SFS 2007:750 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

070750.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 25 oktober 2007.

Regeringen föreskriver att det i utlänningsförordningen (2006:97) ska in-

föras två nya paragrafer, 8 kap. 10 c och 10 d §§, samt närmast före 8 kap.
10 c och 10 d §§ nya rubriker av följande lydelse.

Efterforskning av familjemedlemmar

10 c §

När en socialnämnd efterforskar familjemedlemmar till ensamkom-

mande barn som har beviljats uppehållstillstånd ska Migrationsverket bistå
nämnden.

Information

10 d §

Migrationsverket ska i samband med att en utlänning beviljas uppe-

hållstillstånd enligt 5 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) informera utlän-
ningen om de rättigheter och skyldigheter som följer av att han eller hon be-
dömts vara flykting eller skyddsbehövande i övrigt. Om en utlänning bevil-
jas flyktingförklaring enligt 4 kap. 3 § utlänningslagen efter det att uppe-
hållstillstånd meddelats ska Migrationsverket ge informationen om en
flyktings rättigheter och skyldigheter i samband med att flyktingförklaring
beviljas.

Informationen ska lämnas på ett språk som utlänningen kan förstå.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2007.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

SFS 2007:750

Utkom från trycket
den 6 november 2007

2*

SFS 2007:750–754

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007