SFS 2007:735 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

070735.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

utfärdad den 27 september 2007.

Regeringen föreskriver att 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.

28 §

1 Det är förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta en

avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller
vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning enligt 10 kap.
miljöbalken, om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller expone-
ring av föroreningarna och denna risk inte bedöms som ringa.

Första stycket gäller inte i fråga om områden som blivit förklarade som

miljöriskområden enligt 10 kap. 15 § miljöbalken.

Beträffande anmälan enligt första stycket tillämpas bestämmelserna i 20�

25 §§.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:674.

SFS 2007:735

Utkom från trycket
den 9 oktober 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007