SFS 2007:740 Förordning om ändring i förordningen (2002:710) med instruktion för Folke Bernadotteakademin

070740.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:710) med
instruktion för Folke Bernadotteakademin;

utfärdad den 4 oktober 2007.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2002:710) med instruktion

för Folke Bernadotteakademin skall införas en ny paragraf, 9 §, av följande
lydelse.

9 §

Folke Bernadotteakademin får behandla sådana känsliga personuppgif-

ter som avses i personuppgiftslagen (1998:204) i den mån det fordras för att
kunna etablera och föra ett digitalt forskningsarkiv över svenskt deltagande i
fredsinsatser.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2007:740

Utkom från trycket
den 23 oktober 2007

2* SFS 2007:740–742

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007