nåd i brottmål, abolition,
upphävande av domstols dom eller beslut om utvisning på grund av brott,
det rättsmedicinska och det rättspsykiatriska undersökningsväsendet,
tillstånd till äktenskap, tillstånd till förrättande av vigsel inom annat tros-

samfund än Svenska kyrkan,

lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption,

lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äk-
tenskap och förmynderskap, förordningen (1931:429) om vissa internatio-
nella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap, la-
gen (1988:1321) om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap enligt
föräldrabalken m.m.,

europabolag, aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag och ekonomiska för-

eningar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, stif-
telselagen (1994:1220), i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat
departement,

årsredovisningslagen (1995:1554), datalagen (1973:289), kreditupplys-

ningslagen (1973:1173), inkassolagen (1974:182),

lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, lagen

(1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister,

vapenlagen (1996:67),
passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter inom riket,
rättsinformationsfrågor,
utgivning av författningssamling,
flyktingar, mottagande av asylsökande, utlänningars rätt att vistas i landet,

i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.

2.2 Lagstiftningsärenden

a. Lagstiftningsärenden som gäller

grundlagarna, riksdagsordningen, andra konstitutionella ämnen, allmänt

förvaltningsrättsliga ämnen, statligt partistöd.

b. Lagstiftningsärenden som inte hör till något annat departement och som

gäller

ämnen som avses i 8 kap. 2 och 3 §§ regeringsformen, processrättsliga

ämnen.

c. Lagstiftningsärenden som gäller
revisorer och revisionsbolag,
utlänningars rätt att vistas i landet,
mottagande av asylsökande m.fl.

background image

4

SFS 2007:727

2.3 Myndigheter m.fl.

Högsta domstolen, hovrätterna, tingsrätterna,

Regeringsrätten, kammarrätterna, länsrätterna,
Lagrådet,
Justitiekanslern,
arrendenämnderna, hyresnämnderna,
Domstolsverket, Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet, Notarie-

nämnden,

Rättshjälpsnämnden, Rättshjälpsmyndigheten,
Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,
Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium, den lokala po-

lisorganisationen,

Registernämnden,
Kriminalvården,
Kriminalvårdsnämnden, övervakningsnämnderna,
Brottsförebyggande rådet,
Brottsoffermyndigheten,
Rättsmedicinalverket,
Fideikommissnämnden,
Gentekniknämnden,
Revisorsnämnden,
Valmyndigheten,
Migrationsverket,
Datainspektionen.

3 Utrikesdepartementet

3.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellan-

folkliga organisationer,

rikets gränser,
Utrikesnämnden,
svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella

organisationer,

utländska beskickningar och konsulat i Sverige samt sådana organ eller

organisationer som avses i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall,

svenska medborgares rätt och bästa i främmande länder, i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd,
mål vid den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,
klagomål mot Sverige inför andra internationella organ för övervakning

av efterlevnaden av konventioner som rör mänskliga rättigheter,

passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter i utlandet samt när

det gäller diplomatpass, tjänstepass och UD-viseringar,

information om Sverige i utlandet, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

background image

5

SFS 2007:727

samordning av frågor som rör genomförandet av politiken om global ut-

veckling,

internationellt utvecklingssamarbete,
samarbete som avser stöd till länderna i Central- och Östeuropa,
regionala utvecklingsbanker, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

Världsbanksgruppen, såvitt ärendena rör utvecklingspolitiska aspekter av

Världsbankens agerande,

nordiska samarbetsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

utrikeshandel och handelspolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

ärenden vid EG-kommissionen och EFTA:s övervakningsmyndighet samt

mål vid EG-domstolen, EG:s förstainstansrätt och EFTA-domstolen,

allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandelsorganisatio-

nen (WTO),

internationella tull- och handelsförhandlingar,
befrielse från tull,
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samt

Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,

lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner,
vissa internationella byråer för handels- och råvarufrågor, internationell

råvarulagring,

förbud mot tillverkning och utförsel av krigsmateriel m.m.,
exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär an-

vändning,

multinationella företag och internationella investeringar,
främjande av utländska investeringar i Sverige,
allmänna frågor om teknisk provning och kontroll samt standardisering,
genomförandet av EG:s inre marknad, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

exportfrämjande åtgärder,
statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,
internationella överenskommelser om allmänna villkor för exportkrediter,
handelskamrar.

3.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

rikets gränser,
Utrikesnämnden,
immunitet och privilegier,
bistånd till svenska medborgare i utlandet,
europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

utrikeshandel, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

background image

6

SFS 2007:727

det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandelsorganisatio-

nen (WTO),

befrielse från tull,
vissa internationella sanktioner,
kontroll över tillverkningen av krigsmateriel och förbud mot utförsel av

krigsmateriel m.m.,

exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär an-

vändning,

obligatorisk kontroll genom teknisk provning, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

genomförandet av EG:s inre marknad, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

exportfrämjande åtgärder,
statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,
auktorisation av handelskamrar.

