SFS 2007:753 Förordning om utbildning på forskarnivå för lärare

070753.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om utbildning på forskarnivå för lärare;

utfärdad den 25 oktober 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 §

I denna förordning finns det bestämmelser om utbildning på forskar-

nivå som anordnas med särskilda medel och som syftar till att erbjuda lärare
möjlighet att delta i utbildning på forskarnivå, så att de inom en tid av högst
två år och sex månader ska kunna uppnå licentiatexamen.

2 §

Utbildningen ska ges för att bidra till att bygga upp skolans och lärar-

yrkets kunskapsbas och öka antalet forskarutbildade lärare i skolan och ska
avse sådana ämnen som medför en förstärkning av lärarens kunskaper och
kompetens så att elevers måluppfyllelse därigenom ökar.

3 §

Med skolhuvudman avses i denna förordning den som är huvudman

1. inom det offentliga skolväsendet,
2. för enskild verksamhet som avses i 2

b kap. 6 § skollagen (1985:1100)

eller en fristående skola som avses i 9 kap. 2, 8 eller 8 b § skollagen,

3. för en riksinternatskola som avses i 10 kap. 1 § skollagen, eller
4. för en svensk utlandsskola som avses i 9 § förordningen (1994:519) om

bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Var utbildningen anordnas

4 §

Utbildningen ska anordnas vid de universitet och högskolor som rege-

ringen beslutar.

Tillämpliga bestämmelser

5 §

Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) ska

tillämpas på utbildningen, om inte något annat följer av denna förordning.

Behörighet

6 §

För behörighet till utbildning gäller, utöver de krav på grundläggande

behörighet till utbildning på forskarnivå enligt 7 kap. 39 § högskoleförord-
ningen (1993:100) och den särskilda behörighet som fakultetsnämnden kan

SFS 2007:753

Utkom från trycket
den 6 november 2007

background image

2

SFS 2007:753

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

ha föreskrivit, att en sökande ska vara anställd hos skolhuvudman som lärare
tills vidare eller för en begränsad tid och ha en sådan behörighet som anges i
2 kap. 4 § första stycket skollagen (1985:1100).

Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från behö-

righetskraven enligt första stycket, om det finns särskilda skäl.

Antagning

7 §

Frågor om antagning avgörs av universitetet eller högskolan.

Utbildningens genomförande

8 §

Utbildningarna ska anordnas i en omfattning som motsvarar minst 80

procent av studier på heltid.

Den sammanlagda utbildningstiden får inte vara längre än vad som mot-

svarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Redovisning av studier

9 §

Förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid univer-

sitet och högskolor ska tillämpas på utbildningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2007 och gäller till och

med den 31 december 2010.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)