SFS 2007:739 Förordning om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

070739.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga
avgifter för finansiering av Finansinspektionens
verksamhet;

utfärdad den 4 oktober 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:1042) om årliga

avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

dels att 3, 5, 6, 8 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 8 f §, av följande ly-

delse.

3 §

1 Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

– 31 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
– 73 § lagen (1972:262) om understödsföreningar,
– 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,
– 19 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (1982:713),
– 6 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
– 15 § lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank,
– 7 kap. 14 § den upphävda lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och

stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,

– 13 § lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell

verksamhet,

– 10 kap. 9 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjäns-

tepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

– 10 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensions-

myndigheten,

– 9 kap. 1 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
– 5 kap. 8 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
– 26 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

finansiella instrument,

– 6 kap. 19 § lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,
– 5 kap. 7 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
– 10 kap. 1 § andra stycket lagen (2004:46) om investeringsfonder,
– 13 kap. 16 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
– 22 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

1 Senaste lydelse 2006:623.
Ändringen innebär bl.a. att hänvisningarna till den upphävda lagen (1990:1114) om
värdepappersfonder, lagen (1991:981) om värdepappersrörelse samt lagen (1992:543)
om börs- och clearingverksamhet tagits bort ur förteckningen.

SFS 2007:739

Utkom från trycket
den 16 oktober 2007

background image

2

SFS 2007:739

– 20 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med

finansiella instrument,

– 7 kap. 7 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
– 7 kap. 13 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på ak-

tiemarknaden,

– 6 kap. 10 § första stycket lagen (2006:531) om särskild tillsyn över fi-

nansiella konglomerat,

– 10 kap. 20 § första stycket lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och

stora exponeringar, och

– 23 kap. 12 och 13 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

5 §

2 Varje företagsgrupp som anges nedan ska påföras ett sammanlagt av-

giftsbelopp som baseras på dels den tid som Finansinspektionen enligt sin
tidsredovisning har lagt ned på gruppen, dels inspektionens timkostnad, om
inte något annat anges i denna paragraf.

Inspektionen ska fastställa procentsatser för de intervall som anges i tredje

stycket 1–8 så att full kostnadstäckning uppnås för varje företagsgrupp.
Dessa procentsatser får högst uppgå till de belopp som anges för intervallen.

När Finansinspektionen har beräknat det samlade avgiftsbeloppet för res-

pektive företagsgrupp, ska det fördelas på de företag som ingår i gruppen.
Varje företag i gruppen ska betala en avgift som är beräknad utifrån företa-
gets balansomslutning för det närmast föregående räkenskapsåret. Avgiften
beräknas genom att företagets balansomslutning först delas upp i de intervall
som anges i den punkt som enligt nedan är tillämplig på företaget. Den del
som hänförs till respektive intervall multipliceras därefter med den procent-
sats som fastställts enligt andra stycket.

1. Företag med tillstånd att driva bankrörelse enligt lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse ska högst betala en avgift enligt följande.

Balansomslutning

Procent, högst inom intervallet:

0–1 miljard kr

0,04

1–10 miljarder kr

0,03

10–60 miljarder kr

0,006

60 miljarder kr och däröver

0,0055

Lägsta avgift är 10 000 kr.

2.

Företag med tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller verksamhet enligt lagen
(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar, lagen (1980:1097) om
Svenska skeppshypotekskassan eller lagen (1994:759) om Sveriges all-
männa hypoteksbank ska högst betala en avgift enligt följande.

2 Senaste lydelse 2004:346.

background image

3

SFS 2007:739

Balansomslutning

Procent, högst inom intervallet:

0–1 miljard kr

0,015

1–60 miljarder kr

0,001

60–100 miljarder kr

0,0008

100 miljarder kr och däröver

0,0006

Lägsta avgift är 10 000 kr.
Sveriges allmänna hypoteksbank betalar lägsta avgift.

3. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden och som är värdepappersbolag ska högst betala en
avgift enligt följande.

Balansomslutning

Procent, högst inom intervallet:

0–1 miljard kr

0,2

1–5 miljarder kr

0,05

5 miljarder kr och däröver

0,01

Lägsta avgift är 20 000 kr.

4. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt försäkringsrörelselagen
(1982:713) och som är livförsäkringsbolag ska högst betala en avgift enligt
följande.

Balansomslutning

Procent, högst inom intervallet:

0–0,5 miljarder kr

0,1

0,5–1 miljard kr

0,075

1–2 miljarder kr

0,04

2 miljarder kr och däröver

0,01

Lägsta avgift är 20 000 kr.

5. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt försäkringsrörelselagen
(1982:713) och som betecknas som rikstäckande skadeförsäkringsbolag ska
högst betala en avgift enligt följande.

Balansomslutning

Procent, högst inom intervallet:

0–0,5 miljarder kr

0,1

0,5–1 miljard kr

0,075

1–2 miljarder kr

0,04

2 miljarder kr och däröver

0,01

Lägsta avgift är 20 000 kr.

6. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt försäkringsrörelselagen
(1982:713) och som betecknas som lokala skadeförsäkringsbolag ska högst
betala en avgift enligt följande.

background image

4

SFS 2007:739

Balansomslutning

Procent, högst inom intervallet:

0–0,5 miljarder kr

0,1

0,5–1 miljard kr

0,075

1–2 miljarder kr

0,04

2 miljarder kr och däröver

0,01

Lägsta avgift är 3 000 kr.

7. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt lagen (1972:262) om un-
derstödsföreningar ska högst betala en avgift enligt följande.

Balansomslutning

Procent, högst inom intervallet:

0–0,5 miljarder kr

0,1

0,5–1 miljard kr

0,075

1–2 miljarder kr

0,04

2 miljarder kr och däröver

0,01

Lägsta avgift är 3 000 kr.
Understödsföreningar som medgetts undantag enligt 2 § andra stycket lagen
om understödsföreningar (begränsad tillsyn) betalar ingen avgift.

8. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument eller att driva clearingverksamhet eller
att som börs driva reglerad marknad enligt lagen (2007:528) om värdepap-
persmarknaden ska högst betala en avgift enligt följande.

Balansomslutning

Procent, högst inom intervallet:

0–0,1 miljard kr

0,9

0,1–1 miljard kr

0,45

1–5 miljarder kr

0,11

5 miljarder kr och däröver

0,03

Lägsta avgift är 20 000 kr.

6 §

3 Företag med tillstånd att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46)

om investeringsfonder (fondbolag) ska påföras ett sammanlagt avgiftsbe-
lopp som baseras på dels den tid som Finansinspektionen enligt sin tidsredo-
visning har lagt ned på denna företagsgrupp, dels inspektionens timkostnad.

När inspektionen har beräknat det sammanlagda avgiftsbeloppet för

denna företagsgrupp, ska det fördelas på de företag som ingår i gruppen.
Varje företag i gruppen ska betala en avgift som är beräknad utifrån det sam-
manlagda värdet vid utgången av det närmast föregående räkenskapsåret av
de fonder som företaget förvaltar. Avgiften för ett företag får motsvara högst
0,02 procent av detta värde.

Lägsta avgift är 10 000 kr.

3 Senaste lydelse 2004:94.

background image

5

SFS 2007:739

8 §

4 Försäkringsförmedlare som är fysisk person och registrerad enligt

2 kap. 3 eller 4 § eller 5 kap. 2 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling
ska betala en avgift på 1 000 kr.

Försäkringsförmedlare som är juridisk person och registrerad enligt 2 kap.

3 eller 4 § eller 5 kap. 2 § lagen om försäkringsförmedling ska betala en av-
gift på 1 000 kr för varje anställd som den 30 juni utövar försäkringsförmed-
ling eller sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 la-
gen (2007:528) om värdepappersmarknaden för den juridiska personens räk-
ning.

Andra stycket gäller inte om den juridiska personen ska betala avgift en-

ligt någon annan bestämmelse i denna förordning.

8 f § Emittenter som ska tillämpa bestämmelserna i 16 kap. lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden ska betala en avgift på 10 000 kr
om deras överlåtbara värdepapper inte är upptagna till handel på en reglerad
marknad i Sverige efter ansökan av emittenten själv.

9 §

5 Utländska företag ska betala avgift enligt nedan.

1. Sådan försäkringsgivare från tredjeland som avses i 1 kap. 5 § första

stycket 2 lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänste-
pensionsinstituts verksamhet i Sverige och som driver försäkringsrörelse i
Sverige genom generalagent eller filial ska betala 20 000 kr.

2. Sådant företag för elektroniska pengar från ett annat EES-land, med fi-

lial i Sverige, som avses i 6 kap. 8 § lagen (2002:149) om utgivning av elek-
troniska pengar ska betala 10 000 kr.

3. Sådant förvaltningsbolag från ett annat EES-land som avses i 1 kap. 6 §

lagen (2004:46) om investeringsfonder ska betala 5 000 kr.

4. Sådant fondföretag från ett annat EES-land som avses i 1 kap. 7 § lagen

om investeringsfonder ska betala 5 000 kr.

5. Sådant förvaltningsbolag som avses i 1 kap. 8 § lagen om investerings-

fonder ska betala 10 000 kr.

6. Sådant fondföretag som avses i 1 kap. 9 § lagen om investeringsfonder

ska betala 10 000 kr.

7. Sådant kreditinstitut från ett annat EES-land, med filial i Sverige, som

avses i 4 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska
betala 10 000 kr.

8. Sådan försäkringsförmedlare från ett annat EES-land, med filial i

Sverige, som avses i 3 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2005:405) om försäk-
ringsförmedling ska betala 2 000 kr.

9. Sådan försäkringsförmedlare från tredjeland som avses i 3 kap. 2 § la-

gen om försäkringsförmedling ska betala 5 000 kr.

10. Sådant företag från ett annat EES-land, med filial i Sverige, som avses

i 4 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
samt sådant annat företag, med filial i Sverige, som avses i 4 kap. 4 § samma
lag, ska betala 20 000 kr.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

4 Senaste lydelse 2006:1368.

5 Senaste lydelse 2006:1368.

background image

6

SFS 2007:739

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avgifter som avser tid före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

;