SFS 2007:738 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

070738.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

utfärdad den 4 oktober 2007.

Regeringen föreskriver att 3 och 5 a §§ förordningen (2001:911) om av-

gifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och bilagan till för-
ordningen ska ha följande lydelse.

3 §

1 Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för

prövning av ansökan och anmälan enligt

– lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
– atomansvarighetslagen (1968:45),
– lagen (1972:262) om understödsföreningar,
– trafikskadelagen (1975:1410),
– försäkringsrörelselagen (1982:713),
– sparbankslagen (1987:619),
– lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
– lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
– sjölagen (1994:1009),
– den upphävda lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora expone-

ringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,

– lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag,

– lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
– lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
– lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verk-

samhet,

– lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-

instituts verksamhet i Sverige,

– lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
– bokföringslagen (1999:1078),
– lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finans-

marknaden,

– lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,

1 Senaste lydelse 2006:1528.
Ändringen innebär bl.a. att hänvisningarna till den upphävda lagen (1990:1114) om
värdepappersfonder, lagen (1991:981) om värdepappersrörelse samt lagen (1992:543)
om börs- och clearingverksamhet tagits bort ur förteckningen.

SFS 2007:738

Utkom från trycket
den 16 oktober 2007

background image

2

SFS 2007:738

– lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finan-

siella instrument,

– lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,
– lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
– lagen (2004:46) om investeringsfonder,
– lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
– lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
– lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
– aktiebolagslagen (2005:551),
– lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarkna-

den,

– lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,
– lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäck-

ning och stora exponeringar och

– lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

5 a §

2 Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrel-

sesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i

– bank,
– börs,
– clearingorganisation,
– finansiellt institut,
– fondbolag,
– företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlånings-

verksamhet,

– försäkringsbolag,
– institut för elektroniska pengar,

juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen

(2005:405) om försäkringsförmedling,

– kreditmarknadsföretag,
– pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsut-

fästelse m.m.,

– understödsförening, eller
– värdepappersbolag.
I fråga om juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen

om försäkringsförmedling tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny
bolagsman.

Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelse-

suppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i aktiebolag,
eller person i motsvarande ställning i någon annan juridisk person, som har
ett kvalificerat innehav i ett sådant företag som avses i första stycket.

För avgiftens storlek enligt första–tredje styckena gäller 4

§,

avgiftsklass E.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.
2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Fi-

nansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

2 Senaste lydelse 2005:1131.
Ändringen innebär att ”auktoriserad marknadsplats” tagits bort ur första stycket.

background image

3

SFS 2007:738

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

Bilaga

3

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande av-
giftsklasser tillämpas:

3 Senaste lydelse 2006:1528.
Ändringen innebär bl.a. att hänvisningarna till den upphävda lagen (1990:1114) om
värdepappersfonder, lagen (1991:981) om värdepappersrörelse samt lagen (1992:543)
om börs- och clearingverksamhet tagits bort ur bilagan.

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (15 b §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande
verksamhet (15 d §)

D

Medgivande för pensionsstiftelse att inte längre tillämpa de
regler som anges i 9 a § första stycket (31 § femte stycket)

D

Atomansvarighetslagen (1968:45)

Godkännande av försäkring (22 §)

D

Befrielse från försäkringsplikt (27 §)

D

Lagen (1972:262) om understödsföreningar

Undantag enligt 2 § andra stycket (begränsad tillsyn)

F

Registrering av understödsförening (3 och 65 §§)

L

Medgivande till lägre minsta antal medlemmar (5 §)

D

Medgivande att meddela kapitalförsäkring till högre belopp
(6 §)

D

Medgivande att driva främmande verksamhet eller att ändra
försäkringsverksamheten (7 §)

D

Undantag från upplåningsbegränsning (7 §)

G

Underrättelse om sekundäretablering (14 a §)

G

Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering med-
dela tjänstepensionsförsäkring (14 b §)

G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (14 c §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering
(14 d §)

D

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande
verksamhet (14 d §)

D

Undantag från rätten för medlem till fribrev eller återköp (19 §)

G

Medgivande att undanta medel från försäkringsfond (23 §
tredje stycket)

F

Medgivande att ersätta taxeringsvärde med pantvärde eller
uppskattat värde (24 § tredje stycket)

D

Undantag från begränsningsreglerna i 24 b §

G

background image

4

SFS 2007:738

Medgivande att räkna in vissa poster i kapitalbasen (25 §)

