SFS 2007:747 Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

070747.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll
av narkotika;

utfärdad den 18 oktober 2007.

Regeringen föreskriver

1 att bilaga 1 till förordningen (1992:1554) om

kontroll av narkotika ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2007.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Bilaga 1

2

Förteckning över substanser som ska anses som narkotika enligt
narkotikastrafflagen

Centralstimulerande medel

etylamfetamin (2-etylamino-1-fenylpropan)
fenetyllin
[1-fenyl-1-piperidyl-(2)-metyl]acetat
1-fenyl-2-butylamin
N-hydroxiamfetamin
propylhexedrin
4-metyltioamfetamin (4-MTA)
modafinil
4-metoxi-N-metylamfetamin (PMMA, 4-MMA)
2,5-dimetoxi-4-etyltiofenetylamin (2C-T-2)
2,5-dimetoxi-4-(n)-propyltiofenetylamin (2C-T-7)
4-jodo-2,5-dimetoxifenetylamin (2C-I)
2,4,5-trimetoxiamfetamin (TMA-2)

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-
formationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 204,
21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom rådets direktiv 98/48/EG (EGT L
217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

2 Senaste lydelse 2007:157.

SFS 2007:747

Utkom från trycket
den 30 oktober 2007

background image

2

SFS 2007:747

Hallucinogener

2-amino-1-(4-brom-2,5-dimetoxifenyl)propan (brom-STP)
hydroxi-3-pentyl-6,6,9-trimetyl-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H-dibenso[b,d]

pyranol-(1) (hydroxitetrahydrocannabinoler)

ibogain
levonantradol
nabilon
4-jod-2,5-dimetoxiamfetamin (DOI)
4-klor-2,5-dimetoxiamfetamin (DOC)

Smärtstillande medel

karfentanil
karisoprodol
remifentanil
gamma-hydroxi-butyrat (GHB)
ketamin
tramadol med undantag för beredningar för medicinskt eller vetenskapligt

bruk som innehåller högst 400 mg tramadol per avdelad dos i blandning med
en eller flera andra ingredienser eller som innehåller högst 10 procent trama-
dol om beredningarna inte är avdelade i doser

Sömnmedel och lugnande medel

allobarbital
aprobarbital
brallobarbital
brotizolam
butalbarbital
pyrityldion (3,3-dietyl-2,4-dioxotetrahydropyridin)
heptabarbital
hexapropymat
hexobarbital
klometiazol
kloralhydrat
kloralodol
metohexital
metylpentynol
midazolam
tybamat
vinbarbital
zolpidem
zopiclone

Som narkotika enligt narkotikastrafflagen ska även anses de ovanjordiska

delarna av växten kat (Catha edulis) samt svamparna Psilocybe semilanceata
(toppslätskivling) och Psilocybe cubensis. Detsamma ska gälla andra svam-
par som innehåller ämnena psilocybin eller psilocin, om svamparna är fram-
odlade eller om de har torkats eller på annat sätt beretts.

background image

3

SFS 2007:747

Vidare ska vid tillämpning av lagen med cannabis förstås de ovanjordiska

delarna av varje växt av släktet Cannabis (med undantag av frön), från vilka
hartset icke blivit extraherat och oavsett under vilka benämningar de före-
kommer. Med cannabis ska dock inte förstås hampa som

1. är av sort som kan berättiga till stöd enligt rådets förordning (EG) nr

1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma be-
stämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspoli-
tiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om änd-
ring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/
2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr
1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/
2001och rådets förordning (EG) nr 1673/2000 av den 27 juli 2000 om den
gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas
för fiberproduktion och

2. odlas efter det att ansökan om direktstöd för sådan odling enligt rådets

förordning (EG) nr 1782/2003 givits in till behörig myndighet.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007