3.3 Myndigheter m.fl.

Svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella
organisationer,

Svenska institutet i Alexandria,
svenska ledamöter av permanenta skiljedomstolen i Haag,
Utrikesförvaltningens antagningsnämnd,
Folke Bernadotteakademin,
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida),
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete,
Nordiska afrikainstitutet,
Svenska institutet,
Stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI),
Inspektionen för strategiska produkter,
Stiftelsen Östekonomiska Institutet,
Institutet för Japanstudier,
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,
SIS-Standardiseringen i Sverige,
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige,
Kommerskollegium,
Exportkreditnämnden,
Sveriges exportråd,
handelssekreterare,
auktoriserade handelskamrar,
AB Svensk Exportkredit,
Swedfund AB.

background image

7

SFS 2007:727

4 Försvarsdepartementet

4.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

det militära försvaret,
tillträde till Sveriges territorium,
åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

(OSSE) enligt Wiendokumentet den 16 november 1999 om förtroende- och
säkerhetsskapande åtgärder, dokumentet om Global informationslämning
den 28 november 1994, dokumentet om Uppförandekoden den 6 december
1994 och fördraget om observationsflygningar den 23 mars 1992, i den mån
sådana ärenden inte hör till Utrikesdepartementet,

Europeiska försvarsbyrån (EDA),
befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement, sjöövervakning och miljöräddningstjänst,

utredningar av luft- och sjöfartsolyckor, olyckor med spårbunden trafik,

andra allvarliga olyckor samt olyckor i militär verksamhet, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement,

psykologiskt försvar,
kommunernas beredskap, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

flygteknisk forsknings- och försöksverksamhet,
signalskydd,
totalförsvarsplikt,
transport av farligt gods,
frivillig verksamhet för stöd åt totalförsvaret,
samordning av totalförsvaret och av arbetet med beredskapen mot svåra

påfrestningar på samhället i fred,

Regeringskansliets beredskap och därmed sammanhängande frågor,
brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement.

4.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

höjd beredskap,
totalförsvarsplikt,
utlandsstyrkan inom Försvarsmakten,
befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

förfogande, ransonering,
försvarsunderrättelseverksamhet,
skydd för försvaret, gränsövervakning i krig,
kommunernas och landstingens beredskap, i den mån sådana ärenden inte

hör till något annat departement,

Kustbevakningens medverkan i polisiär övervakning,
transport av farligt gods,
brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement.

2* SFS 2007:727–735

background image

8

SFS 2007:727

4.3 Myndigheter m.fl.

Försvarsmakten,

Försvarets materielverk,
Försvarets radioanstalt,
Krisberedskapsmyndigheten,
Statens räddningsverk,
Styrelsen för psykologiskt försvar,
Kustbevakningen,
Försvarshögskolan,
Totalförsvarets forskningsinstitut,
Totalförsvarets pliktverk,
Försvarets underrättelsenämnd, Rikshemvärnsrådet,
Riksvärderingsnämnden,
Överklagandenämnden för totalförsvaret,
Nationella upplysningsbyrån enligt Genèvekonventionerna,
organisationer för frivillig försvarsverksamhet,
Krigsvetenskapsakademien,
Örlogsmannasällskapet,
Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum,
sådana stiftelser för välgörande ändamål som hör till Försvarsmakten,
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar,
Statens haverikommission,
Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt.

5 Socialdepartementet

5.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

allmän försäkring, delpensionsförsäkring, arbetsskadeförsäkring, statligt

personskadeskydd,

allmän ålderpensionsförsäkring och allmän efterlevandepensionsförsäk-

ring med undantag av Premiepensionsmyndighetens verksamhet och förvalt-
ning av premiepensionskapital,

äldreförsörjningsstöd,
sjuklön,
ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, efterlevandestöd till barn,
internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

barnpolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör
barnets rättigheter och andra barnfrågor, som inte hör till något annat de-

partement,

bostadsbidrag och bostadstillägg,
bostadsanpassningsbidrag,
socialtjänst, innefattande omsorger om barn och ungdom, äldreomsorg,

handikappomsorg, missbrukarvård samt annat socialt bistånd,

samordning av handikappolitiken,
hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering, hjälpmedelsförsörj-

ning, tandvård, abort, fastställande av könstillhörighet och annan medicinsk
verksamhet, hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning, läkemedel,

background image

9

SFS 2007:727

medicintekniska produkter, kosmetika och medel för födelsekontroll, apo-
teksväsendet,

stöd och service till vissa funktionshindrade,
assistansersättning,
handikappersättning och vårdbidrag,
bilstöd till personer med funktionshinder,
ersättning för närståendevård,
samordning av folkhälsopolitiken, alkohol, tobak, narkotika, dopning och

dopningsmedel, förbud mot vissa hälsofarliga varor, hälsoskydd och smitt-
skydd,

Allmänna arvsfonden,
sociala och medicinska frågor i övrigt som inte hör till något annat depar-

tement,

förhållandet till Världshälsoorganisationen (WHO).