G

Medgivande att tillämpa 7 kap. 9 a–10 g §§ försäkringsrörelse-
lagen (1982:713) och föreskrifter som meddelats med stöd av
de bestämmelserna samt punkt 4 i övergångsbestämmelserna
till lagen (1995:779) om ändring i försäkringsrörelselagen
(24 a §)

G

Undantag från förbudet mot att lämna kredit (26 §)

D

Undantag från gruppbaserad redovisning (26 g §)

G

Medgivande om längre mandattid för styrelseledamot (27 §
första stycket 2)

D

Medgivande om längre mandattid för revisor (31 § 2)

D

Medgivande att hålla ordinarie föreningsstämma endast vartan-
nat eller vart tredje år (33 §)

D

Medgivande att annan än medlem får vara fullmäktig (35 §
andra stycket)

D

Medgivande att fullmäktig får utses för en tid av fyra år (35 §
andra stycket)

D

Godkännande och registrering av stadgeändring (37 §)

F

Godkännande och registrering av beslut om likvidation (40 §
andra stycket)

D

Medgivande att fortsätta verksamhet med lägre minsta antal
medlemmar (41 § andra stycket)

G

Medgivande att fortsätta verksamhet under likvidation (54 §)

G

Godkännande och registrering av beslut om överlåtelse av en
förenings rörelse (56, 63 och 64 §§)

G

Tillstånd till flyttning av ett europakooperativs säte till en
annan stat (96 §)

J

Trafikskadelagen (1975:1410)

Begränsning av skyldighet att meddela trafikförsäkring (5 §)

G

Försäkringsrörelselagen (1982:713)

Förhandsbesked om krav på koncession (1 kap. 1 §)

G

Undantag från begränsning för uttaxering (1 kap. 7 §)

G

Undantag i fråga om mottagna återförsäkringar, bolag som dri-
ver rörelse i utlandet och vissa ömsesidiga försäkringsbolag
(1 kap. 10 §)

G

Stadfästelse av bolagsordning och beviljande av koncession
(1 a kap. 2 § och 2 kap. 3 §)

O

Tillstånd till flyttning av ett europabolags säte till en annan stat
(1 a kap. 4 §)

J

Medgivande att aktie får tecknas mot betalning med apport-
egendom (2 kap. 2 § och 4 kap. 2 §)

G

Förlängning av koncession (2 kap. 3 §)

H

Stadsfästelse av ändring av bolagsordning i samband med om-
bildning från icke-vinstutdelande till vinstutdelande livförsäk-
ringsbolag (12 kap. 15 §)

O

Stadfästelse av ändring av bolagsordning som innebär utvidg-
ning av koncession (2 kap. 3 § nionde stycket)

H

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

background image

5

SFS 2007:738

Stadfästelse av annan ändring av bolagsordning (2 kap. 3 §
nionde stycket)

F

Underrättelse om sekundäretablering (2 a kap. 1 § första
stycket)

G

Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering med-
dela tjänstepensionsförsäkring (2 a kap. 1 § fjärde stycket)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering
(2 a kap. 3 §)

D

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (2 a kap. 4 §
första stycket)

G

Underrättelse om uppdrag att genom gränsöverskridande verk-
samhet meddela tjänstepensionsförsäkring (2 a kap. 4 § andra
stycket)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande
verksamhet (2 a kap. 6 §)

D

Tillstånd att förvärva kvalificerade aktieinnehav (3 kap. 2 §)

G

Undantag från upplåningsbegränsning (5 kap. 1 §)

G

Medgivande att använda andra tillgångar för skuldtäckning än
sådana som anges i 7 kap. 10 § första stycket

G

Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 7 kap.
10 b §

G

Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 7 kap.
10 c §

G

Undantag från avyttringsförbudet i 7 kap. 10 f § tredje stycket

D

Undantag från begränsningsreglerna i 7 kap. 12 §

G

Medgivande att meddela försäkringar med solidarisk ansvarig-
het (7 kap. 18 §)

G

Medgivande att räkna in vissa poster i kapitalbasen (7 kap. 22,
24, 26 och 27 §§)

G

Medgivande att använda statistiska metoder (7 kap. 25 §)

G

Prövning av nedsättning av garantibeloppet (7 kap. 26 och
27 §§)

G

Undantag från gruppbaserad redovisning (7 a kap. 7 och 8 §§)

G

Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) (8 kap.
4 och 13 §§)

D

Undantag från vissa bestämmelser om verkställande direktör
(8 kap. 5 §)

D

Undantag från krav som gäller aktuarie (8 kap. 18 §)

