SFS 2007:745 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

070745.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 18 oktober 2007.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2001:650) om vägtrafikre-

gister

dels att 6 kap. 4�6 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 6 kap. 4 och 6 §§ ska utgå,
dels att nuvarande 6 kap. 3 § ska betecknas 6 kap. 4 §,
dels att 1 kap. 6 §, 4 kap. 12 §, 6 kap. 2 och 7 §§, nya 6 kap. 4 §, 8 kap. 1

och 7 §§, 12 kap. 7 §, 15 kap. 1 och 7 §§, 20 kap. 5 §, rubriken närmast före
15 kap. 7 § samt bilaga 1 ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 6 kap. 3, 5 och

6 §§, samt närmast före 6 kap. 5 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

6 §

2 Om den som äger ett motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafik-

registret, eller den som innehar det under sådana omständigheter som sägs i
5 §, inte har fyllt 18 år och en förmyndare för honom eller henne har regist-
rerats i vägtrafikregistret, tillämpas bestämmelserna om ägaren i denna för-
ordning på förmyndaren.

I 6 kap. 3 och 5 §§, 10 kap. 10 a § och 15 kap. 2 § finns särskilda bestäm-

melser om registrering av förmyndare.

4 kap.

12 §

3 Uppgifter ur vägtrafikregistret får lämnas ut till en utländsk myndig-

het om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse som
Sverige har tillträtt.

Uppgifter från ett personregister hos en myndighet i något annat land får

överföras endast i samband med ett ärende om ursprungskontroll, registre-
ring av fordon, utbyte av utländskt körkort eller om förarkort enligt rådets
förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid
vägtransporter samt vid kontroll enligt 3 kap. 15

§ körkortslagen

(1998:488).

1 Jfr prop. 2006/07:42, bet. 2006/07:TU10, rskr. 2006/07:116.

2 Senaste lydelse 2006:1065.

3 Senaste lydelse 2004:988.

SFS 2007:745

Utkom från trycket
den 30 oktober 2007

background image

2

SFS 2007:745

6 kap.

2 §

4 Frågor om registrering prövas efter ansökan, om de avser

1. nya fordon som har tillverkats i Sverige av yrkesmässiga fordonstillver-

kare, eller

2. nya fordon som har förts in till Sverige av registrerade importörer.

3 § En ansökan om registrering ska göras av fordonets ägare och vara
skriftlig. Den får överföras elektroniskt på det sätt Vägverket föreskriver.
Den ska innehålla

1. uppgifter om ägarens identitet,
2. de uppgifter om fordonet som behövs för att detta ska kunna säkert

identifieras, samt

3. i förekommande fall uppgifter, till ledning för beskattningen, om an-

vändningen av en traktor, ett motorredskap med en tjänstevikt över två ton,
en tung terrängvagn, ett fordon som avses i 5 § lagen (1997:1137) om väg-
avgift för vissa tunga fordon eller en släpvagn i visst fall.

Till en ansökan ska i övrigt de handlingar och uppgifter bifogas som Väg-

verket föreskriver.

Om den som i ansökan uppges vara fordonets ägare inte har fyllt 18 år och

bestämmelserna i lagen (2001:558) om vägtrafikregister ska tillämpas på en
förmyndare för honom eller henne, ska ansökan innehålla underskrift av
samtliga förmyndare. Har förvärvaren fler än en förmyndare, ska ansökan
också innehålla uppgift om vilken förmyndare som ska registreras.

4 §

5 För andra fordon än sådana som anges i 2 § prövas frågor om registre-

ring efter anmälan från ett besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574)
sedan fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning. Enligt 6 kap. 2 §
fordonsförordningen (2002:925) ska fordonet ha godkänts vid en ursprungs-
kontroll innan det registreringsbesiktigas.

Till en anmälan ska besiktningsorganet bifoga de uppgifter som Vägver-

ket föreskriver.

Ursprungskontroll

5 § En ursprungskontroll av ett fordon görs av Vägverket efter ansökan av
fordonets ägare. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla

1. uppgifter om ägarens identitet, och
2. de uppgifter om fordonet som behövs för att detta ska kunna säkert

identifieras.

Till ansökan ska i övrigt de handlingar och uppgifter bifogas som Vägver-

ket föreskriver.

Om den som i ansökan uppges vara fordonets ägare inte har fyllt 18 år och

bestämmelserna i lagen (2001:558) om vägtrafikregister ska tillämpas på en
förmyndare för honom eller henne, ska ansökan innehålla underskrift av
samtliga förmyndare. Har förvärvaren fler än en förmyndare, ska ansökan
också innehålla uppgift om vilken förmyndare som ska registreras.

4 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

5 Senaste lydelse av tidigare 3 § 2002:945.

background image

3

SFS 2007:745

6 § Vid en ursprungskontroll ska fordonets identitet kontrolleras med ut-
gångspunkt i tidigare registrering, chassinummer eller annan märkning för
identifiering. Det ska även kontrolleras om fordonet är efterlyst, om lämnade
uppgifter och bifogade handlingar styrker det uppgivna ursprunget samt om
bifogade handlingar är äkta och giltiga. Ett fordon får godkännas vid kon-
trollen endast om dess ursprung med säkerhet kan fastställas.

Ett godkännande enligt första stycket upphör att gälla om fordonet byter

ägare innan det registreras.

7 §

6

När sådana uppgifter har lämnats som sägs i 3 § första stycket 1 och 2

eller 4 § andra stycket ska fordonet registreras. Registrering får dock vägras
om fordonet är efterlyst. Registrering får också vägras för fordon som avses
i 4 § om det efter godkänd ursprungskontroll framkommit uppgifter som, om
de hade förelegat tidigare, skulle ha medfört att fordonet underkänts vid
kontrollen.