5.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

allmän försäkring, delpensionsförsäkring, arbetsskadeförsäkring, statligt

personskadeskydd,

allmän ålderpensionsförsäkring och allmän efterlevandepensionsförsäk-

ring med undantag av Premiepensionsmyndighetens verksamhet och förvalt-
ning av premiepensionskapital,

äldreförsörjningsstöd,
sjuklön,
ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, efterlevandestöd till barn,

internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,
barnpolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör
barnets rättigheter och andra barnfrågor, som inte hör till något annat de-

partement,

bostadsbidrag och bostadstillägg,
bostadsanpassningsbidrag,
socialtjänst,
hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering, hjälpmedelsförsörj-

ning, tandvård, abort, fastställande av könstillhörighet och annan medicinsk
verksamhet, hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning, läkemedel,
medicintekniska produkter, kosmetika och medel för födelsekontroll, apo-
teksväsendet,

stöd och service till vissa funktionshindrade,
assistansersättning,
handikappersättning och vårdbidrag,
bilstöd till personer med funktionshinder,
ersättning för närståendevård,
Allmänna arvsfonden med undantag av sådana frågor som regleras i ärv-

dabalken,

samordning av folkhälsopolitiken, alkohol och tobak, med undantag av

sådana frågor som regleras i tull- och skattelagstiftningen, narkotika med un-
dantag av narkotikastrafflagstiftning, dopning och dopningsmedel, förbud
mot vissa hälsofarliga varor och smittskydd.

background image

10

SFS 2007:727

5.3 Myndigheter m.fl.

3

Försäkringskassan,

Socialstyrelsen,
Läkemedelsverket,
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
Smittskyddsinstitutet,
Statens folkhälsoinstitut,
Statens beredning för medicinsk utvärdering,
Provinsialläkarstiftelsen,
Statens institutionsstyrelse,
Myndigheten för handikappolitisk samordning,
Hjälpmedelsinstitutet, ideell förening,
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor,
Barnombudsmannen,
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap,
Stiftelsen WHO Collaborating Centre on International Drug Monitoring,
Stiftelsen för vård- och allergiforskning,
Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden,
Arvsfondsdelegationen,
Läkemedelsförmånsnämnden,
Apoteket AB,
Systembolaget AB.

6 Finansdepartementet

6.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och den principiella

inriktningen av finanspolitiska åtgärder,

övergripande valutapolitiska beslut,
prisreglering, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

budgetregleringen samt den allmänna förvaltningen och redovisningen av

statsmedlen,

ekonomisk styrning,
övergripande lönepolitiska frågor inom statsförvaltningen,
statens upplåning och statsskuldsförvaltning,
förvaltning av statliga lån och aktier samt fonder och fonderade medel, i

den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

myndigheternas årsredovisningar, delårsrapporter och budgetunderlag,
statlig revision,
internationellt ekonomiskt samarbete, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

Världsbanksgruppen, Europarådets utvecklingsbank, Europeiska investe-

ringsbanken, Europeiska utvecklingsbanken, Internationella valutafonden,

3 Ändringen innebär att Familjemedicinska institutet i Sverige, ideell förening, och In-
stitutet för psykosocial medicin har tagits bort ur förteckningen.

background image

11

SFS 2007:727

Nordiska investeringsbanken och Parisklubben, i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,

beskattningen,
socialavgifter och allmän pensionsavgift,
Kronofogdemyndigheten,
folkbokföringen,
tullväsendet,
avgifter, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet samt över-

gripande frågor om finansieringsprincipen,

offentlig upphandling,
köp och försäljning av statens mark och byggnader, i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

förvaltning av statens mark, byggnader och egendom i övrigt, i den mån

sådana ärenden inte hör till något annat departement,

finansiella företag, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-

partement,

krigsförsäkring, krigsskadeersättning,
lotterier, totalisatorspel,
länsstyrelserna,
länsindelningen,
kommunal ekonomi,
allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för kom-

munalekonomisk utjämning,

kungliga hov- och slottsstaten,
allmänna frågor om statsförvaltningen,
övergripande frågor om styrning, ledning och organisation av statlig verk-

samhet samt rationalisering inom statsförvaltningen,

statistik,
övergripande frågor om informationsteknik (IT) inom statlig förvaltning,
statlig lokalförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

arbets- och anställningsvillkor i offentlig anställning,
personalpolitiska frågor inom statsförvaltningen,
Sveriges indelning i kommuner och landsting,
kommuner, landsting, kommunalförbund,
samhällsinformation,
bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

bostadsfinansiering,
allmännyttiga bostadsföretag.