D

Godkännande av att viss godkänd revisor utses i stället för auk-
toriserad revisor (10 kap. 4 §)

D

Tillstånd att verkställa beslut om återbetalning av garantikapi-
talet (12 kap. 4 §)

G

Undantag från förbud mot lämnande av penninglån i vissa fall
(12 kap. 13 §)

D

Tillstånd till försäljning av egendom (14 kap. 12 §)

G

Godkännande av avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd
(14 kap. 26 §)

J

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (15 kap. 3 §)

J

Tillstånd att verkställa fusionsplan (15 a kap. 13 och 22 §§)

G

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

background image

6

SFS 2007:738

Sparbankslagen (1987:619)

Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta
inom EES (3 kap. 3 §, 4 kap. 2 § och 6 kap. 6 §)

D

Medgivande att inte utse verkställande direktör (3 kap. 4 §)

D

Tillstånd att verkställa beslut om likvidations upphörande
(6 kap. 17 §)

G

Tillstånd att verkställa fusionsavtal (7 kap. 5 §)

G

Tillstånd att verkställa beslut om ombildning till bankaktiebo-
lag med eller utan godkännande av stiftelseförordnande (8 kap.
6 §)

G

Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Godkännande och registrering av prospekt avseende aktierela-
terade överlåtbara värdepapper (2 kap. 13, 25 och 26 §§)

K

Godkännande och registrering av prospekt avseende andra
överlåtbara värdepapper än aktierelaterade (2 kap. 13, 16, 25
och 26 §§)

J

Godkännande och registrering av registreringsdokument avse-
ende aktierelaterade överlåtbara värdepapper (2 kap. 13, 25 och
26 §§)

J

Godkännande och registrering av registreringsdokument avse-
ende andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade (2 kap.
13, 25 och 26 §§)

G

Godkännande och registrering av värdepappersnot och sam-
manfattning avseende aktierelaterade överlåtbara värdepapper
(2 kap. 13, 25 och 26 §§)

H

Godkännande och registrering av värdepappersnot och sam-
manfattning avseende andra överlåtbara värdepapper än aktie-
relaterade (2 kap. 13, 25 och 26 §§)

F

Granskning av om ett dokument som getts in vid en fusion är
likvärdigt med ett prospekt (2 b kap. 3 §)

K

Lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande

Tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (1 kap. 4 §)

O

Tillstånd till avveckling av pensionssparrörelse (6 kap. 2 §)

G

Godkännande av avtal om överlåtelse av pensionssparavtal
(6 kap. 4 §)

D

Sjölagen (1994:1009)

Utfärdande av certifikat enligt 10 kap. 12 § tredje stycket

B

Den upphävda lagen (1994:2004) om kapitaltäckning
och stora exponeringar för kreditinstitut och värde-
pappersbolag

Medgivande att överstiga gränsvärden för exponering (5 kap.
6 §)

G

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

background image

7

SFS 2007:738

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag

Medgivande till uppskrivning av anläggningstillgång (4 kap.
2 § 1)

D

Tillstånd att i årsredovisningen utelämna vissa uppgifter om
dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag (5 kap.
2 § 1)

D

Tillstånd att i koncernredovisningen utelämna vissa uppgifter
om dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag
(7 kap. 3 § 2)

D

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkrings-
företag

Undantag i fråga om vissa företag (1 kap. 1 § tredje stycket)

D

Medgivande angående uppskrivning av aktier och andelar i
dotterföretag och intresseföretag (4 kap. 2 § 5 b)

G

Tillstånd att i årsredovisningen utelämna vissa uppgifter om
dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag (5 kap.
2 § 5)

D

Tillstånd att i koncernredovisningen utelämna vissa uppgifter
om dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag
(7 kap. 3 § 4)

D

Lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Tillstånd till flyttning av ett europakooperativs säte till en
annan stat (1 a kap. 14 §)

J

Medgivande till utsträckning av tiden innan uppsägning av
medlemskap får ske (3 kap. 4 §)

G

Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta
inom EES (6 kap. 3, 4 och 14 §§ samt 9 kap. 8 §)

D

Tillstånd att verkställa beslut om likvidations upphörande
(9 kap. 18 §)

G

Tillstånd att verkställa fusionsavtal (10 kap. 5 §)

G

Lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss
finansiell verksamhet

Anmälan av fysisk person som avser att ägna sig åt valutaväx-
ling m.m. (2 §)

E

Anmälan av juridisk person som avser att ägna sig åt valuta-
växling m.m. (2 §)

