SFS 2007:744 Förordning om ändring i personalföreträdarförordningen (1987:1101)

070744.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i personalföreträdarförordningen
(1987:1101);

utfärdad den 18 oktober 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om personalföreträdarförordningen

(1987:1101)

1

dels att 5 § ska upphöra att gälla,
dels att 1, 2, 4, 6, 7, 11, 14 och 15 §§ ska ha följande lydelse.
Förordningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag

då denna förordning träder i kraft.

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen i den om-
fattning som regeringen föreskriver i förordning med instruktion för myn-
digheten eller i någon annan förordning. Förordning (2007:744).

Definitioner

2 §

2 Om inget annat anges har termer och uttryck som används i denna för-

ordning samma betydelse och tillämpningsområde som i myndighetsförord-
ningen (2007:515).

Med personalföreträdare avses den som särskilt har utsetts att i myndig-

hetens ledning företräda dem som är anställda hos myndigheten.

Med personalansvarsnämnd avses en särskild nämnd vid myndigheten

med uppgifter enligt 25 § myndighetsförordningen. Förordning (2007:744).

Personalföreträdarnas behörighet

3 § Vid affärsverken är personalföreträdarna ledamöter i styrelserna.

4 §

3 Vid styrelsemyndigheter och nämndmyndigheter har personalföreträ-

darna rätt att närvara och yttra sig vid all handläggning i styrelsen eller
nämnden. Förordning (2007:744).

1 Förordningen omtryckt 1989:399.

2 Senaste lydelse 1995:1323.

3 Senaste lydelse 1995:1323.

SFS 2007:744

Utkom från trycket
den 30 oktober 2007
Omtryck

background image

2

SFS 2007:744

5 §

4 Har upphävts genom förordning (2007:744).

6 §

5 Vid enrådighetsmyndigheter har personalföreträdarna rätt att närvara

och yttra sig när myndighetschefen slutligt handlägger sådana frågor som
chefen har ansvar för enligt 4 § myndighetsförordningen (2007:515) eller
myndighetens instruktion. Förordning (2007:744).

7 § Att personalföreträdarna är ledamöter i en personalansvarsnämnd vid
myndigheten framgår av myndighetsförordningen (2007:515). Förordning
(2007:744).

Förordnande av personalföreträdare, m.m.

8 § För varje myndighet utses två eller, om det finns särskilda skäl till det,
tre personalföreträdare.

Dessutom utses en ersättare för varje personalföreträdare. Därvid tilläm-

pas 9�11 §§. Förordning (1988:383).

9 § Om en arbetstagarorganisation företräder minst 80 procent av de an-
ställda vid en annan myndighet än ett affärsverk, utser och entledigar den or-
ganisationen båda personalföreträdarna. Om det finns tre personalföreträ-
dare vid myndigheten, utser och entledigar den organisation som är den näst
största med hänsyn till antalet medlemmar bland de anställda en av dem.

I andra fall utser och entledigar de två arbetstagarorganisationer som är de

största med hänsyn till antalet medlemmar bland de anställda vid myndighe-
ten vardera en av personalföreträdarna. Om det finns tre personalföreträdare
vid myndigheten, utser och entledigar de tre organisationer som är de största
med hänsyn till antalet medlemmar bland de anställda vardera en av dem.

Denna paragraf tillämpas bara i den mån något annat inte följer av kollek-

tivavtal.

10 § Personalföreträdarna i affärsverkens styrelser utses och entledigas av
regeringen efter förslag av de arbetstagarorganisationer som företräder de
anställda vid verket.

Förslagen avges med tillämpning av 9 §. Om verket ingår i en affärsverks-

koncern, bör därvid beaktas att personalföreträdarna företräder också de an-
ställda i de företag som ingår i koncernen.

11 § Personalföreträdare får bara den vara som är anställd vid myndighe-
ten eller ett företag inom affärsverkskoncernen, om det inte finns särskilda
skäl till något annat. Förordning (2007:744).

12 § När personalföreträdarna företar resor med anledning av uppdraget,
har de samma rätt till reseförmåner som gäller för statstjänstemän i allmän-
het.

4 Senaste lydelse 1995:1323.

5 Senaste lydelse 1995:1323.

background image

3

SFS 2007:744

Jäv

13 § Personalföreträdarna får inte delta i eller närvara vid handläggningen
av frågor som rör

1. förhandlingar med en arbetstagarorganisation,
2. uppsägning av kollektivavtal,
3. arbetskonflikter,
4. rättstvister mellan myndigheten och en arbetstagarorganisation.

14 § Av 11 § första stycket förvaltningslagen (1986:223) framgår att den
som ska handlägga ett ärende är jävig bland annat om det finns någon sär-
skild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans eller hennes
opartiskhet i ärendet.

När styrelsen eller personalansvarsnämnden handlägger ett ärende där en

arbetstagarorganisation har ett intresse att bevaka, ska en personalföreträ-
dare inte anses jävig enligt den paragrafen enbart på grund av att

� han eller hon är förtroendeman eller funktionär hos organisationen, eller
� han eller hon har företrätt denna i förhandlingar enligt lagen (1976:580)

om medbestämmande i arbetslivet. Förordning (2007:744).

Beslut

15 § Frågor om tillämpningen av 6 § prövas av myndighetschefen. Perso-
nalföreträdarna får då närvara och yttra sig.

Frågor om vad som ska anses som särskilda skäl enligt 8 eller 11 § prövas

av myndighetschefen. När det gäller affärsverken, prövas de dock av reger-
ingen. Förordning (2007:744).

�verklagande

16 § Har upphävts genom förordning (2003:476).

17 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning
(2003:476)
.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

3* SFS 2007:743�749

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007