SFS 2007:729 Förordning om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

070729.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1234) om det
statliga personadressregistret;

utfärdad den 27 september 2007.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1998:1234) om det statliga

personadressregistret ska ha följande lydelse.

2 § Statens personadressregisternämnd är personuppgiftsansvarig för
SPAR. Driften av SPAR får vara förlagd till servicebyråer.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

SFS 2007:729

Utkom från trycket
den 9 oktober 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007