G

Lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares
och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

Tillstånd till marknadsföring (4 kap. 1 §)

G

Medgivande att driva annan rörelse än försäkringsrörelse
(4 kap. 2 §)

G

Förhandsbesked om krav på koncession (4 kap. 3 §)

G

Beviljande av koncession (4 kap. 5 §)

O

Utvidgning av koncession (4 kap. 6 §)

G

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

background image

8

SFS 2007:738

Förlängning av koncession (4 kap. 6 §)

G

Godkännande av ny företrädare (4 kap. 8 §)

G

Medgivande att få ut överskjutande deponerat belopp (5 kap.
3 §)

D

Medgivande att använda andra tillgångar för skuldtäckning än
sådana som anges i 7 kap. 10 § första stycket försäkringsrörel-
selagen (5 kap. 8 §)

G

Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 7 kap.
10 b § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §)

G

Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 7 kap.
10 c § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §)

G

Undantag från avyttringsförbudet i 7 kap. 10 f § tredje stycket
försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §)

D

Medgivande avseende vissa undantag (5 kap. 16 §)

G

Godkännande eller förordnande av ombud (7 kap. 2 §)

D

Intyg för den som biträtt en försäkringsgivare (8 kap. 5 §)

D

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (9 kap. 4 §)

J

Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument

Auktorisation som central värdepappersförvarare (1 kap. 1 §)

O

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar (2 kap.
3 § andra stycket)

F

Tillstånd att driva annan verksamhet (2 kap. 7 § andra stycket)

G

Tillstånd till organisationsförvärv (2 kap. 8 §)

G

Medgivande att undanta förvaltare från uppgiftsskyldighet
(3 kap. 12 § fjärde stycket)

G

Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i en central värde-
pappersförvarare (9 kap. 1 §)

G

Bokföringslagen (1999:1078)

Tillstånd att placera utrustning m.m. utomlands (7 kap. 4 §)

D

Tillstånd att förstöra räkenskapsmaterial (7 kap. 7 §)

D

Lagen (1999:1309) om system för avveckling av
förpliktelser på finansmarknaden

Godkännande av avvecklingssystem (3 §)

L

Lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i
finansiella företag

Tillstånd att beräkna premieindex och skadeindex enligt princi-
perna för årsredovisningen med stöd av 8 § andra stycket

F

Lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för
vissa innehav av finansiella instrument

Beslut som avser om befattningshavare eller uppdragstagare
har ledande ställning eller kvalificerat uppdrag (3 § andra
stycket) D

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

background image

9

SFS 2007:738

Tillstånd att föra över uppgifter till insynsregistret genom auto-
matisk databehandling (10 §)

J

Medgivande till undantag från förbud mot avyttring enligt 15 §
(16 § andra stycket)

D

Lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar

Tillstånd att ge ut elektroniska pengar för ett svenskt aktiebo-
lag eller en svensk ekonomisk förening (2 kap. 1 §)

O

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar (2 kap.
4 § andra stycket)

F

Medgivande om undantag från lagens bestämmelser (2 kap.
6 §)

G

Tillstånd för ett institut för elektroniska pengar att inrätta en
filial i ett land utanför EES (2 kap. 7 §)

G

Tillstånd för ett utländskt företag för elektroniska pengar med
säte i ett land utanför EES att ge ut sådana pengar från filial här
i landet (2 kap. 8 §)

O

Anmälan av ett utländskt företag för elektroniska pengar med
säte inom EES att företaget påbörjar verksamhet i Sverige
(5 kap. 6 §)

G

Medgivande att ge koncernbidrag (6 kap. 2 § andra stycket)

G

Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i institut för elektro-
niska pengar (6 kap. 10 §)

G

Lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda
obligationer

Tillstånd att ge ut säkerställda obligationer (2 kap. 1 §)

O

Medgivande att använda vissa tillgångar som fyllnadssäkerhe-
ter (3 kap. 2 § andra stycket)

G

Medgivande att andelen fyllnadssäkerheter i säkerhetsmassan
under en begränsad tid får utgöra högst 30 procent (3 kap. 2 §
tredje stycket

G

Lagen (2004:46) om investeringsfonder

Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet, även
i samband med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning av-
seende finansiella instrument eller tillstånd att på uppdrag ut-
föra visst arbete eller vissa funktioner (1 kap. 4 §)

O

Tillstånd för fondbolag för diskretionär portföljförvaltning av-
seende finansiella instrument och tillstånd att på uppdrag ut-
föra visst arbete eller vissa funktioner (1 kap. 4 §)