6.2 Lagstiftningsärenden

4

Lagstiftningsärenden som gäller

statliga och kommunala skatter,
socialavgifter och allmän pensionsavgift,

4 Ändringen innebär att orden ”rationalisering inom statsförvaltningen” har tagits bort
ur förteckningen.

background image

12

SFS 2007:727

Premiepensionsmyndighetens verksamhet och förvaltningen av premie-

pensionskapital,

statens upplåning och skuldförvaltning,
statsbudgeten,
statlig revision,
offentlig upphandling,
taxering, uppbörd, indrivning, folkbokföring,
det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet samt över-

gripande frågor om finansieringsprincipen,

skattebrott,
särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet, betalningssäkring för

skatter, tullar och avgifter,

förmånsrätt för skattefordringar,
preskription av skattefordringar,
finansmarknaden,
allmänna pensionsfonderna,
prisreglering,
kontoföring av finansiella instrument,
näringsrättslig reglering av finansiella företag och beredskapslagstiftning

för dessa företag,

insättningsgaranti och investerarskydd,
penningtvätt,
Riksbanken,
lotterier,
lagstiftning om anordnande av visst automatspel,
länsstyrelserna,
ändrad regional ansvarsfördelning,
kommunal ekonomi,
allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för kom-

munalekonomisk utjämning,

statistik,
arbetstagare i offentliga anställningar,
Sveriges indelning i kommuner och landsting,
kommuner, landsting, kommunalförbund,
bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

allmännyttiga bostadsföretag.

6.3 Myndigheter m.fl.

5

Riksgäldskontoret,

Tullverket,
Statens fastighetsverk,
Finansinspektionen,
Ekonomistyrningsverket,
Krigsförsäkringsnämnden,
Skatteverket,

5 Ändringen innebär bl.a. att Nämnden för offentlig upphandling har tagits bort ur för-
teckningen.

background image

13

SFS 2007:727

Statens personadressregisternämnd,
Forskarskattenämnden,
Skatterättsnämnden,
Kronofogdemyndigheten,
Konjunkturinstitutet,
Ekonomiska rådet,
Finanspolitiska rådet,
Fortifikationsverket,
Arbetsgivarverket,
allmänna pensionsfonderna,
Styrelsen för Sveriges allmänna hypoteksbank,
Styrelsen för sparbankernas säkerhetskassa,
Lotteriinspektionen,
Bokföringsnämnden,
Insättningsgarantinämnden,
länsstyrelserna,
Premiepensionsmyndigheten,
Kammarkollegiet, Statens skaderegleringsnämnd,
Statskontoret,
Statistiska centralbyrån,
Statens utlandslönenämnd,
Statens ansvarsnämnd,
Verket för förvaltningsutveckling,
Offentliga sektorns särskilda nämnd,
Trygghetsstiftelsen,
Statens pensionsverk,
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd,
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,
Stiftelsen Statshälsan,
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv,
Statens bostadskreditnämnd,
Statens bostadsomvandling AB,
AB Svenska Spel.

7 Utbildningsdepartementet

7.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

det offentliga skolväsendet och därtill anslutande särskilda utbildningsfor-

mer samt motsvarande utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar,

fristående skolor och förskoleklass i enskild verksamhet,
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg och motsvarande enskild verk-

samhet,

uppdragsutbildning inom det offentliga skolväsendet,
utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande,
kompletterande utbildningar,
frivilligt folkbildningsarbete,
kvalificerad yrkesutbildning,

background image

14

SFS 2007:727

högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-

partement,

uppdragsutbildning vid universitet och högskolor,
forskning och vetenskaplig verksamhet i övrigt, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

övergripande forskningspolitiska frågor,
studiestöd och andra studiesociala frågor.

7.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

det offentliga skolväsendet och därtill anslutande särskilda utbildningsfor-

mer,

fristående skolor och förskoleklass i enskild verksamhet,
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg och motsvarande enskild verk-

samhet,

uppdragsutbildning inom det offentliga skolväsendet,
kvalificerad yrkesutbildning,
högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-

partement,

forskning som inte hör till något annat departement,
studiestöd och andra studiesociala frågor,
pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar.

