SFS 2007:742 Förordning om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

070742.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1205) om handel
med utsläppsrätter;

utfärdad den 11 oktober 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:1205) om handel

med utsläppsrätter

dels att 8, 14, 21 a, 23, 25 c, 25 d, 26, 55, 56 och 64 §§ ska ha följande ly-

delse,

dels att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 25 e och 56 a�

56 e §§, samt närmast före 25 e § en ny rubrik av följande lydelse.

8 §

1 Med ny deltagare avses en ny anläggning som inte var tagen i drift

före den 1 juli 2006. Med ny deltagare avses också en ändring i en befintlig
anläggning i fråga om anläggningens art eller funktion eller en utvidgning av
en befintlig anläggning, om ändringen eller utvidgningen inte var tagen i
drift före den 1 juli 2006.

Med ändring av anläggningens art avses att en ny kategori av produkter

tillverkas och med ändring av funktion avses att en ny typ av produktions-
process används. Med utvidgning av anläggningen avses ökning av installe-
rad produktionskapacitet till följd av teknisk förändring eller utbyggnad av
anläggningen eller därmed direkt förknippad verksamhet som är tekniskt sett
knuten till verksamheten i anläggningen och som kan leda till ökade utsläpp
av koldioxid.

En ändring i eller en utvidgning av en befintlig anläggning ska anses vara

en ny deltagare endast om

1. ändringen av anläggningens art eller funktion eller utvidgningen föran-

leds av rättsakter inom Europeiska gemenskapen, eller

2. ändringen eller utvidgningen är av sådan natur att ett nytt tillstånd, eller

för anmälningspliktiga verksamheter en ny anmälan, krävs enligt miljöbal-
ken eller föreskrifter meddelade med stöd av balken.

Vad som sägs i tredje stycket 1 och 2 gäller inte för anläggningar som inte

omfattas av sådan tillstånds- eller anmälningsplikt som anges där, men som
med tillämpning av 2 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläpps-
rätter omfattas av tillståndsplikt enligt den lagen.

1 Senaste lydelse 2006:645.

SFS 2007:742

Utkom från trycket
den 23 oktober 2007

background image

2

SFS 2007:742

14 §

2 Förbränningsanläggning: En anläggning i vilken förbränning sker,

oberoende av syftet med förbränningen och oavsett vilket bränsle som an-
vänds, och som

1. har en installerad tillförd effekt över 20 megawatt, eller
2. har en installerad tillförd effekt under 20 megawatt och
a) är ansluten för leverans till ett fjärrvärmenät med en sammanlagd in-

stallerad tillförd effekt över 20 megawatt, och

b) är godkänd av Europeiska kommissionen enligt artikel 24 i Europapar-

lamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett
system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen
och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG

3, ändrat genom Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2004/101/EG

4.

För en förbränningsanläggning inom sådan industri som anges i 2 kap. 1 §

första stycket 2�6 lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter gäller,
om verksamhetsutövaren är densamma, att förbränningsanläggningen om-
fattas av industrianläggningen.

Med en förbränningsanläggning avses inte en enhet i vilken förbränning

sker och som omfattas av tillstånd enligt miljöbalken, eller enligt föreskrifter
meddelade med stöd av balken, att förbränna hushållsavfall eller farligt av-
fall. Med hushållsavfall och farligt avfall avses detsamma som i 15 kap. 2 §
miljöbalken och i avfallsförordningen (2001:1063).

21 a §

5 Befintliga anläggningar tilldelas utsläppsrätter utan betalning för

perioden 2008�2012, förutsatt att ansökan kommit in senast den 30 septem-
ber 2006. Utsläppsrätter tilldelas utan betalning även om ansökan kommit in
därefter men senast den 31 oktober 2006, dock endast till motsvarande
90 procent av det antal utsläppsrätter som hade tilldelats om ansökan kom-
mit in senast den 30 september 2006.

Nya deltagare tilldelas utsläppsrätter utan betalning för perioden 2008�

2012 fram till dess att den nivå nåtts som anges i 26 § första stycket. Ansö-
kan om tilldelning till en ny deltagare får göras tidigast den 22 november
2007 och fram till handelsperiodens slut.