O

Tillstånd för fondbolag för diskretionär portföljförvaltning av-
seende finansiella instrument (1 kap. 4 §)

O

Tillstånd för fondbolag att på uppdrag utföra visst arbete eller
vissa funktioner (1 kap. 4 §)

O

Tillstånd för värdepappersbolag eller svenskt kreditinstitut att
driva fondverksamhet som avser specialfonder (1 kap. 5 §)

L

Anmälan av fondföretag om marknadsföring och försäljning av
andelar i företaget i Sverige (1 kap. 7 §)

E

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

background image

10

SFS 2007:738

Anmälan av fondföretag om ändring av underfonder (1 kap.
7 §)

D

Tillstånd för förvaltningsbolag att driva fondverksamhet från
filial i Sverige (1 kap. 8 §)

O

Tillstånd för fondföretag att marknadsföra och sälja andelar i
företaget i Sverige, utom i samband med tillstånd enligt 1 kap.
8 § (1 kap. 9 §)

L

Underrättelse från fondbolag om att inrätta filial inom EES
(2 kap. 12 §)

G

Underrättelse från fondbolag om ändrade förhållanden vid
filialetablering inom EES (2 kap. 14 §)

D

Underrättelse från fondbolag om gränsöverskridande verksam-
het inom EES (2 kap. 15 § första stycket)

G

Underrättelse från fondbolag om ändrad gränsöverskridande
verksamhet inom EES (2 kap. 15 § första stycket)

D

Tillstånd för fondbolag att inrätta filial utanför EES (2 kap.
16 § första stycket)

G

Anmälan av fondbolag om uppdrag åt någon annan att utföra
visst arbete eller vissa funktioner (uppdragsavtal) (4 kap. 7 §
första stycket)

H

Godkännande av fondbestämmelser, utom i samband med till-
stånd att driva fondverksamhet (4 kap. 9 §)

J

Godkännande av ändring av fondbestämmelser (4 kap. 9 §)

E

Tillstånd att registreras som förvaltare (4 kap. 12 § andra
stycket) G
Tillstånd för fondbolag att ta emot fondandelar för förvaring
(7 kap. 1 § första stycket 1)

G

Tillstånd för fondbolag att ta emot medel med redovisnings-
skyldighet (7 kap. 1 § första stycket 2)

G

Tillstånd för fondbolag att lämna investeringsråd (7 kap. 1 §
första stycket 3)

G

Tillstånd till sammanläggning eller delning av investeringsfond
(8 kap. 1 §)

H

Tillstånd för fondbolag att överlåta förvaltningen av en inves-
teringsfond till ett annat fondbolag (9 kap. 1 § tredje stycket)

E

Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen av en
investeringsfond till ett fondbolag (9 kap. 2 §)

E

Godkännande av ersättning till förvaringsinstitut (9 kap. 6 §)

E

Tillstånd att förvärva aktier i fondbolag (10 kap. 4 §)

G

Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Undantag från vissa bestämmelser i lagen om bank- och finan-
sieringsrörelse (1 kap. 8 §)

G

Tillstånd att använda ordet bank i firma (1 kap. 9 §)

D

Godkännande av bolagsordning, stadgar eller reglemente samt
tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse (3 kap. 2 §)

O

Godkännande av ändring i bolagsordning, stadgar eller regle-
mente (3 kap. 4 §)

F

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

background image

11

SFS 2007:738

Tillstånd för kreditinstitut hemmahörande utanför EES att
driva bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige
(4 kap. 4 §)

O

Anmälan av kreditinstitut hemmahörande utanför EES om
representationskontor i Sverige (4 kap. 6 §)

E

Underrättelse om filialetablering inom EES (5 kap. 1 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid filialetablering
inom EES (5 kap. 3 §)

D

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES
(5 kap. 4 §)

G

Tillstånd för filialetablering utanför EES (5 kap. 5 §)

G

Anmälan om uppdragsavtal (6 kap. 7 § första stycket)

D

Tillstånd att skjuta upp avyttring av egendom i vissa fall
(7 kap. 6 §)

F

Tillstånd till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap. 12 §)

G

Prövning om en delegat eller anställd har ledande ställning (8
kap. 5 §)

D

Medgivande att vara stiftare (10 kap. 1 §)

D

Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta
inom EES (10 kap. 1 §)

D

Medgivande till minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från
allmän domstol (10 kap. 13 §)

G

Tillstånd att verkställa fusionsplan (10 kap. 20 och 25 §§)