7.3 Myndigheter m.fl.

Statens skolverk,

Myndigheten för skolutveckling,
Specialpedagogiska institutet,
Skolväsendets överklagandenämnd,
huvudmän inom det offentliga skolväsendet,
Specialskolemyndigheten,
Sameskolstyrelsen,
Nämnden för Rh-anpassad utbildning,
fristående skolor,
enskilda anordnare av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,
Nationellt centrum för flexibelt lärande,
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning,
Valideringsdelegationen,
Internationella programkontoret för utbildningsområdet,
Folkbildningsrådet,
Högskoleverket,
Verket för högskoleservice,
Överklagandenämnden för högskolan,
Högskolans avskiljandenämnd,
statliga universitet och högskolor, som inte hör till något annat departe-

ment,

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning,
Kungl. biblioteket,
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet,

background image

15

SFS 2007:727

Statens ljud- och bildarkiv,
Vetenskapsrådet,
regionala etikprövningsnämnder,
Centrala etikprövningsnämnden,
Polarforskningssekretariatet,
Institutet för rymdfysik,
Stiftelsen Institutet för framtidsstudier,
Kungl. Vetenskapsakademien,
Nobelstiftelsen,
Centrala studiestödsnämnden,
Överklagandenämnden för studiestöd,
Svenska unescorådet,
utbildningsanstalter med enskild huvudman som inte hör till något annat

departement,

akademier samt vittra och lärda samfund som inte hör till något annat de-

partement,

stiftelser för ändamål som departementet eller myndighet som hör till de-

partementet ska tillgodose,

Imego AB.

8 Jordbruksdepartementet

8.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

jordbruket och trädgårdsnäringen,
beredskapen för livsmedelsförsörjning,
utsädeskontroll, växtskydd, växtförädling, växtförädlarrätt, husdjursavel,

djurens hälso- och sjukvård, djurskydd,

foder,
livsmedelskontroll,
veterinärväsendet,
yrkesfisket, fritidsfisket, fiskevården,
rennäringen,
användning av avgifter enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmel-

ser om vattenverksamhet eller motsvarande äldre bestämmelser såvitt avser
bygdeavgifter till främjande av rennäringen samt fiskeavgifter,

högskoleutbildning och forskning samt vetenskaplig verksamhet i övrigt

på departementets område,

jakt och viltvård,
skogsbruk.

8.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

marknadsreglering av jordbruksprodukter, skydd för beteckningar på

jordbruksprodukter och livsmedel, miljö- och strukturstöd till jordbruk, eko-
logisk odling,

skötsel av jordbruksmark, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

3* SFS 2007:727–735

background image

16

SFS 2007:727

sambruksföreningar,
ägofred,
förvärv av jordbruksfastigheter, i den mån ärenden om sådana förvärv inte

hör till något annat departement,

beredskapen för livsmedelsförsörjning,
utsädeskontroll, växtskydd,
husdjurskontroll, djursjukdomar, djurskydd,
foder,
livsmedel,
veterinärernas yrkesutövning,
rätt till fiske, bevarande och förvaltning av fiskresurserna, strukturåtgär-

der för fiskerinäringen, marknadsreglering av fisk och fiskprodukter,

rennäring,
indragning av ströängar,
jakt och viltvård,
Sametinget,
skogsbruk, virkesmätning, allmänningar, kronotorp.

8.3 Myndigheter m.fl.

6

Lantbruksråd, lantbruksattachéer,

Skogsstyrelsen,
Statens jordbruksverk, distriktsveterinärorganisationen, djurförsöksetiska

nämnderna,

Veterinära ansvarsnämnden,
Livsmedelsekonomiska institutet,
Sveriges lantbruksuniversitet,
Statens veterinärmedicinska anstalt,
Livsmedelsverket, besiktningsveterinärorganisationen,
Fiskeriverket,
Stiftelsen JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik,
Skogs- och lantbruksakademien,
Svenska FAO-kommittén,
Styrelsen för samefonden,
Sametinget.

9 Miljödepartementet

9.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

miljöbalken, bl.a. frågor om naturvård, biologisk mångfald och skydd av

naturen, vatten- och luftvård, vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet, av-
fallshantering och kretsloppsfrågor, kemikaliekontroll samt frågor om gen-
teknik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

friluftsliv,
miljöforskning,
miljöfrågor som kräver särskild samordning,

6 Ändringen innebär att Djurskyddsmyndigheten har tagits bort ur förteckningen.

background image

17

SFS 2007:727

avgasfrågor för motorfordon och arbetsmaskiner,
handel med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska

styrmedel,

lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och

lagen (1976:997) om vattenförbund, i den mån sådana ärenden inte tillhör
något annat departement,

meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska undersökningar,
strålskydd,
kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

geotekniska undersökningar,
markanvändning och bebyggelse, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

tillstånd till expropriation, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

tillstånd till förköp enligt förköpslagen (1967:868),
lantmäteriet, landskaps- och fastighetsinformation,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den

mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

byggforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

statliga investeringsbidrag för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling

samt klimatinvesteringsprogram.

