SFS 2007:743 Förordning om ändring i förmynderskapsförordningen (1995:379)

070743.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förmynderskapsförordningen
(1995:379);

utfärdad den 11 oktober 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förmynderskapsförordningen

(1995:379)

dels att 20 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 22 och 23 §§, av

följande lydelse.

20 § Länsstyrelsen ska årligen inspektera överförmyndaren. Länsstyrelsen
får avstå från en inspektion, om det är uppenbart att den är obehövlig. Om
länsstyrelsen avstått från en inspektion ett visst år, ska dock inspektion ge-
nomföras följande år.

Vid inspektionen ska länsstyrelsen granska om överförmyndarens hand-

läggning följer reglerna i föräldrabalken och denna förordning och även i
övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kon-
trollera dels det av överförmyndaren förda registret, dels stickprovsvis ut-
valda akter.

Länsstyrelsen ska också inspektera överförmyndaren, om det genom in-

formation som lämnas till länsstyrelsen eller på något annat sätt framkom-
mer att det finns särskilt behov av en inspektion. En sådan inspektion ska ge-
nomföras så att den uppfyller ändamålet med den.

22 § Länsstyrelsen ska upprätta ett protokoll över inspektionen. Av proto-
kollet ska det framgå vilka akter som har granskats.

23 § Om länsstyrelsen vid granskningen finner anledning att rikta anmärk-
ning mot överförmyndarens handläggning, ska anmärkningen och skälen till
den antecknas i protokollet. Om anmärkningen avser handläggningen av ett
visst ärende, ska det anges.

Länsstyrelsen får ålägga överförmyndaren att inom viss tid underrätta

länsstyrelsen om vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av en an-
märkning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

SFS 2007:743

Utkom från trycket
den 30 oktober 2007

2* SFS 2007:743–749

background image

2

SFS 2007:743

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

;