G

Tillstånd för bankaktiebolag att använda ordet sparbank i sin
firma (10 kap. 36 §)

D

Tillstånd till flyttning av ett europabolags säte till en annan stat
(10 kap. 40 § och 11 kap. 1 §)

J

Tillstånd för förening att verkställa avtal om fusion (12 kap.
14 §)

G

Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i ett kreditinstitut
(14 kap. 2 §)

G

Lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Registrering av företag som driver verksamhet enligt lagen
(2004:299) om inlåningsverksamhet (7 §)

J

Lagen (2005:405) om försäkringsförmedling

Tillstånd för fysisk person att utöva försäkringsförmedling
(2 kap. 2 §)

E

Tillstånd för juridisk person att utöva försäkringsförmedling
(2 kap. 2 §)

F

Tillstånd för fysisk person att utöva försäkringsförmedling och
sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (2 kap. 2 § och
5 kap. 1 § första stycket)

E

Tillstånd för juridisk person att utöva försäkringsförmedling
och sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket
15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (2 kap. 2 §
och 5 kap. 1 § första stycket)

F

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

background image

12

SFS 2007:738

Utvidgning av tillstånd att utöva försäkringsförmedling (2 kap.
2 §)

D

Tillstånd för utländsk försäkringsförmedlare att utöva försäk-
ringsförmedling från filial i Sverige (3 kap. 2 § första stycket
och 3 §)

L

Utvidgning av tillstånd för utländsk försäkringsförmedlare att
utöva försäkringsförmedling från filial i Sverige (3 kap. 3 §)

F

Underrättelse från försäkringsförmedlare om att inrätta filial
inom EES (4 kap. 1 § första stycket)

D

Underrättelse från försäkringsförmedlare om ändrade förhål-
landen vid filialetablering (4 kap. 1 § första stycket)

D

Underrättelse från försäkringsförmedlare om gränsöverskri-
dande verksamhet inom EES (4 kap. 2 § första stycket)

D

Underrättelse från försäkringsförmedlare om ändrade förhål-
landen vid gränsöverskridande verksamhet (4 kap. 2 § första
stycket) D
Tillstånd för försäkringsförmedlare som är fysisk person att ut-
öva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket
15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (5 kap. 1 §
första stycket)

D

Tillstånd för försäkringsförmedlare som är juridisk person att
utöva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första
stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
(5 kap. 1 § första stycket)

D

Aktiebolagslagen (2005:551)

Undantag från 21 kap. 1, 3 eller 5 § (21 kap. 8 §)

D

Lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden
på aktiemarknaden

Godkännande och registrering av erbjudandehandling som
getts in vid ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget
helt utgörs av kontanter (2 kap. 3 § lagen [2006:451] om
offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap.
lagen [1991:980] om handel med finan siella instrument)

F

Godkännande och registrering av erbjudandehandling som
getts in vid ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget
helt eller delvis utgörs av aktierelaterade överlåtbara värdepap-
per (2 kap. 3 § lagen [2006:451] om offentliga uppköpserbju-
danden på aktiemarknaden och 2 a kap. lagen [1991:980] om
handel med finansiella instrument)

K

Godkännande och registrering av erbjudandehandling som
getts in vid ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget
helt eller delvis utgörs av andra överlåtbara värdepapper än
aktierelaterade (2 kap. 3 § lagen [2006:451] om offentliga upp-
köpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap. lagen
[1991:980] om handel med finansiella instrument)

J

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

background image

13

SFS 2007:738

Lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora
exponeringar

Tillstånd att beräkna kapitalkravet för marknadsrisker i han-
delslagret enligt reglerna för kreditrisker (2 kap. 6 §)

G

Tillstånd för värdepappersbolag att använda ett särskilt kapital-
krav för operativa risker (2 kap. 8 §)

G

Tillstånd att medräkna värdet av förlagsinsatser och andra ka-
pitaltillskott och reserver i primärt eller supplementärt kapital
(3 kap. 4 §)

G

Tillstånd att använda en grundläggande internmetod för att be-
räkna riskvägda exponeringsbelopp och där tiden för gransk-
ning av metoden beräknas inte överstiga 800 timmar (4 kap.
7 §)

S

Tillstånd att använda en grundläggande internmetod för att be-
räkna riskvägda exponeringsbelopp och där tiden för gransk-
ning av metoden beräknas överstiga 800 timmar men under-
stiga 2 400 timmar (4 kap. 7 §)