9.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

miljöbalken,
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,
flottning i Torne och Muonio gränsälvar,
svensk-norsk vattenrättskonvention,
gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland,
utnyttjande av vattenkraft vid krig,
vattenförbund,
Sveriges ekonomiska zon,
verksamhet i Antarktis,
avgasfrågor för motorfordon och arbetsmaskiner,
handel med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska

styrmedel,

strålskydd,
kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

atomansvarighet,
planläggning, markanvändning och bebyggelse,
förköp av fast egendom,
allmänna vatten- och avloppsanläggningar,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den

mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

statliga investeringsbidrag till klimatinvesteringsprogram.

background image

18

SFS 2007:727

9.3 Myndigheter m.fl.

Naturvårdsverket,

Kemikalieinspektionen,
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,
Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning,
Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning,
Stiftelsen för Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid

Lunds universitet,

Stockholms internationella miljöinstitut,
Finsk-svenska gränsälvskommissionen,
Statens strålskyddsinstitut,
Statens kärnkraftinspektion,
de lokala säkerhetsnämnderna vid kärntekniska anläggningar,
Kärnavfallsfondens styrelse,
Statens geotekniska institut,
Boverket,
Fonden för fukt- och mögelskador,
Lantmäteriverket, lantmäterimyndigheterna i länen,
Statens va-nämnd,
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande,
Miljöskadeförsäkringens skadenämnd,
Swedesurvey AB,
Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet.

10 Näringsdepartementet

10.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

de allmänna riktlinjerna för näringspolitiken och andra övergripande nä-

ringspolitiska frågor,

allmänna frågor om användningen av informationsteknik (IT), i den mån

sådana ärenden inte hör till något annat departement,

infrastruktur för informationsteknik (IT),
elektronisk kommunikation, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

järnvägar, spårvägar och tunnelbanor, postkommunikationer, vägar, broar

och färjor, vägtrafik, fordons utrustning och beskaffenhet, förarbehörighet
samt kommunikationsväsendet i övrigt till lands,

bidrag till kollektiv persontrafik,
upphandling av persontrafik,
transportbidrag,
överlastavgift,
sjöfart, farleder och hamnar, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vattenför-

orening från fartyg, befäl på handelsfartyg och fiskefartyg, skeppsmätning,
sjökarteverksamhet, lotsning, fyrar, sjöräddning, statens isbrytarverksamhet
samt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, kana-
ler samt anställning och mönstring av sjömän,

luftfart, marktjänster på flygplatser,

background image

19

SFS 2007:727

transport- och kommunikationsforskning, i den mån sådana ärenden inte

hör till något annat departement,

distribution av radioprogram, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

mark och byggnader för Statens järnvägar, Banverket, Vägverket, Sjö-

fartsverket och Luftfartsverket, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,
tillstånd enligt 8 kap. 37 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) och

6 kap. 11 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

tillstånd enligt 2 § fjärde stycket och 9 § lagen (1992:160) om utländska

filialer m.m.,

tillstånd enligt 8 kap. 9 och 30 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och 6 kap.

4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, allt i den mån sådana ären-
den inte hör till något annat departement,

tillstånd enligt 2 kap. 37 § fjärde stycket lagen (1980:1102) om handels-

bolag och enkla bolag samt 4 § lagen (1994:1927) om europeiska ekono-
miska intressegrupperingar,

frågor om företag som berör allmänna utvecklingsbetingelser m.m., i den

mån sådana frågor inte hör till något annat departement,

näringsfrihet,
konkurrens- och marknadsfrågor,
offentligt stöd till näringslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till nå-

got annat departement,

regelförbättring,
regional utvecklingspolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

EG:s struktur- och regionalpolitik samt frågor rörande regional utveck-

lingsplanering inom EU, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

industriell design,
mineralfrågor, geologisk undersökning,
behovsmotiverad forskning och utveckling samt utveckling av innova-

tionssystem, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

rymdverksamhet och fjärranalysverksamhet, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

mätteknisk verksamhet,
mått och vikt, ädelmetallkontroll,
patent, skydd för varumärken, mönster och namn,
turism, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
kooperativa frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-

partement,

program, elcertifikat och andra styrmedel för energitillförsel och energi-

hushållning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-

partement,

energianvändning med undantag för sådant sektorsvis ansvar för energi-

hushållning som hör till något annat departement,

energiforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat depar-

tement,

background image

20

SFS 2007:727

kommunal energiplanering,
säkerhet inom elenergiområdet,
beredskap inom energiområdet,
dammsäkerhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment.

