SFS 2007:731 Förordning om upphävande av förordningen (2005:882) om grundläggande kassaservice

070731.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2005:882) om
grundläggande kassaservice;

utfärdad den 27 september 2007.

Regeringen föreskriver

1 att förordningen (2005:882) om grundläggande

kassaservice ska upphöra att gälla vid utgången av 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Jfr prop. 2006/07:55, bet. 2006/07:TU16, rskr. 2006/07:205.

SFS 2007:731

Utkom från trycket
den 9 oktober 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007