SFS 2007:755 Förordning om det allmänna myndighetsregistret

070755.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om det allmänna myndighetsregistret;

utfärdad den 25 oktober 2007.

Regeringen föreskriver följande.

1 § Statistiska centralbyrån ska föra ett register över statliga myndigheter.
Registret ska innehålla uppgifter om dels domstolar, dels affärsverk och
övriga förvaltningsmyndigheter. �ven uppgifter om myndigheter som avses
i 1 § första stycket förordningen (1992:247) med instruktion för utrikes-
representationen ska ingå i registret.

Registret ska inte innehålla uppgifter om kommittéer och särskilda utre-

dare som regleras i kommittéförordningen (1998:1474).

2 § Registret ska innehålla följande uppgifter om myndigheterna:

� organisationsnummer
� namn
� besöks- och postadress
� telefonnummer
� faxnummer
� e-postadress
� webbadress.

3 § Uppgifter till registret ska, i den utsträckning det är möjligt, hämtas
från det allmänna företagsregistret, som regleras i förordningen (1984:692)
om det allmänna företagsregistret.

4 § Statistiska centralbyrån ska avgiftsfritt hålla det allmänna myndighets-
registret tillgängligt för allmänheten genom en publik webbplats.

5 § Statistiska centralbyrån ska fastställa organisationsnummer för statliga
myndigheter i enlighet med 3 § lagen (1974:174) om identitetsbeteckning
för juridiska personer m.fl. Ett organisationsnummer ska inte fastställas om
det redan finns ett organisationsnummer som myndigheten använder eller
kan använda eller om det annars är uppenbart att det inte behövs.

6 § En myndighet under regeringen som avses i 1 § ska anmäla till Statis-
tiska centralbyrån när den påbörjar sin verksamhet om organisationsnummer
inte har fastställts för den.

SFS 2007:755

Utkom från trycket
den 13 november 2007

2* SFS 2007:755�779

background image

2

SFS 2007:755

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

När en registrerad myndighet under regeringen upphör, ska myndigheten

anmäla detta till Statistiska centralbyrån och ange tidpunkten för upphöran-
det.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)