SFS 2007:748 Förordning om utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m.

070748.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om utredningar avseende barn som har avlidit i
anledning av brott m.m.;

utfärdad den 18 oktober 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Utredningsmyndighet

1 §

Utredningar enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende barn

som har avlidit i anledning av brott m.m. bedrivs av Socialstyrelsen (utred-
ningsmyndigheten).

Utredningarnas bedrivande

2 §

Utredningsmyndigheten ska samråda med

1. berörd polismyndighet, åklagare, tillsynsmyndighet och den som väckt

enskilt åtal eller talan om enskilt anspråk i anledning av brott för att säker-
ställa att utredningen genomförs på ett sådant sätt att den inte medför men
för en brottsutredning, en rättegång eller ett ärende om tillsyn, och

2. berörd polismyndighet och åklagare för att klarlägga om ett dödsfall

som inträffat utomlands kommer att utredas.

3 §

Utredningsmyndigheten får begära att Regeringskansliet (Utrikesde-

partementet) lämnar hjälp med att skaffa upplysningar som är av betydelse
för en utredning enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som
har avlidit i anledning av brott m.m.

Redogörelser för uppgifter som har inhämtats från personer som vistas ut-

omlands och för andra åtgärder som har vidtagits med anledning av utred-
ningsmyndighetens begäran ska snarast sändas till utredningsmyndigheten.

4 §

En utredning ska handläggas skyndsamt. En utredning som har avslu-

tats får återupptas, om det kommer fram nya omständigheter som kan antas
ha betydelse för utredningsresultatet.

Rapport om utredningsverksamheten

5 §

Utredningsmyndigheten ska vartannat år färdigställa en rapport om ut-

redningsverksamheten. Rapporten ska överlämnas till regeringen senast den

SFS 2007:748

Utkom från trycket
den 30 oktober 2007

background image

2

SFS 2007:748

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

31 januari året efter färdigställandet och myndigheten ska även på annat sätt
offentliggöra rapporten.

6 §

Rapporten ska innehålla

1. en redogörelse för verksamhetens omfattning,
2. vilka slutsatser som utredningsverksamheten givit upphov till, samt
3. eventuella förslag till åtgärder som förebygger att barn far illa.
Rapporten ska utformas på ett sådant sätt att den inte ger upphov till för-

modan om skuld eller ansvar i samband med ett dödsfall och inte heller till
att personer som förekommer i utredningsmaterialet kan identifieras.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Den första rapporten enligt 5 § ska överlämnas till regeringen senast

den 31 januari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)