SFS 2007:752 Förordning om ändring i förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet

070752.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1296) om vissa
avgifter på elområdet;

utfärdad den 25 oktober 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:1296) om vissa av-

gifter på elområdet

1

dels

att 3�5 och 7 §§ ska ha följande lydelse

,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 4 b §, av följande ly-

delse.

3 §

Nätinnehavare ska senast den 1 maj under det kalenderår som avgiften

avser betala elsäkerhetsavgift till Elsäkerhetsverket. Avgiften beräknas efter
antalet elabonnenter och uppgår per kalenderår till 500 kronor för högspän-
ningsabonnemang och 6 kronor för lågspänningsabonnemang.

4 §

Nätinnehavare ska senast den 1 maj under det kalenderår som avgiften

avser betala nätövervakningsavgift till Elsäkerhetsverket. Avgiften beräknas
efter antalet elabonnenter och uppgår per kalenderår till 600 kronor för hög-
spänningsabonnemang och 3 kronor för lågspänningsabonnemang.

4 a §

2

Nätinnehavare ska senast den 1 maj under det kalenderår som avgif-

ten avser betala elberedskapsavgift till Elsäkerhetsverket. Avgiften beräknas
efter antalet elabonnenter och uppgår per kalenderår till 2 477 kronor för
högspänningsabonnemang och 45 kronor för lågspänningsabonnemang.

4 b §

Nätinnehavare ska senast den 1 mars varje kalenderår lämna uppgif-

ter till Elsäkerhetsverket om antalet högspännings- och lågspänningsabonne-
mang som den 1 januari det året var anslutna till nätet.

5 §

Om det sammanlagda belopp som en nätinnehavare enligt 3�4 a §§ ska

betala in till Elsäkerhetsverket understiger 500 kronor, behöver inbetalning
inte göras. Redovisning enligt 4 b § ska dock alltid lämnas.

Om det finns synnerliga skäl, får Elsäkerhetsverket, nätmyndigheten eller

elberedskapsmyndigheten medge att en nätinnehavare även i andra fall inte
behöver betala in respektive avgift helt eller delvis.

1

Förordningen omtryckt 1997:481.

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1997:481.

2

Senaste lydelse 2002:1101.

SFS 2007:752

Utkom från trycket
den 6 november 2007

background image

2

SFS 2007:752

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

7 §

Om Elsäkerhetsverket, nätmyndigheten eller elberedskapsmyndig-

heten har skälig anledning att anta att ett redovisat belopp för avgifter inte är
korrekt eller om redovisning enligt 4 b § inte har gjorts i rätt tid, ska Elsäker-
hetsverket, nätmyndigheten respektive elberedskapsmyndigheten fastställa
ett belopp för inbetalning av respektive avgift. Beloppet ska vara skäligt
med hänsyn till vad som kommit fram i ärendet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)