SFS 2007:730 Förordning om ändring i handelskammarförordningen (1990:733)

070730.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i handelskammarförordningen
(1990:733);

utfärdad den 27 september 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om handelskammarförordningen

(1990:733)

dels att bilagan till förordningen ska upphöra att gälla,
dels att 6 § ska ha följande lydelse.

6 §

1

De auktoriserade handelskamrar som Kommerskollegium efter sam-

råd med Tullverket utser får utfärda

1. sådana ursprungscertifikat som avses i artikel 11.2 i konventionen den

3 november 1923 (S� 1926:9) som rör förenkling av tullformaliteterna och i
bilaga 12 till kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli
1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92
om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen,

2. efter Tullverkets godkännande, varucertifikat EUR.1 enligt de bestäm-

melser om förmånstull som avses i artikel 20.3 d och e i rådets förordning
(EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättande av en tullkodex för
gemenskapen,

3. sådana särskilda certifikat som rör införsel och leverans till Sverige av

en i tredje land tillverkad vara som kan behövas för att tillverkningslandet
med hänsyn till där gällande exportrestriktioner ska medge utförsel av varan,
och

4. de intyg om faktiskt utövande av verksamhet som krävs för att som

egenföretagare eller anställd utöva sådan verksamhet som avses i bilaga IV i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september
2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer

2, ändrat genom rådets direktiv

2006/100/EG

3.

Uppdrag som avses i första stycket får endast meddelas en handelskam-

mare som har tillräckliga personella och andra resurser för verksamhet med
det särskilda slag av dokument som det är fråga om. �r förutsättningarna
inte längre uppfyllda, ska uppdraget återkallas.

I fråga om certifikat som avses i första stycket 1 ska handelskamrarna till-

lämpa rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrät-
tandet av en tullkodex för gemenskapen och förordning (EEG) nr 2454/93.

1 Senaste lydelse 2004:692.

2 EUT L 255, 20.9.2005, s. 22 (Celex 32005L0036).

3 EUT L 363, 20.12.2006, s. 141 (Celex 32006L0100).

SFS 2007:730

Utkom från trycket
den 9 oktober 2007

background image

2

SFS 2007:730

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Samråd med Tullverket enligt första stycket behöver inte ske i fråga om

intyg som avses i första stycket 4.

Denna förordning träder i kraft den 20 oktober 2007.

På regeringens vägnar

EWA BJ�RLING

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)