10.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

järnvägar, spårvägar och tunnelbana samt järnvägs-, spårvägs- och tunnel-

banetrafik,

postkommunikation,
elektronisk kommunikation,
informationsteknik (IT), i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

vägar och vägtrafik,
vägavgifter,
sjöfart, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vattenförorening från fartyg,
luftfart, marktjänster på flygplatser,
utredning av olyckor,
arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,
mineralhantering, kontinentalsockeln, sand-, grus- och stentäkt inom vissa

allmänna vattenområden,

näringspolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till nå-

got annat departement,

konkurrensförhållanden i näringsverksamhet,
näringsfrihet,
regelförbättring,
regionala utvecklingsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

EG:s struktur- och regionalpolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

mått, vikt, ädelmetallkontroll,
utländska filialer,
program, elcertifikat och andra styrmedel för energitillförsel och energi-

hushållning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-

partement,

elektriska anläggningar, andra anläggningar för energiändamål eller en-

ergi i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

civilt totalförsvar när det gäller energi,
Lagstiftning av civillags natur i transporträttsliga frågor liksom lagen

(1951:649) om straff för vissa trafikbrott hör dock till Justitiedepartementet.

10.3 Myndigheter m.fl.

Post- och telestyrelsen,

Statens järnvägar,
Banverket,
Järnvägsstyrelsen,

background image

21

SFS 2007:727

Stängselnämnden,
Vägverket,
Rikstrafiken,
Statens väg- och transportforskningsinstitut,
Sjöfartsverket,
Rederinämnden,
Luftfartsverket,
Luftfartsstyrelsen,
Statens institut för kommunikationsanalys,
Konkurrensverket,
Sveriges geologiska undersökning,
Bergsstaten,
Rymdstyrelsen,
Patent- och registreringsverket,
Patentbesvärsrätten,
Bolagsverket,
Svenska skeppshypotekskassan,
Ingenjörsvetenskapsakademien,
Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéverksamhet,
Terminologicentrum TNC,
Svensk förening för informationsspecialister,
regionala utvecklingsbolag,
Stiftelsen Administrativ produktion i Malmfälten,
Glesbygdsverket,
Stiftelsen Norrlandsfonden,
Stiftelsen Industrifonden,
Stiftelsen Innovationscentrum,
Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete,
Verket för innovationssystem,
Verket för näringslivsutveckling,
Institutet för tillväxtpolitiska studier,
Oljekrisnämnden,
Affärsverket svenska kraftnät,
Elsäkerhetsverket,
Statens energimyndighet,
av staten helt eller delvis ägda bolag som inte hör till något annat departe-

ment.

11 Integrations- och jämställdhetsdepartementet

11.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

frågor om medborgarnas inflytande och delaktighet i samhället, i den mån

sådana frågor inte hör till något annat departement,

frågor om allmänna val och demokrati, i den mån sådana frågor inte hör

till något annat departement,

samordning och utveckling av frågor om de mänskliga rättigheterna på

nationell nivå, i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat departe-
ment,

background image

22

SFS 2007:727

föreningsväsendet i allmänhet,
folkrörelser,
allmänna samlingslokaler, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

storstadspolitiska frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

invandrares introduktion i det svenska samhället och andra integrations-

politiska frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-
ment,

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan

trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning,

främlingsfientlighet, rasism och homofobi,
svenskt medborgarskap,
verksamhet som översättare och tolk,
nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till nå-

got annat departement,

övergripande ungdomspolitiska frågor,
marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standar-

diseringsarbetet, resegarantier samt konsumentskydd och konsumentpoli-
tiska frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något annat depar-
tement,

jämställdhet mellan kvinnor och män samt samordning av sådana ären-

den.

11.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

invandrares introduktion i det svenska samhället och andra integrations-

politiska frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-
ment,

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan

trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning,

främlingsfientlighet, rasism och homofobi,
svenskt medborgarskap,
verksamhet som översättare och tolk,
nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till nå-

got annat departement,

marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standar-

diseringsarbetet, resegarantier samt konsumentskydd och konsumentpoli-
tiska frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något annat depar-
tement,

jämställdhet mellan kvinnor och män.

11.3 Myndigheter m.fl.

7

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning,

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering,
Nämnden mot diskriminering,

7 Ändringen innebär att Integrationsverket har tagits bort ur förteckningen.

background image

23

SFS 2007:727

Ungdomsstyrelsen,
Marknadsdomstolen,
Konsumentverket med Konsumentombudsmannen,
Allmänna reklamationsnämnden,
Fastighetsmäklarnämnden,
Resegarantinämnden,
SIS Miljömärkning AB,
Jämställdhetsombudsmannen,
Jämställdhetsnämnden,
Handikappombudsmannen.