X

Tillstånd att använda en grundläggande internmetod för att be-
räkna riskvägda exponeringsbelopp och där tiden för gransk-
ning av metoden beräknas överstiga 2 400 timmar (4 kap. 7 §)

Z

Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna
riskvägda exponeringsbelopp när institutet redan har tillstånd
att använda en grundläggande internmetod och där tiden för
granskning av den avancerade metoden beräknas inte överstiga
120 timmar (4 kap. 7 §)

O

Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna
riskvägda exponeringsbelopp när institutet redan har tillstånd
att använda en grundläggande internmetod och där tiden för
granskning av den avancerade metoden beräknas överstiga 120
timmar men understiga 800 timmar (4 kap. 7 §)

S

Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna
riskvägda exponeringsbelopp när institutet redan har tillstånd
att använda en grundläggande internmetod och där tiden för
granskning av den avancerade metoden beräknas överstiga 800
timmar (4 kap. 7 §)

T

Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna
riskvägda exponeringsbelopp när institutet inte redan har till-
stånd att använda en grundläggande internmetod och där tiden
för granskning av den avancerade metoden beräknas inte över-
stiga 1 200 timmar (4 kap. 7 §)

T

Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna
riskvägda exponeringsbelopp när institutet inte redan har till-
stånd att använda en grundläggande internmetod och där tiden
för granskning av den avancerade metoden beräknas överstiga
1 200 timmar men understiga 2 800 timmar (4 kap. 7 §)

Y

Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna
riskvägda exponeringsbelopp när institutet inte redan har till-
stånd att använda en grundläggande internmetod och där tiden
för granskning av den avancerade metoden beräknas överstiga
2 800 timmar (4 kap. 7 §)

Z

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

background image

14

SFS 2007:738

Tillstånd att byta från en internmetod för att beräkna riskvägda
exponeringsbelopp till schablonmetoden (4 kap. 11 §)

G

Tillstånd att byta från en avancerad internmetod för att beräkna
riskvägda exponeringsbelopp till en grundläggande internme-
tod (4 kap. 11 §)

G

Godkännande av kreditvärderingsföretag (4 kap. 12 §)

O

Tillstånd att använda egna riskberäkningsmodeller för i mark-
nadsrisker ingående positionsrisker, valutakursrisker och råva-
rurisker (5 kap. 3 §)

T

Tillstånd att byta från en egen riskberäkningsmodell till en
schablonmetod (5 kap. 4 §)

G

Anmälan för att få beräkna kapitalkravet för operativa risker
enligt en schablonmetod (6 kap. 3 §)

I

Tillstånd att använda en annan beräkningsgrund m.m. vid be-
räkning av kapitalkravet för operativa risker och där tiden för
granskning av beräkningsgrunden beräknas understiga 120
timmar (6 kap. 5 §)

O

Tillstånd att använda en annan beräkningsgrund m.m. vid be-
räkning av kapitalkravet för operativa risker och där tiden för
granskning av beräkningsgrunden beräknas överstiga 120 tim-
mar (6 kap. 5 §)

R

Tillstånd att använda en internmätningsmetod för att beräkna
kapitalkravet för operativa risker och där tiden för granskning
av metoden beräknas understiga 800 timmar (6 kap. 6 §)

S

Tillstånd att använda en internmätningsmetod för att beräkna
kapitalkravet för operativa risker och där tiden för granskning
av metoden beräknas överstiga 800 timmar (6 kap. 6 §)

T

Tillstånd att byta från schablonmetoden till basmetoden (6 kap.
9 §)

G

Tillstånd att byta från internmätningsmetoden till basmetoden
eller schablonmetoden (6 kap. 9 §)

G

Tillstånd att överskrida gränsvärden för stora exponeringar
(7 kap. 8 §)

G

Tillstånd att räkna in dotterbolag vid beräkning av kapitalkrav
m.m. (9 kap. 4 §)

G

Undantag från skyldigheten att offentliggöra information på
gruppnivå (9 kap. 7 §)

G

Tillstånd att beräkna det gruppbaserade kapitalkravet på ett
alternativt sätt (9 kap. 8 §)

G

Tillstånd att undanta vissa företag vid beräkning av de grupp-
baserade kraven m.m. (9 kap. 14 §)

G

Anstånd med nedbringande av otillåtna stora exponeringar (10
kap. 15 §)

G

Lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371)
om kapitaltäckning och stora exponeringar

Tillstånd att under en övergångsperiod beräkna kapitalkravet
för operativa risker på alternativt sätt (10 §)

G

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

background image

15

SFS 2007:738

Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Tillstånd att driva värdepappersrörelse (2 kap. 1 §)