Om förutsättningarna för att bli tilldelad utsläppsrätter utan betalning inte

är uppfyllda, ska sökanden hänvisas till marknaden för utsläppsrätter.

23 §

6 Beslut om tilldelning av utsläppsrätter ska grundas på de beräknade

genomsnittliga utsläppen av koldioxid per år från respektive anläggning un-
der perioden 1998�2001.

Om anläggningen tagits i drift under perioden 1998�2001 eller om data

saknas på grund av att anläggningen bytt verksamhetsutövare under perio-
den, beräknas genomsnittliga utsläpp för ett mindre antal år, dock minst två,
enligt tabellen i bilagan till denna förordning.

Om en eller flera exceptionella händelser inträffat under den fördelnings-

grundande perioden enligt första och andra styckena får tilldelningen grun-
das på de genomsnittliga utsläppen de år då exceptionella händelser inte in-

2 Senaste lydelse 2006:645.

3 EUT L 275, 25.10.2003, s. 32 (Celex 32003L0087).

4 EUT L 338, 13.11.2004, s. 18 (Celex 32004L0101).

5 Senaste lydelse 2006:645.

6 Senaste lydelse 2006:645.

background image

3

SFS 2007:742

träffat. Tilldelningen får dock inte grundas på mindre än två års utsläpp. Om
exceptionella händelser inträffat under tre eller fyra år ska genomsnittet ba-
seras på de två år som ger högst tilldelning.

Utsläppsrätter ska tilldelas med utgångspunkt i bästa möjliga teknik enligt

vad som följer av 32 §, om

1. anläggningen tagits i drift under perioden 1 januari 2002�30 juni 2006,

eller

2. anläggningen är en befintlig anläggning som under samma period har

utvidgats eller ändrats i fråga om anläggningens art eller funktion på ett så-
dant sätt som avses i 8 § andra�fjärde styckena.

25 c §

7 I den fördelningsplan som avses i 3 kap. 2 § lagen (2004:1199) om

handel med utsläppsrätter får det sammanlagda antalet utsläppsrätter till be-
fintliga anläggningar bestämmas till högst 99 266 447 ton koldioxid för han-
delsperioden 2008�2012.

25 d §

8 Om det antal utsläppsrätter som ska tilldelas enligt 21 a § första

stycket är större än vad som anges i 25 c §, ska den tilldelning till befintliga
anläggningar som avser de bränslerelaterade utsläppen, dock inte den tilldel-
ning som sker enligt 33 §, minskas proportionerligt så att den sammanlagda
tilldelningen till alla befintliga anläggningar inte blir större än vad som
anges i 25 c §.

Tilldelning som avser befintliga anläggningar inom el- och
fjärrvärmesektorn

25 e § Befintliga anläggningar inom el- och fjärrvärmesektorn tilldelas
inga utsläppsrätter för handelsperioden 2008�2012.

26 §

9 Nya deltagare får tilldelas utsläppsrätter endast ur en reserv motsva-

rande 13 100 000 ton koldioxid för handelsperioden 2008�2012.

Ansökningarna ska behandlas enligt principen att de verksamhetsutövare

som har tillstånd att släppa ut koldioxid enligt lagen (2004:1199) om handel
med utsläppsrätter och som, med beaktande av den tidpunkt som anges i
21 a § andra stycket, först inkommer med en ansökan om tilldelning till Na-
turvårdsverket tilldelas utsläppsrätter utifrån beräkningsprinciperna för nya
deltagare till dess att utsläppsrätterna i reserven tar slut. Om två eller flera
verksamhetsutövare ansöker om tilldelning samma dag och det råder brist på
utsläppsrätter i reserven, ska kvarvarande utsläppsrätter fördelas proportio-
nerligt mellan sökandena.

Ansökningar om tilldelning av utsläppsrätter från reserven ska prövas lö-

pande.

55 §

10 För att fullgöra sin skyldighet enligt 6 kap. 1 § lagen (2004:1199)

om handel med utsläppsrätter att överlämna det antal utsläppsrätter som

7 Senaste lydelse 2006:645.

8 Senaste lydelse 2006:645.

9 Senaste lydelse 2006:645.

10 Senaste lydelse 2006:1109.

background image

4

SFS 2007:742

motsvarar utsläppen under åren 2005�2007 får en verksamhetsutövare
i stället överlämna motsvarande antal certifierade utsläppsminskningar.

56 §

11 En verksamhetsutövare för en befintlig anläggning som tagits i drift

före den 1 januari 2006 får för utsläppen under åren 2008�2012 i stället för
utsläppsrätter överlämna så många utsläppsminskningsenheter och certifie-
rade utsläppsminskningar som sammanlagt för de fem åren motsvarar högst
50 procent av den mängd koldioxid som släpptes ut under 2006 enligt den
verifierade rapport som getts in enligt 5 kap. 1 § lagen (2004:1199) om han-
del med utsläppsrätter. Om det inte har getts in en sådan rapport, får tillsyns-
myndighetens beslut om utsläppen under 2006 enligt 5 kap. 2 a § samma lag
läggas till grund för det antal utsläppsminskningsenheter och certifierade ut-
släppsminskningar som får överlämnas under perioden.

Första stycket gäller inte om anläggningen under perioden 1 januari�

30 juni 2006 har utvidgats eller ändrats i fråga om anläggningens art eller
funktion på ett sådant sätt som avses i 8 § andra�fjärde styckena. I ett sådant
fall får verksamhetsutövaren för utsläppen under åren 2008�2012 i stället för
utsläppsrätter överlämna så många utsläppsminskningsenheter och certifie-
rade utsläppsminskningar som sammanlagt för de fem åren motsvarar högst
50 procent av antalet tilldelade utsläppsrätter för 2007.

56 a § En verksamhetsutövare för en befintlig anläggning som tagits i drift
under perioden 1 januari�30 juni 2006 får för utsläppen under åren 2008�
2012 i stället för utsläppsrätter överlämna så många utsläppsminskningsen-
heter och certifierade utsläppsminskningar som sammanlagt för de fem åren
motsvarar högst 50 procent av antalet tilldelade utsläppsrätter för 2007.

56 b § En verksamhetsutövare för en befintlig anläggning får för utsläppen
under åren 2008�2012 i stället för utsläppsrätter överlämna så många ut-
släppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som sam-
manlagt motsvarar högst 10 procent av antalet tilldelade utsläppsrätter för
den perioden, om det för anläggningen

1. inte har getts in någon verifierad rapport om utsläppen under 2006 en-

ligt 5 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, och

2. inte har fattats något beslut om utsläppen under 2006 enligt 5 kap. 2 a §

samma lag.

56 c § Om antalet utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläpps-
minskningar som får överlämnas enligt 56�56 b §§ sammanlagt motsvarar
mer än 9 926 645 ton koldioxid, ska antalet minskas proportionerligt för alla
befintliga anläggningar så att det inte överstiger den mängden.

56 d § En ny deltagare får för utsläppen under åren 2008�2012 i stället för
utsläppsrätter överlämna så många utsläppsminskningsenheter och certifie-
rade utsläppsminskningar som sammanlagt motsvarar högst 10 procent av
antalet tilldelade utsläppsrätter för den perioden.

11 Senaste lydelse 2006:1109.

background image

5

SFS 2007:742

56 e § Naturvårdsverket ska besluta om det högsta antal utsläppsminsk-
ningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som en enskild verksam-
hetsutövare för utsläppen under åren 2008�2012 får överlämna i stället för
utsläppsrätter enligt 56�56 d §§. Innan Naturvårdsverket beslutar ska verket
ge verksamhetsutövaren tillfälle att yttra sig över ett förslag till beslut.

64 §

12

Bestämmelser om överklaganden finns i 9 kap. lagen (2004:1199)

om handel med utsläppsrätter. I fråga om beslut enligt 56 e § finns i 22 a §
förvaltningslagen (1986:223) bestämmelser om överklagande hos allmän
förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 22 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

12 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2006:1332.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007