12 Kulturdepartementet

12.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

idrott,
ersättningar och bidrag till konstnärer,
teater, dans och musik,
bibliotek,
arkitektur, form, design och bildkonst,
bidrag till icke-statliga kulturlokaler och till konstnärlig utsmyckning,
hemslöjd,
arkiv,
kulturmiljö,
museer och utställningar,
film, videogram och fonogram,
dagspress och tidskrifter,
litteratur,
radio och television,
internationellt kulturellt samarbete,
allt i den mån ovannämnda ärenden inte hör till något annat departement,
frågor om användningen av informationsteknik (IT) inom kulturområdet,
förlängning av fideikommiss eller inlösen av fideikommissegendom av

kulturhistoriska skäl,

trossamfund,
begravningsväsendet.

12.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

idrott,
arkivfrågor,
kulturmiljöfrågor,
förhandsgranskning av filmer och videogram,
radio och television med undantag av lagstiftning om missbruk av yttran-

defriheten,

trossamfund,
begravningsväsendet.

background image

24

SFS 2007:727

12.3 Myndigheter m.fl.

Statens kulturråd,

Konstnärsnämnden,
Styrelsen för Sveriges författarfond,
Riksteatern,
Stiftelsen Svenska rikskonserter,
regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner,
Musikaliska akademien,
länsbibliotek,
Statens konstråd,
Akademien för de fria konsterna,
Stiftelsen Framtidens kultur,
Nämnden för hemslöjdsfrågor,
Riksarkivet,
landsarkiven,
Institutet för språk och folkminnen,
Svenskt biografiskt lexikon,
Riksantikvarieämbetet,
Statens historiska museer,
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien,
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde,
Moderna museet,
Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet,
Naturhistoriska riksmuseet,
Statens maritima museer,
Statens försvarshistoriska museer,
Statens museer för världskultur,
Arkitekturmuseet,
Statens musiksamlingar,
Stiftelsen Nordiska museet,
Stiftelsen Tekniska museet,
Stiftelsen Skansen,
Stiftelsen Arbetets museum,
regionala museer,
övriga museer som inte hör till något annat departement,
Riksutställningar,
Statens biografbyrå,
Stiftelsen Svenska filminstitutet,
Presstödsnämnden,
Taltidningsnämnden,
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur,
stiftelser med kulturella ändamål som departementet eller myndighet som

hör till departementet ska tillgodose,

Talboks- och punktskriftsbiblioteket,
Granskningsnämnden för radio och TV,
Radio- och TV-verket,
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund,
Forum för levande historia,
Kungl. Operan aktiebolag,

background image

25

SFS 2007:727

Kungl. Dramatiska Teatern aktiebolag,
Voksenåsen A/S.

13 Arbetsmarknadsdepartementet

13.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitiska program och andra arbets-

marknadspolitiska frågor, arbetslöshetsersättning,

arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering samt andra arbetsmark-

nadspolitiska frågor som gäller personer med funktionshinder som medför
nedsatt arbetsförmåga,

statlig lönegaranti vid konkurs,
arbetsmiljö och arbetstid, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

arbetsrätt och andra arbetslivsfrågor för arbetsmarknaden i dess helhet,

utom såvitt avser särskilda bestämmelser om offentlig anställning,

Internationella arbetsorganisationen (ILO),
Europeiska sociala stadgan,
utveckling inom arbetslivsområdet,
EG:s strukturpolitik avseende Europeiska socialfonden inom EG:s struk-

turfonder.

13.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitik, arbetslöshetsersättning,
arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering och andra arbetsmark-

nadspolitiska frågor som gäller personer med funktionshinder som medför
nedsatt arbetsförmåga,

statlig lönegaranti vid konkurs,
arbetsmiljö och arbetstid, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

förhandlingar, kollektivavtal, facklig verksamhet, medbestämmande, sty-

relserepresentation för de anställda samt andra kollektivt arbetsrättsliga frå-
gor,

anställningsskydd, ledighet från anställning, semester och andra frågor

om enskilda anställningsavtal, utom såvitt avser särskilda bestämmelser om
offentlig anställning,

arbetstagares uppfinningar,
arbetstvister,
EG:s strukturpolitik avseende Europeiska socialfonden inom EG:s struk-

turfonder.

background image

26

SFS 2007:727

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

13.3 Myndigheter m.fl.

8

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet),

Arbetsmarknadsstyrelsen, länsarbetsnämnderna,
Stiftelsen utbildning Nordkalotten,
Arbetsmiljöverket,
Arbetsdomstolen,
Medlingsinstitutet,
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar,
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor,
ILO-kommittén,
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering,
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

8 Ändringen innebär att Arbetslivsinstitutet har tagits bort ur förteckningen.

;