O

Tillstånd till ytterligare en eller flera investeringstjänster eller
investeringsverksamheter – utvidgat tillstånd (2 kap. 1 § 1–8)

L

Tillstånd för värdepappersbolag att tillhandahålla en eller flera
sidotjänster (2 kap. 2 § första stycket 1–7)

G

Tillstånd för värdepappersbolag att ta emot kunders medel på
konto (2 kap. 2 § första stycket 8)

L

Tillstånd för värdepappersbolag att driva en sidoverksamhet
(2 kap. 3 § första stycket)

G

Tillstånd för värdepappersbolag att som sidoverksamhet driva
valutahandel (2 kap. 3 § andra stycket)

G

Godkännande av ändring av bolagsordning för värdepappers-
bolag (3 kap. 4 § första stycket)

F

Tillstånd för utländskt företag som hör hemma utanför EES att
driva värdepappersrörelse från filial i Sverige (4 kap. 4 §)

O

Tillstånd för utländsk filial att tillhandahålla sidotjänster eller
driva sidoverksamhet (4 kap. 6 § första stycket)

G

Underrättelse från värdepappersbolag om filialetablering
(5 kap. 1 §)

G

Underrättelse från värdepappersbolag om ändrade förhållanden
vid filialetablering (5 kap. 3 § första stycket)

D

Underrättelse från värdepappersbolag om gränsöverskridande
verksamhet (5 kap. 4 § första stycket)

G

Underrättelse från värdepappersbolag om ändrad gränsöver-
skridande verksamhet (5 kap. 5 §)

D

Tillstånd för värdepappersbolag att inrätta filial i ett land utan-
för EES (5 kap. 8 §)

G

Tillstånd för värdepappersbolag att inneha vissa finansiella in-
strument under längre tid än tre år (7 kap. 5 §)

G

Tillstånd för värdepappersbolag till fortsatt innehav av egen-
dom för att skydda en fordran (7 kap. 11 §)

G

Tillstånd för värdepappersbolag till förvärv av egendom i vissa
fall (7 kap. 13 § första stycket)

G

Anmälan av svenskt värdepappersinstitut om vissa uppdrags-
avtal (8 kap. 14 § andra stycket)

D

Godkännande av ett ordermatchnings- eller rapportsystem för
transaktionsrapportering (10 kap. 4 § 3 och artikel 12 i kom-
missionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti
2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för
värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet
på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel
samt definitioner för tillämpning av det direktivet

5)

I

Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad (12 kap. 1 §
första stycket)

O

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

5 EUT L 241, 2.9.2006, s. 1 (Celex 32006R1287).

background image

16

SFS 2007:738

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Tillstånd för börs att driva ytterligare en reglerad marknad
(12 kap. 1 § första stycket)

L

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för
börs (12 kap. 5 § första stycket)

F

Tillstånd för utländskt företag att driva en reglerad marknad
från filial i Sverige (12 kap. 9 §)

O

Tillstånd för utländsk filial att driva ytterligare en reglerad
marknad (12 kap. 9 §)

L

Underrättelse från börs om gränsöverskridande verksamhet
(12 kap. 10 §)

G

Tillstånd för börs att driva en handelsplattform (13 kap. 12 §
andra stycket)

L

Tillstånd för börs att driva ytterligare en handelsplattform
(13 kap. 12 § andra stycket)

G

Tillstånd för börs att driva en sidoverksamhet (13 kap. 12 §
tredje stycket)

G

Tillstånd för börs till förvärv av egendom i vissa fall (13 kap.
13 § första stycket)

G

Undantag för börs från kravet på disciplinnämnd (13 kap. 14 §
tredje stycket)

G

Tillstånd att driva clearingverksamhet (19 kap. 1 §)

O

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för
clearingorganisation (19 kap. 6 §)

F

Tillstånd för utländskt företag att driva clearingverksamhet
från filial i Sverige (19 kap. 12 §)

O

Godkännande av clearingorganisations beslut att efterge kravet
på säkerhet (20 kap. 4 §)

D

Tillstånd för clearingorganisation till förvärv av egendom i
vissa fall (20 kap. 6 § första stycket)

G

Tillstånd för clearingorganisation att driva en sidoverksamhet
(20 kap. 7 § andra och tredje styckena)

G

Undantag från handelsstopp (22 kap. 5 § andra stycket)

D

Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i ett värdepappers-
bolag, en börs eller en svensk clearingorganisation (24 kap.
1 §)

G

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass