SFS 2007:746 Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925)

070746.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fordonsförordningen (2002:925);

utfärdad den 18 oktober 2007.

Regeringen föreskriver

1 att 6 kap. 2, 6 och 7 §§ fordonsförordningen

(2002:925) ska ha följande lydelse.

6 kap.

2 § Ett fordon ska vara registrerat innan det registreringsbesiktigas. Detta
gäller dock inte fordon som registreras efter anmälan enligt 6 kap. 4 § för-
ordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Sådant fordon ska ha godkänts
vid en ursprungskontroll enligt 6 kap. 5 och 6 §§ samma förordning innan
det registreringsbesiktigas.

6 § I fråga om nya personbilar, motorcyklar, mopeder klass I och traktorer,
som stämmer överens med ett EG-typgodkännandeintyg, ska besiktningen
omfatta endast vad som anges i 2 kap. 6 § 1 och 3 fordonslagen (2002:574).

7 § I fråga om fordon som avses i 6 kap. 4 § förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister får registreringsbesiktningen, utan att slutlig prövning sker,
begränsas till vad som anges i 2 kap. 6 § 1 fordonslagen (2002:574).

1. Denna förordning träder i kraft den 4 februari 2008.
2. För ärenden som har anhängiggjorts före ikraftträdandet gäller äldre be-

stämmelser.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Jfr prop. 2006/07:42, bet. 2006/07:TU10, rskr. 2006/07:116.

SFS 2007:746

Utkom från trycket
den 30 oktober 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007