SFS 2007:741 Förordning om ändring i förordningen (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen

070741.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:525) med
instruktion för Kemikalieinspektionen;

utfärdad den 11 oktober 2007.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1988:525) med instruktion

för Kemikalieinspektionen ska ha följande lydelse.

6 §

1 Rådet för Reach-frågor består av en ordförande och högst tretton an-

dra ledamöter som representerar myndigheter, näringsliv och andra berörda
intressenter. Inspektionens generaldirektör är rådets ordförande. Regeringen
utser övriga ledamöter för en period av två år efter förslag från de berörda
intressenterna. Rådet utser inom sig vice ordförande.

Denna förordning träder i kraft den 6 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:34.

SFS 2007:741

Utkom från trycket
den 23 oktober 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007