SFS 2007:749 Förordning om ändring i förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

070749.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:637) om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten;

utfärdad den 18 oktober 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:637) om behand-

ling av personuppgifter inom socialtjänsten

dels att nuvarande 22 § ska betecknas 26 §,
dels att 1, 3 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 22 § ska sättas närmast före den nya 26 §,
dels att det i förordningen införs fyra nya paragrafer, 22–25 §§, samt när-

mast före 22–25 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 §

Denna förordning reglerar behandlingen av personuppgifter inom soci-

altjänsten för Statens institutionsstyrelse, kommunala myndigheter, privat
verksamhet och Socialstyrelsen enligt lagen (2001:454) om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten.

3 §

1

Förordningen innehåller:

– inledande bestämmelser (1–5 §§),
– bestämmelser om personuppgiftsansvar (6, 11, 17 och 22 §§),
– bestämmelser om för vilka ändamål personuppgifter får behandlas (7,

12, 18 och 23 §§),

– bestämmelser om direktåtkomst (24 §),
– bestämmelser om sökbegrepp och samkörning (9, 10, 10 a, 15, 20, 21

och 25 §§),

– bestämmelser om överföring av personuppgifter till tredje land (16 §),

och

– bestämmelser om bemyndigande och verkställighetsföreskrifter (26 §).

12 §

En kommunal myndighet får behandla personuppgifter för

1. handläggning av ärenden om bistånd och annat stöd samt genomför-

ande av beslut om bistånd, stödinsatser, vård och behandling samt annan so-
cial service som följer av bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453) och
lagen (2006:492) om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster
åt äldre,

2. faderskapsutredningar, utredning om vårdnad av barn, adoptionsären-

den samt annan verksamhet inom familjerätten som följer av bestämmel-
serna i föräldrabalken,

1 Senaste lydelse 2003:584.

SFS 2007:749

Utkom från trycket
den 30 oktober 2007

background image

2

SFS 2007:749

3. handläggning av ärenden och annan verksamhet som följer av bestäm-

melserna i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

4. handläggning av ärenden om insatser och för särskilda uppgifter som

följer av bestämmelserna i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade,

5. handläggning av ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade,
6. handläggning av ärenden om bistånd som lämnas av socialnämnd enligt

lagstiftning om mottagande av asylsökande m.fl.,

7. handläggning av ärenden om introduktionsersättning för flyktingar och

vissa andra utlänningar,

8. handläggning av ärenden och annan verksamhet inom socialtjänsten

som utförs vid kommunal invandrarbyrå,

9. handläggning av ärenden som följer av bestämmelserna i lagen

(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och kör-
kortsförordningen (1998:980), samt

10. tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration

av verksamheten.

Vid handläggning av ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehind-

rade och som följer av bestämmelserna i körkortsförordningen får en kom-
munal myndighet inte behandla andra känsliga personuppgifter än uppgifter
som rör hälsa.

Verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende
barn som har avlidit i anledning av brott m.m.

Personuppgiftsansvar

22 §

Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av per-

sonuppgifter inom socialtjänsten som görs i dess verksamhet enligt lagen
(2007:606) om utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av
brott m.m.

Ändamålen för behandling av personuppgifter

23 §

Socialstyrelsen får behandla personuppgifter för sådan verksamhet

som avses i lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som har avlidit
i anledning av brott m.m. Sådana uppgifter får behandlas endast i syfte att ge
underlag till förslag om åtgärder som avser att förebygga att barn far illa.

Direktåtkomst

24 §

Socialstyrelsen får i verksamhet som avses i lagen (2007:606) om ut-

redningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m. inte
medge andra myndigheter eller enskilda direktåtkomst till personuppgifter.

Sökbegrepp

25 §

Socialstyrelsen får i verksamhet som avses i lagen (2007:606) om ut-

redningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m. använda

background image

3

SFS 2007:749

de sökbegrepp vid sökning efter uppgifter eller i samband med sammanställ-
ningar som behövs för utredningsverksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007