SFS 2007:728 Förordning om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

070728.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1958:272) om
tjänstekort;

utfärdad den 27 september 2007.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1958:272) om tjänstekort

1

ska ha följande lydelse.

4 §

2

Tjänstekort ska innehålla uppgift om innehavarens fullständiga namn,

personnummer och tjänst eller uppdrag samt vara försett med ett välliknande
fotografi av innehavaren och med hans eller hennes namnteckning. Om det
inte finns utrymme för fullständigt namn, får annat förnamn än tilltalsnam-
net förkortas.

Ett särskilt tjänstekort får utfärdas för polismän, kustbevakningstjänste-

män, tulltjänstemän samt fältpersonal hos Skatteverket och Kronofogde-
myndigheten som har arbetsuppgifter där det finns en påtaglig risk att de
eller någon närstående utsätts för hot eller våld. På detta särskilda tjänstekort
får namnet och personnumret ersättas med tjänstgöringsnummer. Rikspolis-
styrelsen, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyn-
digheten ska för sina respektive verksamhetsområden utfärda närmare före-
skrifter om vid vilka tillfällen ett sådant tjänstekort får användas.

På kortet ska det anges vilken myndighet som har utfärdat det, var kon-

troll av kortet kan göras samt kortets nummer och giltighetstid.

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1989:446.

2 Senaste lydelse 2006:751.

SFS 2007:728

Utkom från trycket
den 9 oktober 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007