SFS 2007:751 Förordning om ikraftträdande av lagen (2007:516) om ändring i patentlagen (1967:837)

070751.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2007:516) om ändring
i patentlagen (1967:837);

utfärdad den 25 oktober 2007.

Regeringen föreskriver att 1, 1 d, 2, 6, 82, 85, 87 och 92 §§ lagen

(2007:516) om ändring i patentlagen (1967:837) ska träda i kraft den 13 de-
cember 2007.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Carl Josefsson
(Justitiedepartementet)

SFS 2007:751

Utkom från trycket
den 6 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007