SFS 2007:733 Förordning om ändring i förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion

070733.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:864) med
länsstyrelseinstruktion;

utfärdad den 27 september 2007.

Regeringen föreskriver

1 att det i förordningen (2002:864) med länsstyrel-

seinstruktion ska införas två nya paragrafer, 5 a och 5 b §§, av följande ly-
delse.

5 a § Länsstyrelserna ska bevaka att det finns grundläggande betaltjänster
som motsvarar samhällets behov. Om det i länet finns organ med uppgift att
svara för frågor om regional tillväxt, ska bevakningen ske i samverkan med
dessa organ.

I bevakningen av att de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhäl-

lets behov ingår att bedöma tillgängligheten till tjänsterna för äldre personer
och personer med funktionshinder. Vidare ingår att bedöma om tillgången
till tjänsterna på en ort eller landsbygd minskat i sådan utsträckning att sam-
hällets behov inte längre tillgodoses.

5 b § Länsstyrelsen i Dalarnas län har ett samordningsansvar för bevak-
ningen av att de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov
och ska senast den 1 december varje år, på basis av respektive länsstyrelses
underlag och bedömning av hur de grundläggande betaltjänsterna motsvarar
samhällets behov, ge in en gemensam rapport till regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1 Jfr prop. 2006/07:55, bet. 2006/07:TU16, rskr. 2006/07:205.

SFS 2007:733

Utkom från trycket
den 9 oktober 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007