SFS 2007:732 Förordning om ändring i förordningen (1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen

070732.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:401) med
instruktion för Post- och telestyrelsen;

utfärdad den 27 september 2007.

Regeringen föreskriver

1 att 5 § förordningen (1997:401) med instruktion

för Post- och telestyrelsen ska ha följande lydelse.

5 §

2

Post- och telestyrelsen får genom upphandling

1. tillgodose funktionshindrades behov av särskilda post- och kassatjäns-

ter samt elektroniska kommunikationstjänster,

2. tillgodose samhällets behov av grundläggande betaltjänster på de orter

och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden,

3. tillgodose totalförsvarets behov av posttjänster och elektroniska kom-

munikationstjänster under höjd beredskap, och

4. stärka samhällets beredskap mot allvarliga störningar av elektronisk

kommunikation och posttjänster i fred.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007. Vid upphandlingar

enligt 5 § 2 får Post- och telestyrelsen inte ingå upphandlingskontrakt som
börjar gälla före den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Jfr prop. 2006/07:55, bet. 2006/07:TU16, rskr. 2006/07:205.

2 Senaste lydelse 2003:403.

SFS 2007:732

Utkom från trycket
den 9 oktober 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007