SFS 2007:754 Förordning om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare

070754.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för
lärare;

utfärdad den 25 oktober 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för utbild-

ning enligt förordningen (2007:753) om utbildning på forskarnivå för lärare.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §

Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgängliga medel,

lämnas till den som är huvudman

1. inom det offentliga skolväsendet,
2. för enskild verksamhet som avses i 2

b kap. 6 § skollagen (1985:1100)

eller en fristående skola som avses i 9 kap. 2, 8 eller 8 b § skollagen,

3. för en riksinternatskola som avses i 10 kap. 1 § skollagen, eller
4. för en svensk utlandsskola som avses i 9 § förordningen (1994:519) om

bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

En huvudman som avses i första stycket benämns i denna förordning skol-

huvudman.

3 §

Statsbidrag lämnas för ersättning för lön till lärare som

1. är anställda hos skolhuvudmannen tills vidare eller för en begränsad tid,
2. har behörighet att anställas utan tidsbegränsning som lärare enligt

2 kap. 4 § första stycket skollagen (1985:1100),

3. deltar i utbildning enligt förordningen (2007:753) om utbildning på

forskarnivå för lärare eller motsvarande utbildning som anordnas av enskild
utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen
(1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, och

4. under studietiden fortsätter att fullgöra uppgifter som lärare hos skol-

huvudmannen i en omfattning som motsvarar minst 20 procent av en heltids-
tjänstgöring.

4 §

Statsbidrag lämnas under förutsättning att skolhuvudmannen betalar

lärarens lön för den tid då läraren deltar i utbildningen.

SFS 2007:754

Utkom från trycket
den 6 november 2007

background image

2

SFS 2007:754

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Beräkning och utbetalning av statsbidrag

5 §

Statsbidraget ska motsvara tre fjärdedelar av skolhuvudmannens kost-

nad för ersättning enligt 4 §.

6 §

De statliga universitet och högskolor som regeringen bestämmer beslu-

tar om och betalar ut statsbidrag efter ansökan från skolhuvudmannen.

7 §

Statsbidrag betalas ut två gånger per termin för den utbildning enligt

3 § 3 som avses bli genomförd under den termin som bidraget avser.

Återkrav och omfördelning

8 §

Ett universitet eller en högskola får kräva tillbaka utbetalat statsbidrag

helt eller delvis, om en lärare för vilken statsbidrag har lämnats avbryter ut-
bildningen.

Högskolan får även kräva tillbaka utbetalat statsbidrag helt eller delvis,

om

1. skolhuvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgif-

ter eller på något annat sätt har orsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp, eller

2. statsbidraget av någon annan orsak har lämnats felaktigt eller med för

högt belopp och skolhuvudmannen borde ha insett detta.

En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i beslutet

om statsbidrag.

Redovisning och uppföljning

9 §

En skolhuvudman som har ansökt om statsbidrag är skyldig att till uni-

versitetet eller högskolan lämna de uppgifter som behövs för tillämpningen
av denna förordning.

10 §

En skolhuvudman som har tilldelats statsbidrag är skyldig att med-

verka i uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Överklagande

11 §

Universitetets eller högskolans beslut enligt denna förordning får inte

överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2007.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)