Personbilar som omfattas av artikel 7 i rådets direktiv 70/156/EEG av den

6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typ-
godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

7, senast änd-

rat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007

8, och

traktorer som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- och
skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till så-
dana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter
till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG

9, senast ändrat

genom rådets direktiv 2006/96/EG

10, får dock registreras endast om ett intyg

om överensstämmelse lämnas. Detsamma gäller fordon som omfattas av av-
tal om ömsesidigt erkännande som EG har träffat med tredje land.

Om avställning av fordon vid registreringen finns bestämmelser i 8 kap.

1 §.

8 kap.

1 § I samband med registreringen ställs ett fordon av om ägaren inte begär
något annat.

Ett fordon ska dock alltid ställas av om
1. de handlingar och uppgifter som föreskrivits enligt 6 kap. 3 § första

stycket 3 och andra stycket inte har lämnats för fordonet, eller

2. fordonet ska registreringsbesiktigas.

7 § Om ett fordon har ställts av i samband med registreringen enligt 1 §
andra stycket får Vägverket på den registrerade ägarens begäran besluta att
avställningen ska upphöra (påställning) när de handlingar och uppgifter som
föreskrivits enligt 6 kap. 3 § första stycket 3 och andra stycket har lämnats.

6 Senaste lydelse 2006:438.

7 EGT L 42, 23.2.1970, s. 1 (Celex 31970L0156).

8 EUT L 171, 29.6.2007, s. 1 (Celex 32007R0715).

9 EUT L 171, 9.7.2003, s. 1 (Celex 32003L0037).

10 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096).

background image

4

SFS 2007:745

12 kap.

7 §

11 Tullverket ska underrätta Vägverket när myndigheten har fått känne-

dom om att ett fordon som är registrerat i Sverige varaktigt har förts ut ur
landet till ett land utanför EG-ländernas tullområde.

15 kap.

1 §

12 En ansökan om tillfällig registrering ska göras skriftligen av fordo-

nets ägare eller, i fall som avses i 23 § 1�3 lagen (2001:558) om vägtrafikre-
gister, av den som avser att förvärva fordonet. Den ska innehålla

1. uppgifter om sökandens identitet, och
2. de uppgifter som behövs om fordonet för att detta ska kunna säkert

identifieras.

Till ansökan ska ett bevis om trafikförsäkring för trafikförsäkringspliktigt

fordon bifogas, om det inte av vägtrafikregistret framgår att det finns en gäl-
lande trafikförsäkring för fordonet.

Förutsättningar och hinder för registrering

7 §

13 Fordon som har förts in till Sverige för att stadigvarande brukas här

och som registreras efter anmälan enligt 6 kap. 4 §, ska vara godkänt vid en
ursprungskontroll enligt 6 kap. 5 och 6 §§ innan tillfällig registrering med-
delas.

I fråga om andra fordon än som sägs i första stycket får tillfällig registre-

ring vägras om fordonet är efterlyst eller om dess identitet är oklar på grund
av att lämnade uppgifter om tidigare registrering, chassinummer eller annan
märkning för identifiering inte har kunnat säkerställas vid en kontroll.

Tillfällig registrering ska inte meddelas om det finns ett användningsför-

bud för fordonet enligt 6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227), 8 § lagen
(2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, 18 § bilskrot-
ningslagen (1975:343) eller 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa
tunga fordon.

20 kap.

5 §

14 Skatteverket får efter samråd med Vägverket meddela föreskrifter om

anmälan enligt 6 kap. 3 § första stycket 3, 10 kap. 3 § andra stycket och
10 kap. 13 § § om ändrad användning av fordon.

1. Denna förordning träder i kraft den 4 februari 2008.
2. För ärenden som har anhängiggjorts före ikraftträdandet gäller äldre be-

stämmelser.

11 �ndringen innebär att första stycket upphävs.

12 �ndringen innebär att sista stycket upphävs.

13 Senaste lydelse 2006:245.

14 Senaste lydelse 2003:1028.

background image

5

SFS 2007:745

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

6

SFS 2007:745

Bilaga 1

15

I vägtrafikregistret ska i fråga om fordonsregistreringen följande uppgifter
föras in.

6. Uppgifter om tillfällig registrering

Registreringsskylt
� ersättningsskylt
� stulen skylt
� omhändertagen skylt

7. Ursprungskontroll

I fråga om fordonet antecknas följande uppgifter.

Chassinummer, ramnummer, motornummer (anges endast för motorcykel

och moped) eller annan identitetsmärkning

Datum då fordonet fördes in i Sverige
Fabrikat, typ
Fordonsslag
Fordonsår (årsmodell, tillverkningstidpunkt eller första ibruktagande-

datum)

Färg
Ursprungsland och ursprung
Utländskt/tidigare registreringsnummer
Vägmätarställning

I fråga om ägaren antecknas följande uppgifter.

E-postadress
Namn eller firma
Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller mot-

svarande

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är

folkbokförd, annan adress i landet

För juridisk person: adress i landet

I fråga om allmänna uppgifter antecknas följande uppgifter.

Avgifter enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområ-

det

Efterlysning
Godkänd ursprungskontroll
Icke godkänd ursprungskontroll
� underkänd
� avvisad
� orsak till icke godkänd ursprungskontroll
Uppgifter från internationella register
�rendenummer

15 Senaste lydelse 2007:192.

background image

7

SFS 2007:745

8. �vriga uppgifter

Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen av frågor
om fordonsregistrering.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007