SFS 2007:736 Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

070736.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i sekretessförordningen (1980:657);

utfärdad den 4 oktober 2007.

Regeringen föreskriver att 1 d § sekretessförordningen (1980:657)

1 samt

bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

1 d §

2 Sekretess enligt 7 kap. 1

a

§ första stycket sekretesslagen

(1980:100) gäller inte för uppgifter i följande register:

bankregistret som förs av Bolagsverket,
biträdesförbudsregistret som förs av Bolagsverket,
diarium som avses i 6 § mönsterskyddsförordningen (1970:486),
diarium som avses i 7 § patentkungörelsen (1967:838),
diarium över ansökningar om registrering av varumärke enligt varumär-

keslagen (1960:644),

EEIG-registret som förs av Bolagsverket,
europabolagsregistret som förs av Bolagsverket,
europakooperativsregistret som förs av Bolagsverket,
filialregistret som förs av Bolagsverket,
föreningsregistret som förs av Bolagsverket,
företagsinteckningsregistret som förs av Bolagsverket,
försäkringsregistret som förs av Bolagsverket,
försäkringsförmedlarregistret som förs av Bolagsverket,
mönsterregistret som förs av Patent- och registreringsverket,
näringsförbudsregistret som förs av Bolagsverket,
patentregistret som förs av Patent- och registreringsverket,
registret över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappers-

marknaden som förs av Bolagsverket,

registret över fysiska personers och dödsbons konkurser som förs av Bo-

lagsverket,

stiftelseregister som förs av länsstyrelserna,
varumärkesregistret som förs av Patent- och registreringsverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

1 Förordningen omtryckt 1998:1333.

2 Senaste lydelse 2006:1131.

SFS 2007:736

Utkom från trycket
den 16 oktober 2007

background image

2

SFS 2007:736

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

background image

3

SFS 2007:736

Bilaga

3

Sakregister till bilagan

4

Siffrorna avser punkter i bilagan

Ekologiskt framställda produkter

118

Ekonomiska sanktioner

136

Elektriska och elektroniska produkter

135

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretes-
sen

136. tillståndsgivning och tillsyn en-
ligt EG-förordningar om ekono-
miska sanktioner och enligt före-
skrifter som meddelats med stöd av
lagen (1996:95) om vissa internatio-
nella sanktioner samt utredning till
stöd för sådan tillståndsgivning och
tillsyn

3 Senaste lydelse 2007:496.

4 Senaste lydelse 2007:496.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007