SFS 2007:734 Förordning om ändring i förordningen (2003:884) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

070734.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:884) med
instruktion för Ekonomistyrningsverket;

utfärdad den 27 september 2007.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2003:884) med instruktion

för Ekonomistyrningsverket ska ha följande lydelse.

2 §

1 Ekonomistyrningsverket ska

1. ansvara för statsredovisningen och utveckla god redovisningssed i sta-

ten,

2. analysera och utveckla formerna för finansiering av statlig verksamhet,
3. fastställa ekonomiadministrativa värden för varje myndighet,
4. utveckla formerna för och dokumenten i den ekonomiska rapporte-

ringen för såväl enskilda myndigheter som staten som helhet,

5. göra prognoser och analyser av den statsfinansiella utvecklingen,
6. förvalta statens informationssystem för budgetering och uppföljning

(Hermes),

7. inom sitt verksamhetsområde säkerställa statsförvaltningens tillgång

till ändamålsenliga administrativa system, med därtill hörande stöd,

8. besluta om inordnande av myndigheter i den statliga redovisningsorga-

nisationen,

9. planera för redovisning under kris- och krigsförhållanden,
10. följa myndigheternas tillämpning av bestämmelserna om konsekvens-

utredningar i 27 § verksförordningen (1995:1322),

11. samla in och tillhandahålla uppgifter om myndigheters köp, leasing,

hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster från andra än
statliga myndigheter,

12. utveckla och samordna den statliga internrevisionen,
13. utveckla och följa upp den statliga inköpssamordningen samt i övrigt

fullgöra de uppgifter som framgår av förordningen (1998:796) om statlig in-
köpssamordning,

14. svara för en effektiv förvaltning och avveckling av lokaler som staten

hyr i de fall regeringen beslutar att ge myndigheten ansvar för detta samt
svara för avveckling av lokaler i de fall där staten är hyresgäst men någon
myndighet som själv kan svara för avvecklingen inte finns,

15. samla in och tillhandahålla uppgifter om den statliga lokalförsörj-

ningen samt följa upp uppgifterna,

16. erbjuda myndigheter stöd i lokalförsörjningsfrågor,

1 Senaste lydelse 2007:712.

SFS 2007:734

Utkom från trycket
den 9 oktober 2007

background image

2

SFS 2007:734

17. biträda regeringen i internationellt arbete avseende ekonomisk styr-

ning,

18. vara revisionsmyndighet för
a) Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden

som avses i artikel 59.1 c i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den
11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utveck-
lingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om
upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999,

b) Europeiska fiskerifonden som avses i artikel 58.1 c i rådets förordning

(EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden för pro-
gramperioden 2007–2013,

c) Fonden för yttre gränser som avses i artikel 27.1 c i Europaparlamen-

tets och rådets beslut 574/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av
fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna
programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”

2, och

d) Europeiska integrationsfonden som avses i artikel 23.1 c i rådets beslut

2007/435/EG av den 25 juni 2007 om inrättande av Europeiska fonden för
integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007–2013 som en del av
det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsström-
mar”

3,

19. vara attesterande organ för Europeiska garantifonden för jordbruket

och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling som avses i arti-
kel 7 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finan-
sieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken

4,

20. genomföra substansgranskningar som avses i artikel 62.1 b i rådets

förordning (EG) nr 1083/2006 för de regionala programmen och det natio-
nella programmet och som avses i artikel 61.1 b i rådets förordning (EG) nr
1198/2006 för det nationella programmet samt säkerställa att sådana gransk-
ningar genomförs för de territoriella program där förvaltningsmyndigheten
är placerad i Sverige,

21. företräda Sverige i den grupp av revisorer som avses i artikel 14.2 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli
2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande av
förordning (EG) nr 1783/1999 för de territoriella program där förvaltnings-
myndigheten inte är placerad i Sverige, samt

22. utarbeta den årliga översikt om tillgängliga revisioner och redovis-

ningar som framgår av punkt 44 i det interinstitutionella avtalet mellan Eu-
ropaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund eko-
nomisk förvaltning (2006/C 139/01).

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2007. De nya bestäm-

melserna ska dock tillämpas för tid från och med den 16 oktober 2007.

2 EUT L 144, 6.6.2007, s. 22 (Celex 32007D0574).

3 EUT L 168, 28.6.2007, s. 18 (Celex 32007D0435).

4 EUT L 209, 11.8.2005, s. 1 (Celex 32005R1290).

background image

3

SFS 2007:734

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007